ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: UDOSTĘPNIENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, NA POTRZEBY TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY LINIOWEJ

Szczegóły informacji

UDOSTĘPNIENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, NA POTRZEBY TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY LINIOWEJ

Wydział: WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

Ogłoszono dnia: 2013-07-22 13:24:09

Termin załatwienia

zgodnie z opisem

Osoba kontaktowa

Anna Kudyba

Miejsce załatwienia

Żagań ul. Jana Pawła II 9
Szprotawa ul. T. Kościuszki 30

Telefon kontaktowy

684775805

Sposób załatwienia

Załącznik do Zarządzenia
 Starosty Żagańskiego
 nr 8.2013 z dnia 29.01.2013
 
Zasady udostępniania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na potrzeby technicznej infrastruktury liniowej
 
 1. Skarb Państwa udostępnia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa na potrzeby technicznej infrastruktury liniowej w celu budowy, modernizacji,  przebudowy, naprawy, konserwacji i eksploatacji inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi poprzez:
 
 1. Wydawanie oświadczeń dającym inwestorom prawo podjęcia działań administracyjno-projektowych, umożliwiającym uzyskanie pozwolenia budowlanego na realizacje inwestycji.
 2. Zawieranie odpłatnych umów udostępniania nieruchomości na czas trwania robót budowlanych
 3. Ustanowienie służebności przesyłu dla przedsiębiorców przesyłowych lub służebności gruntowej dla inwestorów nie posiadających statusu przedsiębiorców przesyłowych (inne osoby prawne lub osoby fizyczne) po wybudowaniu infrastruktury na okres wskazany przez inwestora
 
 1. Wydawanie oświadczeń
  1. Wydawanie oświadczeń o których mowa w pkt I ppkt 1 następuje po złożeniu przez Inwestora wniosku oraz oświadczenia, że zapoznał się z zasadami udostępniania nieruchomości oraz akceptuje zawarte w nim warunki
  2. Wniosek powinien zawierać:
   1. dane inwestora (imię, nazwisko, numer PESEL, adres), w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nazwa firmy i adres siedziby, w przypadku osoby prawnej- nazwa firmy i adres siedziby oraz nr wpisu do KRS (oryginał lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem)
   2. cel zajęcia nieruchomości
 1. wskazanie powierzchni zajęcia terenu w m2, podanie długości i parametrów projektowanej infrastruktury technicznej oraz szerokości pasa technologicznego;
 2. mapę sytuacyjną z nakładką ewidencyjną, z wkreślonymi w kolorze żółtym/zielonym granicami działek, a w kolorze czerwonym granicami terenu niezbędnego do udostępnienia;
 3. zgody na wejście w teren wyrażone przez użytkowników nieruchomości, o ile nieruchomość zadysponowana jest na rzecz osób trzecich;
 4. pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę, wraz z opłatą skarbową;
 5. oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku gdy inwestorem jest osoba fizyczna (Załącznik nr 1).
 1. Do wniosku należy dołączyć Oświadczenie Inwestora (Załącznik nr 2), podpisane przez osoby umocowane prawnie do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Inwestora lub innych osób prawnych.
 
III. Zawarcie umowy na czas trwania robót budowlanych
 1. Wniosek o zawarcie umowy na czas trwania robót budowlanych należy złożyć w terminie nie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.
 2. Wniosek na zawarcie umowy na czas trwania robót budowlanych powinien zawierać:
 1. dane inwestora (imię, nazwisko, numer PESEL, adres), w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nazwa firmy i adres siedziby, w przypadku osoby prawnej – nazwa firmy i adres siedziby firmy oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (oryginał lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem);
 2. określenie terminu zajęcia nieruchomości tj.: data rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych (dzień, miesiąc, rok);
 3. kserokopia wydanego przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu oświadczenia, o którym mowa w pkt I ppkt 1;
 4. decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o ile wydanie jest przewidziane przepisami prawa (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 5. pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę;
 6. oświadczenie o wystawieniu faktury VAT.
 1. Udostępnienie nieruchomości na potrzeby technicznej infrastruktury liniowej na cele określone w pkt I następuje odpłatnie za jednorazową opłatą.
 2. Ustala się opłatę za udostępnienie nieruchomości na czas trwania robót budowlanych w wysokości 2 zł netto za 1 m2 zajętego terenu (powierzchnia wykopu) na dobę + należny podatek VAT.
 3. Umowa udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową zostanie zawarta po dokonaniu prze Inwestora wpłaty na konto Starostwa Powiatowego w Żaganiu jednorazowej opłaty za udostępnienie nieruchomości.
 4. W przypadku przebiegu inwestycji liniowej przez nieruchomości należące do Wspólnot Mieszkaniowych, w Których Skarb Państwa posiada udział w częściach wspólnych, zgoda na udostępnienie nieruchomości na cele realizacji inwestycji liniowej wymaga podjęcia uchwały na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej.
 5. W przypadku przebiegu inwestycji liniowej przez nieruchomości, których Skarb Państwa jest współwłaścicielem, opłata za udostępnienie nieruchomości zostanie naliczona proporcjonalnie do udziału Skarbu Państwa.
 6. W przypadku zajęcia terenu przez niepełny okres opłata wniesiona za pełny okres traktowana jest jako opłata w całości należna Skarbowi Państwa (nie podlega rozliczeniu w stosunku do ilości dni korzystania).
 
IV. Ustanowienie służebności przesyłu lub służebności gruntowej.
 1. Służebność przesyłu może zostać ustanowiona na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące przewodzenia lub odprowadzenia płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należące do części składowych nieruchomości i wchodzące w skład przedsiębiorstwa.
 2. Na rzecz pozostałych podmiotów może zostać ustanowiona służebność gruntowa na przeprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej.
 3. Wniosek o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu lub gruntowej należy złożyć w terminie 90 dni od zakończenia robót budowlanych.
 4. Ustanowienie służebności przesyłu oraz służebności gruntowej polegającej na przeprowadzeniu urządzeń infrastruktury technicznej następuje odpłatnie.
 5. Do określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przyjmowana jest wnioskowana przez Inwestora szerokość pasa służebności, określona z dokładnością do 0,5 metra, przy założeniu, że minimalna szerokość służebności wynosi 1 metr.
 6. Za ustanowienie służebności przesyłu/gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie z tego tytułu w wysokości określonej jako suma wartości: wynikającej z operatu szacunkowego i poniesionego przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu kosztu wykonania wyceny plus należny podatek VAT, w formie jednorazowej opłaty, którą należy wnieść przed zawarciem aktu notarialnego o ustanowienie służebności.
 7. Podmiot na rzecz, którego ustanowiona jest służebność przesyłu lub służebność gruntowa polegająca na przeprowadzeniu urządzeń infrastruktury technicznej ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej, ujawnieniem ograniczonego prawa rzeczowego w księdze wieczystej oraz sporządzeniem dokumentacji geodezyjno – prawnej.
 8. W razie nie wywiązania się przez Inwestora z obowiązku zawarcia umowy o ustalenie służebności przesyłu/gruntowej, Inwestor zapłaci na rzecz Skarbu Państwa karę umowną w wysokości jednorazowej opłaty, o której mowa w ust. 6.
 
Załączniki: od nr 1 do nr 2

Miejsce odbioru

Żagań ul. Jana Pawła II 9
Szprotawa ul. T. Kościuszki 30

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kudyba Data wytworzenia informacji: 2013-01-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kudyba Data wprowadzenia do BIP 2013-07-22 13:19:32
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2013-07-22 13:24:09
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2013-09-06 09:52:49
Artykuł był wyświetlony: 11128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu