ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: UDOSTĘPNIENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, NA POTRZEBY TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY LINIOWEJDrukuj informacjęSprawa: UDOSTĘPNIENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, NA POTRZEBY TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY LINIOWEJ

Szczegóły informacji

UDOSTĘPNIENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, NA POTRZEBY TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY LINIOWEJ

Wydział: WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

Ogłoszono dnia: 2013-07-22 13:24:09

Termin załatwienia

zgodnie z opisem

Osoba kontaktowa

Remigiusz Soppart

Miejsce załatwienia

Żagań ul. Jana Pawła II 9 Szprotawa ul. T. Kościuszki 30

Telefon kontaktowy

684775810

Adres e-mail

r.soppart@powiatzaganski.pl

Sposób załatwienia

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Skarb Państwa udostępnia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa na potrzeby infrastruktury technicznej w celu budowy, modernizacji, przebudowy, naprawy, konserwacji i eksploatacji inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi z wyłączeniem terenów znajdujących się w pasie dróg publicznych.
 2. Procedura udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa obejmuje:
  1. Wydawanie oświadczeń dających inwestorom prawo do podjęcia działań administracyjno - projektowych umożliwiających uzyskanie pozwolenia budowlanego na realizację inwestycji. 
  2. Zawieranie odpłatnych umów udostępnienia nieruchomości na czas trwania robót budowlanych. 
  3. Ustanowienie służebności przesyłu dla przedsiębiorców przesyłowych lub służebności gruntowej dla inwestorów nie posiadających statusu przedsiębiorców przesyłowych (inne osoby prawne lub osoby fizyczne) po wybudowaniu infrastruktury na okres wskazany przez inwestora. 
 
§ 2. Wydawanie oświadczeń. 
 1. Wydawanie oświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 następuje po złożeniu przez Inwestora wniosku oraz oświadczenia, że zapoznał się z zasadami udostępnienia nieruchomości oraz akceptuje zawarte w nich warunki 
 2. Wniosek o wydanie oświadczenia powinien zawierać: 
  1. dane inwestora (imię i nazwisko, numer PESEL, adres), w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nazwa firmy i adres siedziby (Nr Regon), w przypadku osoby prawnej – nazwa firmy i adres siedziby oraz nr Krajowego Rejestru Sądowego 
  2. cel zajęcia nieruchomości, 
  3. wskazanie powierzchni zajęcia terenu w m2, podanie długości i parametrów projektowanej infrastruktury technicznej oraz szerokości pasa technologicznego, 
  4. mapę sytuacyjną z nakładką ewidencyjną, z wkreślonymi w kolorze żółtym/zielonym granicami działek, a w kolorze czerwonym granicami terenu niezbędnego do udostępnienia, 
  5. zgody na wejście w teren wyrażone przez pozostałych użytkowników nieruchomości, o ile nieruchomość zadysponowana jest na rzecz osób trzecich, 
  6. pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę, wraz z opłatą skarbową, 
§ 3. Zawarcie umowy udostępnienia nieruchomości na czas trwania robót budowlanych. 
 1. Wniosek o zawarcie umowy na czas trwania robót budowlanych należy złożyć w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
 2. Wniosek o zawarcie umowy na czas trwania robót budowlanych powinien zawierać: 
  1. dane inwestora (imię i nazwisko, numer PESEL, adres), w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nazwa firmy i adres siedziby, w przypadku osoby prawnej – nazwa firmy i adres siedziby oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem ),
  2. określenie terminu zajęcia nieruchomości tj.: data rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych ( dzień, miesiąc, rok), 
  3. decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o ile wydanie jest przewidziane przepisami prawa (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem ), 
  4. pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inna osobę, 
§ 4. Stawki opłat za udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa
 1. Infrastruktura podziemna (takie jak: rurociągi do przesyłania: wody, ścieków, paliw, pary, gazów; linie kablowe do przesyłania energii i informacji) :
  1. sieci, przyłącza – 40 zł za każdy rozpoczęty mb,
  2. studzienki – 100 zł za każdą studzienkę.
 2. Infrastruktura naziemna (obiekty jak: słupy wysokiego napięcia, stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, tłocznie gazu oraz: rurociągi do przesyłania pary (ciepłownicze), rurociągi do przesyłania gazów technologicznych) :
  1. słup linii energetycznej do 0,40 kV - 500 zł za każdy słup
  2. słup linii energetycznej powyżej 0,40 kV do 50 kV włącznie – 1.000 zł za każdy słup
  3. słup linii energetycznej powyżej 50 kV – 2.000 zł za każdy słup
  4. rurociąg gazowy i inny – 100 zł za mb urządzenia,
  5. szafki – 200 zł za każdą szafkę
  6. pozostałe budowle, w tym trafostacje – 20 zł za każdy rozpoczęty m2 zajęcia nieruchomości
  7. pozostałe urządzenia – wg odrębnej umowy
 3. Infrastruktura nadziemna (takie jak: linie energetyczne, telewizja kablowa, internet, telefon, przewody sygnalizacyjne) :
  1. przewody energetyczne do 0,30 kV - 30 zł za każdy rozpoczęty mb,
  2. przewody energetyczne powyżej 0,30 kV do 110 kV włącznie - 60 zł za każdy rozpoczęty mb,
  3. przewody energetyczne powyżej 110 kV – 120 zł za każdy rozpoczęty mb,
  4. przewody telekomunikacyjne – 30 zł za każdy rozpoczęty mb.
 4. Pozostałe nie wymienione w niniejszym zarządzeniu – Wg odrębnej umowy
§ 5. Pozostałe warunki dotyczące opłat za udostępnienie nieruchomości 
 1. Opłaty ustalone są w wysokości netto i uiszczane są jednorazowo, bez możliwości rozłożenia na raty. Do opłaty zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT (W chwili obecnej 23%)
 2. Umowa na udostępnienie nieruchomości pod realizację inwestycji technicznej będzie określała wysokość jednorazowej opłaty za udostępnienie nieruchomości oraz pozostałe warunki jej uiszczenia na konto Starostwa Powiatowego Żaganiu. 
 3. Odstępuje się od naliczania opłat w przypadku inwestycji realizowanych przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i samorządowej, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 
 4. W przypadku zajęcia terenu po upływie terminu określonego w umowie o udostępnienie nieruchomości, nalicza się dodatkową opłatę w wysokości 1 % opłaty określonej tej w umowie, za każdy dzień zajęcia terenu po upływie tego terminu. 
 5. W sytuacji, gdy Skarb Państwa jest współwłaścicielem nieruchomości, opłata za udostępnienie nieruchomości naliczana jest proporcjonalnie do udziału przysługującemu Skarbowi Państwa. 
 6. Inwestor może zostać obciążony kosztami przywrócenia stanu nieruchomości do stanu niepogorszonego po wykonanej inwestycji po upływie terminu wzywającego do jego przywrócenia
§ 6. Ustanowienie służebności przesyłu lub służebności gruntowej.
 1. Służebność przesyłu może zostać ustanowiona na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do przesyłania lub dystrybucji, płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia infrastruktury technicznej nienależące do części składowych nieruchomości i wchodzące w skład przedsiębiorstwa. 
 2. Na rzecz pozostałych podmiotów może zostać ustanowiona służebność gruntowa na przeprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej. 
 3. Ustanowienie służebności przesyłu oraz służebności gruntowej polegającej na przeprowadzeniu urządzeń infrastruktury technicznej następuje odpłatnie, a do określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przyjmowana jest wnioskowana przez inwestora szerokość pasa służebności, określona z dokładnością do 0,5 metra, przy założeniu, że minimalna szerokość służebności wynosi 1 metr. 
 4. Za ustanowienie służebności przesyłu/gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie z tego tytułu plus należny podatek VAT i poniesione przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu koszty wykonania wyceny. Ustaloną opłatę, należy wnieść przed zawarciem aktu notarialnego o ustanowieniu służebności. 
  Podmiot, na rzecz którego ustanowiona jest służebność przesyłu lub służebność gruntowa polegająca na przeprowadzeniu urządzeń infrastruktury technicznej, ponosi wszelkie koszty związane z ustanowieniem służebności tj. koszty sporządzenia operatu szacunkowego dotyczącego wyceny wartości ustanowionej służebności, zawarcia umowy notarialnej, ujawnienia ograniczonego prawa rzeczowego w księdze wieczystej oraz sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej. 
 5. W razie nie wywiązania się przez Inwestora z obowiązku zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu/gruntowej Inwestor zapłaci na rzecz Skarbu Państwa karę umowną w wysokości jednorazowej opłaty, o której mowa w ust. 6. 
§ 7. Pozostałe informacje
 1. Informujemy że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych jest Starosta Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań, tel: 68 477 79 01, mail: starostwo@powiatzaganski.pl kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu możliwy jest pod adresem email: m.gesigora@powiatzaganski.pl
  Dane osobowe przetwarzane są w związku z podjęciem niniejszego zarządzenia i mogą być przekazywane innym organom i podmiotom (np. notariusz celem ustanowienia służebności) wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z realizacją ustawowych zadań lub po ich realizacji.
  Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodnie z oznaczeniem kategorii archiwalnej Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67) tj. w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
  Inwestor posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, oraz ich sprostowania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością załatwienia sprawy.

Miejsce odbioru

Żagań ul. Jana Pawła II 9 Szprotawa ul. T. Kościuszki 30

Podstawa prawna

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kudyba
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Wilkin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-22 13:19:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Makowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-22 13:24:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Makowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-22 14:30:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15963 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony