ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Pozwolenia zintegrowane

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Żagań, dnia 24.02.2020r.
Znak: ROŚiB.6222.7.2019
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. Poz.283), podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek bez znaku z dnia 06.11.2019r. (data wpływu: 06.11.2019r.) uzupełniony pismem bez znaku z dnia 17.01.2020r. (data wpływu: 20.01.2020r.) STOELZLE WYMIARKI Sp. z o.o., ul. Księcia Witolda 11, 68-131 Wymiarki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

„wydania przez Starostę Żagańskiego decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane, znak: ROŚiB.III-7661-W/1-1/06 z dnia 14.09.2007r., zmienione decyzją znak: ROŚiB.III-7661-W/1-1/08 z dnia 11.08.2008r., decyzją znak: ROŚiB.III-7661-W/1-2/10 z dnia 05.07.2010r., decyzją znak: ROŚiB.6222.3.2012 z dnia 23.01.2013r., decyzją znak: ROŚiB.6222.8.2014 z dnia 03.12.2014r. oraz decyzją znak: ROŚiB.6222.2.2016 z dnia 29.05.2017r, dla instalacji do produkcji szkła o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę” 
 

Pozwolenie Zintegrowane dla LHR KLINKIER GOZDNICA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 7 lit. a tiret czwarty ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z póz. zm.) starosta udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z póz. zm.).

Pozwolenie zintegrowane dla HUTY SZKŁA STOLZE WYMIARKI

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 7 lit. a tiret czwarty ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z póz. zm.) starosta udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z póz. zm.).