ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

BRAK MIEJSCA NA PIECZĄTKĘ Z PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO W DOWODZIE REJESTRACYJNYM

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ROZPATRZENIA WNIOSKU O UMORZENIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY, POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ŻAGAŃSKIEMU

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

I REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

LIKWIDACJA KLUBU SPORTOWEGO, KTÓREGO STATUT NIE PRZEWIDUJE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

LIKWIDACJA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

NADAWANIE DOŻYWOTNICH DZIAŁEK RENTOWYCH NA WŁASNOŚĆ NA RZECZ BYŁEGO ROLNIKA LUB JEGO SPADKOBIERCY, KTÓRY NIERUCHOMOŚĆ TĘ UŻYTKUJE

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

NADAWANIE DZIAŁEK SIEDLISKOWYCH NA WŁASNOŚĆ NA RZECZ WŁAŚCICIELA BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA DZIAŁCE GRUNTU, KTÓRA WCHODZIŁA W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO PRZEKAZANEGO PAŃSTWU, NA PODSTAWIE PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZED DNIEM 1 STYCZNIA 1983R.

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ PRAC GEODEZYJNYCH I PRAC KARTOGRAFICZNYCH

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ODBIÓR NOWEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO (REJESTRACJA LUB PRZEREJESTROWANIE POJAZDU)

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

PRZEREJESTROWANIE POJAZDU UŻYWANEGO NA TERENIE KRAJU

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

REJESTRACJA (PIERWSZA) NOWEGO POJAZDU

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ROZPOCZĘCIE BUDOWY

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW NA ZADANIE

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

UDOSTĘPNIENIE DO WGLĄDU ZBIORÓW AKTÓW NOTARIALNYCH ORAZ ORZECZEŃ SĄDOWYCH I DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH BĘDĄCYCH PODSTAWĄ WPISÓW W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW, PODMIOTOM KTÓRE POSIADAJĄ UPRAWNIENIA DO WGLĄDU DO TAKICH ZBIORÓW NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

UDOSTĘPNIENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU ŻAGAŃSKIEGO NA POTRZEBY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W CELU BUDOWY, MODERNIZACJI, PRZEBUDOWY, NAPRAWY, KONSERWACJI I EKSPLOATACJI INWESTYCJI LINIOWYCH WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI, Z WYŁĄCZENIEM TERENÓW ZAJĘTYCH POD INWESTYCJE LINIOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ W PASIE DROGOWYM

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

UDOSTĘPNIENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, NA POTRZEBY TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY LINIOWEJ

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

UDZIELENIE POZWOLENIA NA PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW

UDZIELENIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH, PRAC RESTAURATORSKICH, BADAŃ KONSERWATORSKICH ALBO BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW

UDZIELENIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH W OTOCZENIU ZABYTKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW

UDZIELENIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH, PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW/NA TERENIE ZABYTKU WPISANEGO DO REJESTRU

POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW

USTALENIE KIERUNKU REKULTYWACJI, UZNANIE REKULTYWACJI GRUNTÓW ROLNYCH ZA ZAKOŃCZONĄ

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

UWIERZYTELNIANIE DOKUMENTÓW OPRACOWANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH LUB PRAC KARTOGRAFICZNYCH

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

UZGADNIANIE SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WNIOSEK DO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W ŻAGANIU

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WNIOSEK O PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE ZGŁOSZENIA, WOBEC KTÓREGO ORGAN NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY NA ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNOBUDOWLANYCH

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WNIOSEK O UMIESZCZENIE NA ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW ZNAKU INFORMUJĄCEGO O TYM, ŻE ZABYTEK TEN PODLEGA OCHRONIE

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WPIS / ZMIANA WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WPIS DO EWIDENCJI KLUBU SPORTOWEGO, KTÓREGO STATUT NIE PRZEWIDUJE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

WPIS DO EWIDENCJI UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJE KONTROLI POJAZDÓW

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WPIS ZMIAN DO EWIDENCJI KLUBU SPORTOWEGO, KTÓREGO STATUT NIE PRZEWIDUJE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

WPIS ZMIAN DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

WPIS ZMIAN DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

WPISANIE ADNOTACJI – GAZ, HAK, VAT, L, TAXI

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WTÓRNIK DOWODU REJESTRACYJNEGO

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WTÓRNIK TABLIC REJESTRACYJNYCH

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WYDANIE KARTY KWALIFIKACJI KIEROWCY (KKK)

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WYDANIE KARTY WĘDKARSKIEJ

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)/WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WYDANIE TABLIC CZASOWYCH (CZERWONYCH)

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WYDANIE TRZECIEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ NA BAGAŻNIK

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WYDANIE UPRAWNIENIA DIAGNOSTY DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEWÓZ ZWŁOK, PROCHÓW Z ZAGRANICY DO POLSKI

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/ KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW

POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW

WYKREŚLENIE W KSIĘDZE WIECZYSTEJ HIPOTEKI I CIĘŻARU REALNEGO USTANOWIONEGO NA RZECZ PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU ZIEMI

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

WYŁĄCZENIA GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WYMIANA LUB WYDANIE WTÓRNIKA KARTY WĘDKARSKIEJ

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WYMIANA ORAZ PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI INSTRUKTORA

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WYMIANA PRAWA JAZDY - KIEROWCA ZAWODOWY/PKZ (PROFIL KIEROWCY ZAWODOWEGO)

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WYMIANA ZAGRANICZNEGO PRAWA JAZDY

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WYPISY I WYRYSY Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WYREJESTROWANIE POJAZDU

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZAKOŃCZENIE BUDOWY

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZAŚWIADCZENIE O ZALESIENIU DZIAŁKI

SPECJALISTA DS. OCHRONY LASU I PRZYRODY

ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE SAMODZIELNOŚĆ LOKALU

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZEZWOLENIE NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB POJAZDEM PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ/PRZEBUDOWĘ ZJAZDU

REFERAT TRANSPORTU I DRÓG

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ OBCYCH W PASIE DROGOWYM

REFERAT TRANSPORTU I DRÓG

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

REFERAT TRANSPORTU I DRÓG

ZGŁASZANIE ZMIAN OBJĘTYCH EWIDENCJĄ GRUNTÓW I BUDYNKÓW

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB WYKONYWANIA INNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW/A Z TERENU NIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW

POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZMIANA DANYCH ORAZ WTÓRNIK PRAWA JAZDY

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZMIANA KLASYFIKACJI GRUNTÓW

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY

REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW W ŻAGANIU Z FILIĄ W SZPROTAWIE