ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

DOKONANIE I NNYCH ADNOTACJI W DOWODZIE REJESTRACYJNYM: HAK, TAXI, VAT, L

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG Z FILIĄ W SZPROTAWIE

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ROZPATRZENIA WNIOSKU O UMORZENIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY, POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ŻAGAŃSKIEMU

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

I REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG Z FILIĄ W SZPROTAWIE

LIKWIDACJA KLUBU SPORTOWEGO, KTÓREGO STATUT NIE PRZEWIDUJE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

LIKWIDACJA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

NADAWANIE DOŻYWOTNICH DZIAŁEK RENTOWYCH NA WŁASNOŚĆ NA RZECZ BYŁEGO ROLNIKA LUB JEGO SPADKOBIERCY, KTÓRY NIERUCHOMOŚĆ TĘ UŻYTKUJE

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

NADAWANIE DZIAŁEK SIEDLISKOWYCH NA WŁASNOŚĆ NA RZECZ WŁAŚCICIELA BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA DZIAŁCE GRUNTU, KTÓRA WCHODZIŁA W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO PRZEKAZANEGO PAŃSTWU, NA PODSTAWIE PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZED DNIEM 1 STYCZNIA 1983R.

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ PRAC GEODEZYJNYCH I PRAC KARTOGRAFICZNYCH

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

POZWOLENIE NA BUDOWĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYŻSZYCH NIŻ 8M LUB LEŻĄCYCH BLIŻEJ NIŻ POŁOWĘ SWOJEJ WYSOKOŚCI OD GRANICY DZIAŁKI

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

PRZEREJESTROWANIE POJAZDU UŻYWANEGO NA TERENIE KRAJU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG Z FILIĄ W SZPROTAWIE

REJESTRACJA (PIERWSZA) NOWEGO POJAZDU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ROZPOCZĘCIE BUDOWY

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW NA ZADANIE

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

UDOSTĘPNIENIE DO WGLĄDU ZBIORÓW AKTÓW NOTARIALNYCH ORAZ ORZECZEŃ SĄDOWYCH I DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH BĘDĄCYCH PODSTAWĄ WPISÓW W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW, PODMIOTOM KTÓRE POSIADAJĄ UPRAWNIENIA DO WGLĄDU DO TAKICH ZBIORÓW NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

UDOSTĘPNIENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU ŻAGAŃSKIEGO NA POTRZEBY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W CELU BUDOWY, MODERNIZACJI, PRZEBUDOWY, NAPRAWY, KONSERWACJI I EKSPLOATACJI INWESTYCJI LINIOWYCH WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI, Z WYŁĄCZENIEM TERENÓW ZAJĘTYCH POD INWESTYCJE LINIOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ W PASIE DROGOWYM

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

UDOSTĘPNIENIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, NA POTRZEBY TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY LINIOWEJ

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

USTALENIE KIERUNKU REKULTYWACJI, UZNANIE REKULTYWACJI GRUNTÓW ROLNYCH ZA ZAKOŃCZONĄ

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

UWIERZYTELNIANIE DOKUMENTÓW OPRACOWANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH LUB PRAC KARTOGRAFICZNYCH

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

UZGADNIANIE SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WNIOSEK DO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W ŻAGANIU

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

WPIS DO EWIDENCJI KLUBU SPORTOWEGO, KTÓREGO STATUT NIE PRZEWIDUJE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

WPIS DO EWIDENCJI UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

WPIS DO EWIDENCJI UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

WPIS ZMIAN DO EWIDENCJI KLUBU SPORTOWEGO, KTÓREGO STATUT NIE PRZEWIDUJE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

WPIS ZMIAN DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

WPIS ZMIAN DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

WPISANIE ADNOTACJI O PRZYSTOSOWANIU POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEWÓZ ZWŁOK, PROCHÓW Z ZAGRANICY DO POLSKI

REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

WYKONANIE WYPISÓW, WYRYSÓW, WYPISÓW I WYRYSÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WYKREŚLENIE W KSIĘDZE WIECZYSTEJ HIPOTEKI I CIĘŻARU REALNEGO USTANOWIONEGO NA RZECZ PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU ZIEMI

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WYŁĄCZENIA GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

WYREJESTROWANIE POJAZDU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZAKOŃCZENIE BUDOWY

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZAŚWIADCZENIE O ZALESIENIU DZIAŁKI

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE SAMODZIELNOŚĆ LOKALU

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ/PRZEBUDOWĘ ZJAZDU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ OBCYCH W PASIE DROGOWYM

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZGŁASZANIE ZMIAN OBJĘTYCH EWIDENCJĄ GRUNTÓW I BUDYNKÓW

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY LUB PRZEBUDOWY B. MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ROBÓT BUDOWLANYCH, ROZBIÓRKI

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZGŁOSZENIE ZAMIARU ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZMIANA KLASYFIKACJI GRUNTÓW

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Z FILIĄ W SZPROTAWIE

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE