ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Numer
kolejny
w
ewidencji
Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego
Daty wpisów
do ewidencji1)
1. Cel/cele
działania 
stowarzyszenia
zwykłego2) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego
Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego 5)
Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego6)
Regulamin
działalności
stowarzyszenia
zwykłego7)
Status
organizacji
pożytku
publicznego8)
Przekształcenie lub rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego9)
Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego10)
Zastosowanie
wobec
stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru11)
Uwagi12)
2. Teren działania
stowarzyszenia
zwykłego3)
3. Środki działania
stowarzyszenia
zwykłego4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Kolekcjonersko-Strzeleckie Stowarzyszenie Husarz
14.09.2016 r.
1.Cele:
 - działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni.
- popularyzacja wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni.
- propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią.
- promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni.
68-100 Żagań, ul. Klonowa 29/3
Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest przez Przedstawiciela – Tomasza Godka
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej
Regulamin uchwalono dnia 30.08.2016 r. Uchwałą nr 2/08/2016.
NIE
 
 
 
Sygn akt. OA.512.1.  2016
2.Teren działania stowarzyszenia: Rzeczpospolita Polska
3. Środki działania m.in.:
- organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów,
- współpraca ze wszystkimi osobami, organizacjami proobronnymi i instytucjami o podobnych celach działania, a także z grupami rekonstrukcji historycznej,
- występowanie z wnioskami do władz wojskowych i właściwych organów administracji.
2.
„Nasze Krzywczyce”
04.01.2017 r. 
1.Cele:
-  działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju,
- ochrona przyrody i krajobrazu,
- promowanie i popularyzacja walorów lokalnej turystyki,
- kształtowanie postaw służących ochronie i wykorzystywaniu środowiska, zasobów naturalnych i krajobrazu.
 
Krzywczyce 35
67-312 Niegosławice
 
Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest przez Przedstawiciela – Przemysława Zgrzebskiego
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej
Regulamin uchwalono dnia 26.12.2016 r. 
 
Zmiana regulaminu uchwałą nr 7/2017 z dnia 26.09.2017 r.
 
NIE
 
 
 
Sygn akt. AO.512.2.  2017
2.Teren działania stowarzyszenia:
Rzeczpospolita Polska
3.Środki działania m.in.:
- inspirowanie i wspieranie inicjatyw  oraz akcji lokalnej społeczności w celu aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym,
- propagowanie idei ekologicznych i prawa ochrony przyrody w życiu społeczności lokalnej, 
- działanie na rzecz ochrony i wykorzystywania środowiska , zasobów naturalnych i krajobrazu,
- opracowanie i wyrażanie stanowisk w celu zapewnienia ochrony przyrody , krajobrazu i otoczenia,
 - działania zmierzające do ochrony zagrożonych gatunków biologicznych ,
- organizowanie i propagowanie lokalnej turystyki 
 
3.
„Moczyń dla Mieszkańców”
06.03.2017 r.
1.Cele:
-  działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju,
- ochrona przyrody i krajobrazu,
- kształtowanie postaw służących ochronie i wykorzystywaniu środowiska, zasobów naturalnych i krajobrazu.
 
Ul. Trtakowa 14A/1, 68-100 Żagań
Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest przez Przedstawiciela – Piotra Piotrowskiego
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej
Regulamin uchwalono dnia 23.02.2017 r. 
NIE
 
 
 
Sygn. akt AO.512.3.  2017
2.Teren działania stowarzyszenia:
Rzeczpospolita Polska
3. Środki działania m.in.:
- inspirowanie i wspieranie inicjatyw  oraz akcji lokalnej społeczności w celu aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym,
- propagowanie idei ekologicznych i prawa ochrony przyrody w życiu społeczności lokalnej, 
- działanie na rzecz ochrony i wykorzystywania środowiska , zasobów naturalnych i krajobrazu,
- opracowanie i wyrażanie stanowisk w celu zapewnienia ochrony przyrody , krajobrazu i otoczenia, w którym żyją mieszkańcy
4. Dziura Squad 24.03.2017 r. 1.Cele:
-  popularyzacja i krzewienie sportu wśród dorosłych, osób małoletnich, w tym osób niepełnosprawnych poprzez  promowanie i rozpowszechnianie  ruchu motocyklowego i idei motocyklizmu w społeczeństwie
- upowszechnianie sportów motorowych MotoCross, enduro, cross country i quady,
- rozwój i  popularyzacja  , tworzenie miejsc  oraz infrastruktury do uprawiania sportów motorowych MotoCross, enduro, cross country i quady,
- popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji w Polsce i za granicą,
- rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportów motocyklowych,
- współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy bezpieczeństwa oraz rozwoju sportów motorowych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
- podnoszenie poziomu sportowego i przygotowanie zawodników do osiągania wysokich wyników,
- edukacja i szkolenia w zakresie bezpiecznego uprawiania sportu i turystyki na motocyklach,
- rozwijanie wśród osób uprawiających sport i turystykę na motocyklach kultury jazdy,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji działań stowarzyszenia,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 
Ul. Gen. Józefa Hallera 11,
67-300 Szprotawa
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Zarząd:
Prezes- Kamil Stawski,
Wiceprezes – Paweł Siwerski,
Skarbnik Tomasz Kabziński
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący –Dawid Tyszkowski,
 Zastępca Przewodniczącego – Łukasz Oryszczak,
 Sekretarz – Radosław Kubisiak
Statut uchwalony 10.03.2017 r.  NIE       Sygn. akt AO.512.4.
2017
2.Teren działania stowarzyszenia: gmina Szprotawa i 
Rzeczpospolita Polska
3. Środki działania m.in.:
- współdziałanie z władzami sportowymi na szczeblu krajowym i samorządowym w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
- organizacja spotkań motocyklowych,
- podejmowanie działań mających na celu zdobycie środków finansowych koniecznych dla szkolenia zawodników oraz ich występów w zawodach sportowych,
 - uczestnictwo w zawodach rangi krajowej i międzynarodowej w ramach organizacji i związków motocyklowych,
- organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
- organizacja imprez kulturalnych związanych z motoryzacją oraz działalnością stowarzyszenia 
 - prowadzenie działalności integrującej społeczność lokalną ,- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
5. Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „Małomickie Podziemie” 04.09.2017 r. 
1. Cele: 
- tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się działalnościa poszukiwawczą, w tym kreowanie kodeksu eksploracji, zgodnego z istniejącym prawem oraz szerzenie informacji i propagowanie eksploracji zgodnej z prawem,
- podejmowanie zgodnej z prawem, zorganizowanej działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę różnorakich śladów i świadectw historii regionów i kraju, połączonej z informacją i upublicznieniem efektów tej działalności,
- podejmowanie i ułatwianie kontaktów, wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy podmiotami podejmującymi podobne działania , m. in. stowarzyszeniami, muzeami i innymi instytucjami, których działalność związana jest z historią regionów Polski, jej dokumentowaniem, eksploracją itp., współpraca z instytucjami państwowymi mająca na celu jak najlepsze wykorzystanie wiedzy i umiejętności innych organizacji i środowisk w zakresie historii i eksploracji,
- wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie prowadzonych działań eksploracyjnych, w szczególności w muzeach współpracujących ze Stowarzyszeniem, działających na terenach prowadzonych badań eksploracyjnych,
- organizowanie imprez, wystaw tematycznych, prelekcji, pokazów i innych form informacji na temat historii miejsc, w których prowadzona jest działalność eksploracyjna Stowarzyszenia,  podejmowanie działań edukacyjnych, organizacja wydarzeń integracyjnych dla środowiska eksploracyjnego, 
- poznawanie prawa z zakresu badań  o charakterze eksploracyjnym w kraju i za granicą oraz proponowanie odpowiednim organom zmian prawnych mających na celu harmonizowanie przepisów z rozwiązaniami istniejącymi w innych krajach, uczestnictwo w dyskusjach publicznych i forach  podejmujących problematykę działalności eksploracyjnej,
- rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia  i pozyskiwanie partnerów do wspólnych działań eksploracyjnych,
- oferowanie pomocy w pracach eksploracyjnych innym podmiotom, w tym pomocy w pracach archeologicznych , dokumentacyjnych, archiwizacyjnych i innych związanych z poznawaniem i dokumentowaniem historii Polski,
- poznawanie działalności podmiotów stawiających sobie podobne cele i porównywanie efektów ich działania z działalnością Stowarzyszenia, mające na celu usprawnienie i efektywne planowanie prac eksploracyjnych, a także porównywanie efektów wybranych działań poszukiwawczych w celu wspólnego wyciągania wniosków,
- działania podejmowane wraz z działalnością eksploracyjną, mające na celu ochronę ojczystych dóbr kultury i przyrody, w tym ochronę szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego regionów Polski, podejmowane także razem z partnerami instytucjonalnymi,
-wspieranie członków Stowarzyszenia w ich dążeniach do podwyższania wiedzy i umiejętności przydatnych do osiągania wysokiej jakości podejmowanych działań, zgodnych z celami Stowarzyszenia, w tym organizowanie dziedzictwa kulturowego, a także metod i technik związanych z bezpieczną i zgodną z prawem działalnością eksploracyjną 
Ul. Słowackiego 2 67-320 Małomice
Stowarzyszenie reprezentowane jest przez
Zarząd:
Łukasz Kucharski- prezes,
Jerzy Borowicz-  zastępca prezesa,
Edward Ziubrak -sekretarz,
Kordian Kucharski- skarbik
Komisja rewizyjna:
Marcin Dzimiński - Przewodniczacy,
Arur Janas- Sekretarz,
Katarzyna Borowicz - Członek
Regulamin uchwalono 21.08.2017r. Nie       Sygn.akt. OA.512.5.  2017
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Gmina Małomice i Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
- organizowanie legalnych, jawnych akcji eksploatacyjnych opartych o niezbędne, określone prawem pozwolenia, zgodnie z celami Stowarzyszenia,
-współpracę z instytucjami państwowymi, muzeami, stowarzyszeniami, organami administracji rządowej, samorządami terytorialnymi, organizacjami ochrony przyrody i środowiska naturalnego oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia,
-opracowanie raportów, opinii, ocen i wniosków dotyczących rozwiązań prawnych z zakresu eksploracji i przedkładanie ich odpowiednim podmiotom,
-przekładanie administracji rządowej, samorządowej oraz innym podmiotom postulatów i opinii wynikających z działalności Stowarzyszenia, 
-uczestniczenie w grupach konsultujących, roboczych i celowych podejmujących działania na rzecz poprawy statusu prawnego i wizerunku eksploratorów w Polsce,
-uczestniczenie w dyskusjach na forach krajowych i międzynarodowych organizacji, w tym także na forach internetowych zajmujących się problematyką eksploracji,
-udział w konferencjach, sympozjach i innych imprezach o tematyce eksploracyjnej, organizowanych w kraju i za granicą,
-organizowanie wystaw, targów, imprez, których cel zgodny jest z celami stowarzyszenia,
-organizowanie różnych  form upowszechniania celów działania Stowarzyszenia,
-organizowanie różnych form kształcenia Członków Stowarzyszenia odpowiadających celom regulaminowym Stowarzyszenia i podwyższających jakość podejmowanych działań 
6. Gmina i Powiat Przyjazne Ludziom  20.10.2017r.  1.Cele:
Podejmowanie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin miast położonych w Powiacie Żagańskim
 Ul. Kopernika 34/3
67-300 Szprotawa
 Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest przez Przedstawiciela – Macieja Borynę  Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej  Regulamin uchwalono 12.10.2017r.  NIE        Sygn. akt AO.512.6.
2017
 2.Teren działania stowarzyszenia:
Powiat Żagański
 3. Środki działania m.in.:
- działalność analityczna i badawczo-rozwojowa,
- działalność informacyjna,
- działalność wydawnicza
- organizacja spotkań i konferencji,
- działalność charytatywna,
- ochrona i promocja zdrowia,
- krzewienia krajoznawstwa ,
- działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony    dziedzictwa przyrodniczego,
- działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego  oraz zapobiegania patologiom społecznym, 
- działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności,
- działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- zajmowanie stanowisk wobec działalności samorządów lokalnych, stowarzyszeń i ugrupowań politycznych oraz innych podmiotów w Powiecie Żagańskim,
- proponowanie i podejmowanie rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin i miast w Powiecie Żagańskim,
- wystawianie list i kandydatów w wyborach samorządowych, jak też udzielania poparcia kandydatom w wyborach
7. Stowarzyszenie Bądź Gotów! 20.12.2017 r. 1. Cele:
- promocja aktywnego trybu zdrowia oraz podnoszenie sprawności fizycznej,
- promocja i przygotowanie  do służby w różnego rodzaju służbach mundurowych,
- promocja sportów obronnych,
- promocja i popularyzacja  strzelectwa sportowego i obronnego,
- wsparcie dla grup pro obronnych w zakresie szkolenia ogniowego, taktycznego, ratownictwa polowego i innych dziedzin związanych z obronnością,
- prowadzenie profilaktyki uzależnień i działanie na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym,
- działanie na rzecz podnoszenia zakresu wiedzy i umiejętności w zakresie strzelectwa, ratownictwa polowego, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania, łączności oraz innych dziadzin związanych z obronnością,
- wsparcie dla władz samorządowych w zakresie usuwania skutków nawałnic.
Osiedle Słoneczne 27, 68-114 Tomaszowo Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest przez Przedstawiciela – Sebastiana Dudka Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej Regulamin uchwalono 10.12.2017r NIE       Sygn. akt AO.512.7.
2017
2. teren działania: obszar Rzeczpospolitej Polskiej
3. Środki działania:
- tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego, poprzez tworzenie sekcji oraz współpracę z jednostkami służb mundurowych,
- organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów oraz wystaw,
- prowadzenie wykładów, ćwiczeń i treningów,
- współpraca z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania w , w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego,
- reprezentowanie sportów obronnych, organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-obronnych oraz szkoleń strzeleckich,
- prowadzenie profilaktyki uzależnień i działanie  na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 - krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych, 
- prowadzenie teoretycznych i praktycznych szkoleń w zakresie strzelectwa, taktyki, ratownictwa pola walki, pierwszej pomocy przedmedycznej, łączności, terenoznawstwa, przetrwania i innych dziedzin związanych z obronnością.
8  „Biegając z Wilkami” 25.01.2018 r.  1.Cele:
- działanie na rzecz społeczności lokalnej,
- popularyzacja biegania  i innych form aktywności ruchowej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenie działania stowarzyszenia,
- tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,
- promowanie i popularyzacja zdrowego styli życia,
- promocja miasta Gozdnica
Ul. Ceramików 23, 68-130 Gozdnica Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest przez Przedstawiciela – Justynę Pielichowską Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej Regulamin uchwalono 18.01.2018r NIE       Sygn. akt AO.512.1.
2018
2.Teren działania stowarzyszenia:
Cała Polska
3. Środki działania m.in.:
- organizacja biegów i innych imprez,
- uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze kraju i za granicą,
- działania marketingowe i promocyjne,
- współpraca z organami władzy rządowej i samorządowej,
- wspieranie inicjatyw obywatelskich,
- wspieranie i organizacja akcji charytatywnych
9 Żagańskie Towarzystwo Historyczne 15.06.2018 1.Cele:
- działanie na rzecz miasta Żagania i regionu żagańskiego oraz lokalnej społeczności,
- popularyzowanie wiedzy z dziedziny historii i kultury wśród społeczeństwa,
- wydawanie cyklicznego periodyku pn. Żagańskie Teki Historyczne, mieszczącego publikacje z zakresu historii ziemi żagańskiej,
- popieranie działań, osób i instytucji zmierzających do ochrony wartości dorobku kultury materialnej i intelektualnej ziemi żagańskiej określonych jej historycznymi granicami znajdującymi się obecnie w obszarze powiatu żagańskiego,
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z osobami i instytucjami pomocnymi w realizacji przyjętych celów,
- promocja Żagania i regionu zmierzająca do poprawy jakości życia społeczności lokalnej oraz pobudzania aktywności mieszkańców w każdej dziedzinie życia,
- tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem wiedzy na temat przeszłości ziemi żagańskiej oraz budowaniem świadomości społecznej wśród mieszkańców
- przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niszczącym istniejącą strukturę historyczną miasta i regionu,
- utworzenie muzeum ziemi żagańskiej
Ul. Sosnowa 29/4, 68-100 Żagań Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest przez Przedstawiciela – Mirosława Kasztela Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej Regulamin uchwalono 10.04.2018r NIE       Sygn. akt AO.512.2.
2018
2.Teren działania stowarzyszenia:
Cała Polska
3. Środki działania m.in.:
- prowadzenie prac badawczych dotyczących zagadnień związanych z przeszłością ziemi żagańskiej,
- organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw oraz innych imprez prezentujących dorobek materialny i intelektualny ziemi żagańskiej,
- publikowanie dorobku stowarzyszenia w periodyku Żagańskie Teki Historyczne,
- współpraca z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania, jak i  z osobami zainteresowanymi działaniami na rzecz miasta i ziemi żagańskiej w zakresie zbieżnym z celami stowarzyszenia,
- występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów samorządowych oraz innych organów administracyjnych w przypadku stwierdzenia wszelkich nieprawidłowości w zakresie destrukcji istniejącej substancji materialnej i intelektualnej będącej dorobkiem kulturowym przeszłości miasta i regionu,
- wspieranie wszelkich działań, osób i instytucji zmierzających do promowania dorobku kulturowego ziemi żagańskiej.
10  Szprotawskie Stowarzyszenie „Amazonki”  08.01.
2019 r.
 
 1. Cele:
- niesienie pomocy kobietom w trakcie i po leczeniu raka piersi,
- dzielenie się doświadczeniami na temat przebiegu leczenia i rehabilitacji,
- działanie na rzecz podnoszenia sprawności fizycznej kobiet po leczeniu,
- wzajemna wymiana doświadczeń, 
- propagowanie profilaktyki raka piersi,
- informowanie opinii publicznej o problemach kobiet po leczeniu,
- upowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu,
- organizowanie grup wsparcia i samopomocy oraz prowadzenie rehabilitacji społecznej.
 Oś. Słoneczne6/17, 67-300 Szprotawa  Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest przez Przedstawiciela – Małgorzatę Borynę  Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej  Regulamin uchwalono 02.01.2019r  NIE        Sygn. akt AO.512.1.
2019
 2. Teren działania Stowarzyszenia: Rzeczpospolita Polska
3. Środki działania;
- organizowanie spotkań członkiń Stowarzyszenia celem uczestnictwa w ćwiczeniach rehabilitacyjnych i ogólnokondycyjnych,
- organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, 
- organizowanie spotkań integracyjnych członków Stowarzyszenia,
- pozyskiwanie środków na realizację zadań określonych w regulaminie,
- organizowanie rehabilitacji psychicznej indywidualnej, grupowej i spotkań z terapeutami. 
11 Szprotawo Biegaj 29.03.2019 r 1. Cele:
- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez bieganie,
- upowszechnianie dostępu do obiektów sportowych,
- pomoc zawodnikom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
- upowszechnianie wiedzy na temat historii biegania, kibiców i znanych zawodników, 
- poprawy ogólnego wizerunku biegaczy

Ul. Willowa 15, 67-300 Szprotawa Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest przez Przedstawiciela – Wandę Gwiazdę Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej Regulamin uchwalono 24.03.2019r NIE       Sygn. akt AO.512.2.
2019
2. Teren działania Stowarzyszenia: Rzeczpospolita Polski.
3. Środki działania:
- prowadzenie działalności na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa,
- współpracę z lokalnymi klubami sportowymi, społecznymi  i urzędami,
- organizacja treningów  biegowych oraz biegów,
- zachęcanie do działania w sferze  życia publicznego i społecznego,
- prowadzenie działalności na rzecz poprawy i zapobiegania degradacji środowiska naturalnego.
12 Utopce 01.04.2019  1. Cele:
- konsolidacja miłośników  jazdy samochodami terenowymi,
- stworzenie możliwości rozwoju masowego i wyczynowego sportu motorowego i czynnego w nim udziału społeczności,
- organizowanie imprez i widowisk sportowych zapewniających przeżycia i emocje o walorach wychowawczych,
- propagowanie czynnego sposobu spędzania wolnego czasu,
- popularyzowanie sportów samochodowych i motorowych,
- propagowanie kultury jazdy i zachowania na drodze  i poza nią,
- popularyzowanie tematyki związanej z  pojazdami terenowymi,
- działalność charytatywna w tym organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży.

Ul. Łużycka 13, 68-100 Żagań  Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest przez Przedstawiciela – Krzysztofa Świątka Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej Regulamin uchwalono 25.03.2019r NIE       Sygn. akt AO.512.3.
2019

2. Teren działania: Rzeczpospolita Polska
3. Środki działania:
- uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych imprezach o charakterze terenowym,
- organizowanie imprez, spotkań, zlotów i rajdów terenowych,
- współpraca z osobami i instytucjami w zakresie  zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie  jazdy pojazdami mechanicznymi.
                         
 
 
 1. W kolumnie nr 3 wpisuje się datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych.
 2. W kolumnie nr 4, w polu pierwszym, wpisuje się cele działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.
 3. W kolumnie nr 4, w polu drugim, wpisuje się teren działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.
 4. W kolumnie nr 4, w polu trzecim, wpisuje się środki działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności (pojęcie „środki działania” odnosi się do sposobu realizacji celów przez stowarzyszenie zwykłe).
 5. W kolumnie nr 6 - w przypadku reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela” oraz wpisać jego imię i nazwisko; w przypadku gdy organem reprezentującym stowarzyszenie zwykłe jest zarząd, należy wpisać imiona i nazwiska członków zarządu, ich funkcje oraz sposób reprezentacji.
 6. W kolumnie nr 7 - jeżeli w regulaminie działalności przewidziano organ kontroli wewnętrznej, należy wpisać nazwę tego organu, imiona i nazwiska jego członków oraz ich funkcje; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe organu kontroli wewnętrznej należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.”.
 7. W kolumnie nr 8 wpisuje się informacje o regulaminie działalności i jego zmianach, w szczególności numer i datę uchwały dotyczącej regulaminu działalności oraz jego zmian.
 8. W kolumnie nr 9 wpisuje się informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego; w przypadku posiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: „TAK”; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: „NIE”.
 9. W kolumnie nr 10 wpisuje się informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego; w przypadku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego należy wpisać datę i numer uchwały o przekształceniu oraz datę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku rozwiązania stowarzyszenia zwykłego należy wpisać datę i numer uchwały o rozwiązaniu oraz datę rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
 10. W kolumnie nr 11 wpisuje się imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego.
 11. W kolumnie nr 12 wpisuje się informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm.), w szczególności rodzaj środka nadzoru, podmiot, który go zastosował, datę jego zastosowania.
 12. W kolumnie nr 13 wpisuje się inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Makowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Borecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-15 13:43:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Makowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-15 13:44:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Makowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-03 09:27:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3937 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »