ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000,00 do km 4+480,00 w miejscowości Bożnów”. ZP.271.30.2017

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: USŁUGI

Zamawiający: POWIAT ŻAGAŃSKI

Termin składania ofert / wniosków: 2017-07-17 16:00:00

Treść:

ZP.271.30.2017                                                                       Żagań, dnia 7 lipca 2017 r.
 
 
Powiat Żagański zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie pn: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000,00 do km 4+480,00 w miejscowości Bożnów”.
 
Dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
 
 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000,00 do km 4+480,00 w miejscowości Bożnów”
 
 1. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi będącymi przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne musi być wykonany w zgodzie z dokumentacją projektową, będącą w posiadaniu Zamawiającego, specyfikacjami technicznymi oraz opisem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia.
 1. Dokumentacja projektowa dotycząca w/w roboty budowlanej, której będzie dotyczył nadzór inwestorski znajduje się na stronie http://www.bip.powiatzaganski.pl/ w zakładce „zamówienia publiczne” - „wyniki zamówień publicznych”.
 1. Wartość robót budowlanych dla w/w zadanie wynosi 4.149.959,12 zł brutto.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego określają przepisy ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami)
 
 1. Przed podpisaniem umowy na wykonanie zadania oferent zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu:
 1. kserokopię uprawnień budowlanych osoby wskazanej w formularzu ofertowym;
 2. kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w/w osoby;
 1. Sposób płatności:
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej (w roku 2017) po wykonaniu I ETAPU PRAC do 40 % wartości umowy za wykonywanie nadzoru brutto nie więcej jednak niż 20.000,00 zł brutto po dokonaniu niezbędnych odbiorów robót budowlanych bez zastrzeżeń Zamawiającego w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego;
 2. Pozostały zakres przedmiotowy umowy będzie stanowił część rozliczoną na podstawie faktury końcowej po zakończeniu całości prac nadzoru inwestorskiego po przedłożeniu faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu, nie wcześniej jednak niż po zatwierdzeniu protokołu odbioru z realizacji roboty budowlanej II ETAPU PRAC, nad którą prowadzony jest nadzór w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego;.
 3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wcześniejszego zakończenia robót przez Wykonawcę w ramach II etapu, wynagrodzenie płatne będzie nie wcześniej niż po upływie terminu zakończenia II etapu określonego w pkt. VIII, ppkt 2).
 1. Cena za pełnienie nadzoru inwestorskiego stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy.
KOD CPV :    71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlany
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia (przy czym warunki udziału nie są obowiązkowe)
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
 1. Nie podlegają wykluczeniu.
 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie;
  1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
  2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
  3. zdolności technicznej lub zawodowej -
a) Zamawiający żąda, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykazał się wykonaniem minimum 1 usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad inwestycją/mi o wartości nadzorowanej inwestycji nie mniejszej niż 3.000.000 zł brutto (w ramach jednej umowy); - (załącznik nr 1)
 
b) Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał osobę/y, która/e będzie/dą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje tj.: minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane:- bez ograniczeń w specjalności drogowej  posiadającą  min 5 letnie doświadczenie. – (załącznik nr 1 )
 
b.1. Inspektor nadzoru winien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016r. poz.290 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1278)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
b.2. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 65)
 
 1. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty niniejszego postępowania Zamawiający będzie kierował się kryterium oceny:
a) Cena brutto- 60%
b) Częstotliwość pobytu na budowie  – 40%
 1. Ilość punktów, jaką oferent otrzyma za stopień spełnienia kryterium ceny ofertowej zamówienia będzie obliczana z zależności:
         Kryterium 1:   Cena (cena brutto) – 60%.
Lc=Comin/Cobad x Kp x Wc
gdzie:
Comin – najniższa cena brutto oferowana
Cobad – cena brutto oferty badanej
Kp – współczynnik proporcjonalności, równy 100
Wc – waga (znaczenie) kryterium ceny, równa 60%
           
            Kryterium 2 : Częstotliwość pobytu na budowie  – 40 %
Liczba punktów , jakie każda z ofert otrzyma za stopień spełnienia wymagań  będzie obliczona według następujących zależności :
Lc=TPbad/TPmax + 1 x Kp x Wc
gdzie:
Pbad – punkty uzyskane przez ofertę badaną w zakresie dyspozycyjności
Pmin – minimalna ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych
Kp – współczynnik proporcjonalności, równy 100
Wc – waga (znaczenie) kryterium płatności faktury, równa 40%
1 – stały współczynnik w przypadku wystąpienia punków z liczbą „0”
 
Liczba przyznawanych punktów klasyfikuje się następująco:
Częstotliwość pobytu na budowie wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym
Co 1 dzień (codziennie) – 40 pkt
Co 2 dni – 25 pkt
Co 3 dni – 10 pkt
Co 4 dni – 0 pkt
 
 1. Oświadczenie Wykonawcy lub jego brak (w formularzu ofertowym w wyznaczonym miejscu)
   w zakresie określenia dyspozycyjności na placu budowy mniejszym niż 1 dzień
  i przekraczającym 4 dni będzie uznane za nieważne i spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią zapytania ofertowego
 2. Zamawiający wybierze ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. – zgodnie z w/w wzorami dla każdego z kryteriów
 1. Termin składania ofert
1. Ofertę prosimy dostarczyć w kopercie/opakowaniu z napisem:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000,00 do km 4+480,00 w miejscowości Bożnów do dnia:
17 lipca 2017r.
w pokoju nr 18 Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39,
68-100 Żagań w godzinach pracy urzędu.
 
2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
- elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@powiatzaganski.pl (podpisany skan dokumentu)     lub
- faxem na nr:  68 477-79-20
 
 1. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, (Wykluczenie Wykonawcy)
Zamówienie udzielone przez Zamawiającego nie może być udzielone podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 
 1. Określenia warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
1.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:
 1. ZMIANY OGÓLNE
Możliwa jest:
a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;
b) zmiana formy prawnej Wykonawcy w przypadku przekształcenia;
c) zmiana podwykonawcy,
d) powierzenie części zamówienia podwykonawcy/om za zgodą Zamawiającego,
e) zmiana powierzenia części zakresu podwykonawcy lub zmiana zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę .
 1. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY
 
1.2.1. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 1. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE
  1. Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT).
2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności.
2.4 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być sporządzony na piśmie.
 
 1. Termin realizacji zadania: w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do
  15 marca 2018,
  z zastrzeżeniem, że
 1. zakończenie pierwszego etapu inwestycji przewiduje się -  do dnia 30.11.2017 r.
 2. zakończenie drugiego etapu inwestycji przewiduje się – do dnia 15.03.2018 r.
 3. Okres realizacji usługi nadzoru inwestorskiego określa się od daty rozpoczęcia robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową, do czasu dokonania rozliczenia końcowego zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady w okresie 5 lat.
 4. Zamawiający wymaga od Inspektorów Nadzoru udziału w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych robót budowlanych. W przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych termin wykonania zamówienia ulegnie przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze sprawowania nadzoru.
 1. Celowość postępowania: konkurencyjność rynku i racjonalność wydatkowania środków publicznych.
 1. Dokumenty i oświadczenia, które musi zawierać oferta.
 1. Formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. Pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji Oferenta nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
 
Osoba do kontaktu:
Marta Nowakowska – z-ca kierownika Referatu Transportu i Dróg – 068 475-18-82, tel. kom. 605099405
 
W załączeniu przesyłamy :
-  załącznik nr 1 – formularz ofertowy
- załącznik nr 2 -  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Rodenko Data wytworzenia informacji: 2017-07-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Rodenko Data wprowadzenia do BIP 2017-07-07 14:09:14
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Rodenko Data udostępnienia informacji: 2017-07-07 14:14:28
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Rodenko Data ostatniej zmiany: 2017-07-24 10:24:15
Artykuł był wyświetlony: 454 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu