ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa czujników i sensorów do pracowni mechatronicznej w ZSTIL w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim ZP.271.34.2018

Szczegóły informacji

Dostawa czujników i sensorów do pracowni mechatronicznej w ZSTIL w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim ZP.271.34.2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: POWIAT ŻAGAŃSKI

Termin składania ofert / wniosków: 2018-11-30 23:59:00

Treść:

ZP.271.34.2018                                                                                   Żagań, 22 listopada 2018 r.
 
Powiat Żagański zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie pn.
Dostawa czujników i sensorów do pracowni mechatronicznej w ZSTIL w ramach
 projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”
 
Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 1. Dostawa czujników i sensorów do pracowni mechartonicznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 2. Dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy ma być wolny od wad fizycznych
  i prawnych.
 3. Przedmioty zamówienia muszą być dostarczone zgodnie z warunkami licencjonowania określonymi przez producenta.
 4. Wykonawca zapewni pełną dokumentację standardowo dołączoną przez producentów.
 5. Wykonawca musi posiadać fachową wiedzę i dysponować wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, a także dysponuje odpowiednim Personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi terminową realizację niniejszego postępowania.
 6. Wykonawca zapewni, że dostarczone czujniki i sensory będą wraz ze wszelkimi wymaganymi tytułami prawnymi umożliwiającymi Zamawiającemu korzystanie z tych urządzeń. Wykonawca oświadczy także, że towary będące przedmiotem umowy nie będą naruszać przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani także praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe.
 7. Wykonawca musi być oficjalnym dystrybutorem lub producentem zaoferowanych czujników i sensorów. Wymagany okres gwarancji będzie  zgodny z gwarancją producenta.
 8. Wykonawca bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich w zakresie dostarczanego towaru w ramach realizacji niniejszego postępowania.
 9. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do dostarczenia przedmiotu umowy.
 10. Przez dostarczenie przedmiotu zamówienia strony uznają dzień dostarczenia przedmiotu zamówienia.
 11. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
 12. Termin płatności do 14 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego, na rachunek wskazany w fakturze/rachunku przez Wykonawcę.
 
 
 1. Termin realizacji zadania:  do 10 grudnia 2018 r.
 
Ofertę prosimy dostarczyć w kopercie/opakowaniu z napisem: Dostawa czujników i sensorów
do pracowni mechatronicznej w ZSTiL do dnia 30 listopada 2018 r. do pokoju nr 18 w budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań w godzinach pracy urzędu.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
- elektronicznej na adres zamowienia.publiczne@powiatzaganski.pl (podpisany skan dokumentu)
- lub faxem na nr:  68 477-79-20 (podpisany dokument)
 
Osoba do kontaktu:
- Katarzyna Zapolska – Koordynator projektu w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00 tel. 68 477 79 05
 
 
W załączeniu przesyłamy :
-  załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
-  załącznik nr 2 – formularz ofertowy
UWAGA!!
ZAMAWIAJĄCY, W DNIU 27.11.2018 R. ZAMIEŚCIŁ W FORMIOE ZAŁĄCZNIKA ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO ROZEZNANIA CENOWEGO

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu