ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa sprzętu komputerowego i RTV oraz dostawa wyposażenia wraz z montażem w ramach realizacji zadania Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ZP.272.19.2018

Szczegóły informacji

Dostawa sprzętu komputerowego i RTV oraz dostawa wyposażenia wraz z montażem w ramach realizacji zadania Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ZP.272.19.2018

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: DOSTAWY

Zamawiający: POWIAT ŻAGAŃSKI

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 645557-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-11-15 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-11-15 09:30:00

Ogłoszono dnia: 2018-11-07 przez Elżbieta Borecka

Treść:

Ogłoszenie nr 645557-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.
 
Powiat Żagański: Dostawa sprzętu komputerowego i RTV oraz dostawa wyposażenia wraz z montażem w ramach realizacji zadania Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żagański, krajowy numer identyfikacyjny 97071767700000, ul. ul. Dworcowa  39 , 68100   Żagań, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 777 901, e-mail starostwo@powiatzaganski.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiatzaganski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i RTV oraz dostawa wyposażenia wraz z montażem w ramach realizacji zadania Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Numer referencyjny: ZP.272.19.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są dostawy sprzętu wraz z montażem w ramach realizacji projektu „Przebudowa warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie”. W podziale na: CZĘŚĆ I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGIO DLA STAROSTWA POWIATWEGO W ŻAGANIU 1.1 Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt. 1.2 Drukarka laserowa kolorowa – 1 szt. 1.3 Drukarka laserowa monochromatyczna – 1szt. 1.4 Skaner szczelinowy – 1sz. CZĘŚĆ II DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 2.1. Zestaw komputerowy – 10 szt. 2.2 Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. 2.3 Drukarka monochromatyczna- 5 szt. 2.4 Niszczarka – 1 szt. CZĘŚĆ III DOSTAWA SPRZĘTU RTV DLA OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 3.1 sprzęt muzyczny (wieża+ głośniki) – 2 kpl. 3.2 Telewizor – 1 szt. 3.3 odtwarzacz DVD – 1szt. 3.4 Aparat telefoniczny – 3 szt. CZĘŚĆ IV DOSTAWA SPRZĘTU AGD DLA OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 4.1 Czajnik elektryczny – 2 szt. 4.2 Żelazko – 1 szt. 4.3 Deska do prasowania – 1 szt. 4.4 Suszarka bębnowa – 1 szt. 4.5 Pralka – 1 szt. 4.6 Zmywarka – 1 szt. 4.7 Pochłaniacz – 1 szt. 4.8 Kuchenka mikrofalowa – 2 szt. 4.9 Lodówka – 2 szt. 4.10 płyta gazowa – 1 szt. 4.11 Piekarnik pod zabudowę 1 szt. 4.12 zlewozmywak – 1 szt. 4.13 Bateria kuchenna – 1 szt. CZĘŚĆ V – DOSTAWA MEBLI DLA OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 5.1 Biurko pod komputer – 10 szt. 5.2 Biurko – 6 szt. 5.3 Fotel biurowy – 6 szt. 5.4 Szafa na dokumenty – 5 szt. 5.5 Szafki ubraniowe – 20 szt. 5.6 Ławeczki gimnastyczne – 4 szt. 5.7 Krzesła do stołu – 77 szt. 5.8 komplet wypoczynkowy (kanapa 3-ososbowa + kanapa 2-osobowa + fotel 1 –osobowy) 5.9 Stolik kawowy – ława – 1 szt. 5.10 stoły 4 – osobowe – 18. Szt. 5.11 Kredens – 2 szt. 5.12 Meble kuchenne – 1 kpl. 5.13 Regał biurowy – 9 szt. 2. Przedmiotem dostawy jest sprzęt komputerowy dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu – opisanego w części I oraz sprzęty i meble do remontowanego budynku przy ul. Henrykowskiej 1, 67-300 Szprotawa, przeznaczonego na Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Budynek usytuowany jest na działce nr 115/18, wydzielonej z działki nr 115/17 terenu szpitala miejskiego w Szprotawie – dostawy opisane w częściach od II do V. 3. W zakres zamówienia wchodzi dostawa sprzętu komputerowego, RTV oraz dostawa i montaż urządzeń AGD i przedmiotów zamówienia we wskazanym przez inwestora miejscu oraz zgodnie z podziałem na części oraz: 3.1 meble opisane w części V wnieść i zamontować we wskazanym miejscu przez Zamawiającego 3.2 montaż sprzętu AGD (opisanego w części IV) wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji ze sprawdzeniem działania i próbą szczelności wszystkich urządzeń 3.3 zlewozmywak wraz z baterią oraz zmywarkę – opisane w części IV poz. 4.6, 4.12 i 4.13 należy podłączyć do instalacji wod-kan i przeprowadzić próby szczelności. 3.4 dostarczoną płytę gazową – opisaną w części IV poz. 4.10 umieścić we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, podłączyć do przygotowanej instalacji gazowej i przygotować do pracy zgodnie z przeznaczeniem. 3.5 Zamawiający wymaga, dla części I i II dostawa sprzętu komputerowego, aby zaoferowany system operacyjny był nowy (nieużywany nigdy wcześniej), w wersji z oryginalnym nośnikiem producenta lub umieszczony na partycji RECOVERY umożliwiającej odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii oraz certyfikatem autentyczności dla każdej licencji. 3.6 Zamawiający wymaga, dla części I i II dostawa sprzętu komputerowego, aby dostarczone oprogramowanie systemowe uprawniało do pomocy technicznej producenta oprogramowania na zasadach EULA oraz było objęte gwarancja producenta na zasadach EULA. 3.7 Zamawiający skorzysta z możliwości weryfikacji legalności oprogramowania. 3.8 Zamawiający celem zabezpieczenia się przed otrzymaniem w ramach niniejszego postępowania fałszywego bądź używanego oprogramowania, będzie żądał na etapie dostawy przedstawienia dokumentów dotyczących zakupu zaoferowanego oprogramowania w autoryzowanym kanale dystrybucyjnym producenta oprogramowania. 3.9 Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt dla wszystkich części był fabrycznie nowy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi jednocześnie specyfikację techniczną i został określony w załącznikach: Część I – zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ Część II – zgodnie z załącznikiem nr 1b do SIWZ Część III– zgodnie z załącznikiem nr 1c do SIWZ Część IV– zgodnie z załącznikiem nr 1d do SIWZ Część V– zgodnie z załącznikiem nr 1e do SIWZ 5. Wersja papierowa w/w dokumentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego, ul. Dworcowa 39 w Żaganiu w godzinach od 7.30 – 15.00 pok. 5 6. Jeżeli dla danych pozycji Zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy przedmiotu dostwy, to dopuszcza się oferowanie sprzętu równoważnego pod warunkiem bezwzględnego zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się sprzęt wskazany przez Zamawiającego. W tym przypadku na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli wyniknie potrzeba należy sporządzić i załączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu jako załącznik do formularza ofertowego. W załączonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż sprzęt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od sprzętu wskazanego przez Zamawiającego. 7. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia wszelkich dowodów na potwierdzenie równoważności oferty z oznaczeniem oferowanych produktów wraz z dowodami wykazującymi ich równoważność. 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na meble i sprzęt będący przedmiotem umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną tam, gdzie jest wskazana, w pozostałych pozycjach zgodnie z gwarancją producenta.. 9. Zamawiający w przypadku dostaw nie stosuje art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 30236000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30232100-5
30237200-1
39150000-8
39141000-2
32000000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA JEST KRYTERIUM OCENY OFERT, SZCZEGÓŁOWO OPISANYM W PUNKCIE XXI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I MOŻE WYNIEŚĆ MAKSYMALNIE 21 DNI OD ZAWARCIA UMOWY
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę Uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że może uzyskać dokumenty, o których mowa w ppkt 5.1 za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt X ppkt 5 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, w którym Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, ze dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę – Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5, (informacja z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. – załącznik 4a lub 4b do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana formy prawnej Wykonawcy w przypadku przekształcenia; c) zmiana podwykonawcy, d) powierzenie części zamówienia podwykonawcy/om za zgodą Zamawiającego, e) zmiana powierzenia części zakresu podwykonawcy lub zmiana zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY 1.2.1. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.3 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE 1.3.1. Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT). 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być sporządzony na piśmie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-15, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem danych osobowych jest Powiat Żagański ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Żagańskim jest Pan Maciej Gęsigóra, adres e-mai: m.gesigora@powitzaganski.pl tel. 68 477 7901; c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i RTV oraz dostawa wyposażenia wraz z montażem w ramach realizacji zadania Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” Nr ZP.272.19.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986); e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawców jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) osoby, których dane przetwarzamy, w związku z prowadzeniem niniejszego postepowania mają: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; i) osobom, których dane przetwarzamy, w związku z prowadzeniem niniejszego postepowania nie przysługuje: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGIO DLA STAROSTWA POWIATWEGO W ŻAGANIU
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu CZĘŚĆ I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻAGANIU 1.1 Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt. 1.2 Drukarka laserowa kolorowa – 1 szt. 1.3 Drukarka laserowa monochromatyczna – 1szt. 1.4 Skaner szczelinowy – 1sz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 30232100-5, 30237200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA JEST KRYTERIUM OCENY OFERT, SZCZEGÓŁOWO OPISANYM W PUNKCIE XXI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I MOŻE WYNIEŚĆ MAKSYMALNIE 21 DNI OD ZAWARCIA UMOWY

 
Część nr: 2 Nazwa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa sprzętu komputerowego dla Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szprotawie CZĘŚĆ II DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 2.1. Zestaw komputerowy – 10 szt. 2.2 Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. 2.3 Drukarka monochromatyczna- 5 szt. 2.4 Niszczarka – 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 30232100-5, 30237200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA JEST KRYTERIUM OCENY OFERT, SZCZEGÓŁOWO OPISANYM W PUNKCIE XXI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I MOŻE WYNIEŚĆ MAKSYMALNIE 21 DNI OD ZAWARCIA UMOWY

 
Część nr: 3 Nazwa: DOSTAWA SPRZĘTU RTV DLA OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są dostawy sprzętu RTV dla Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szprotawie CZĘŚĆ III DOSTAWA SPRZĘTU RTV DLA OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 3.1 sprzęt muzyczny (wieża+ głośniki) – 2 kpl. 3.2 Telewizor – 1 szt. 3.3 odtwarzacz DVD – 1szt. 3.4 Aparat telefoniczny – 3 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32000000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA JEST KRYTERIUM OCENY OFERT, SZCZEGÓŁOWO OPISANYM W PUNKCIE XXI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I MOŻE WYNIEŚĆ MAKSYMALNIE 21 DNI OD ZAWARCIA UMOWY

 
Część nr: 4 Nazwa: DOSTAWA SPRZĘTU AGD DLA OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są dostawy sprzętu AGD wraz z montażem dla Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szprotawie CZĘŚĆ IV DOSTAWA SPRZĘTU AGD DLA OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 4.1 Czajnik elektryczny – 2 szt. 4.2 Żelazko – 1 szt. 4.3 Deska do prasowania – 1 szt. 4.4 Suszarka bębnowa – 1 szt. 4.5 Pralka – 1 szt. 4.6 Zmywarka – 1 szt. 4.7 Pochłaniacz – 1 szt. 4.8 Kuchenka mikrofalowa – 2 szt. 4.9 Lodówka – 2 szt. 4.10 płyta gazowa – 1 szt. 4.11 Piekarnik pod zabudowę 1 szt. 4.12 zlewozmywak – 1 szt. 4.13 Bateria kuchenna – 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39150000-8, 39141000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin dostawy wraz z montażem 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA JEST KRYTERIUM OCENY OFERT, SZCZEGÓŁOWO OPISANYM W PUNKCIE XXI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I MOŻE WYNIEŚĆ MAKSYMALNIE 21 DNI OD ZAWARCIA UMOWY

 
Część nr: 5 Nazwa: DOSTAWA MEBLI DLA OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa wyposażenia wraz z montażem dla Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szprotawie CZĘŚĆ V – DOSTAWA MEBLI DLA OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 5.1 Biurko pod komputer – 10 szt. 5.2 Biurko – 6 szt. 5.3 Fotel biurowy – 6 szt. 5.4 Szafa na dokumenty – 5 szt. 5.5 Szafki ubraniowe – 20 szt. 5.6 Ławeczki gimnastyczne – 4 szt. 5.7 Krzesła do stołu – 77 szt. 5.8 komplet wypoczynkowy (kanapa 3-ososbowa + kanapa 2-osobowa + fotel 1 –osobowy) 5.9 Stolik kawowy – ława – 1 szt. 5.10 stoły 4 – osobowe – 18. Szt. 5.11 Kredens – 2 szt. 5.12 Meble kuchenne – 1 kpl. 5.13 Regał biurowy – 9 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39150000-8, 39141000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin dostawy wraz z montażem 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA JEST KRYTERIUM OCENY OFERT, SZCZEGÓŁOWO OPISANYM W PUNKCIE XXI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I MOŻE WYNIEŚĆ MAKSYMALNIE 21 DNI OD ZAWARCIA UMOWY

UWAGA!!
W DNIU 13.11.2018 R. ZAMAWIAJĄCY ZAMIEŚCIŁ, W FORMIE ZAŁĄCZNIKA, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 
UWAGA!!
ZAMAWIAJĄCY, W DNIU 16.11.2018 R. ZAMIEŚCIŁ, W FORMIE ZAŁACZNIKA,  INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT
 
UWAGA!!
ZAMAWIAJĄCY, W DNIU 19.11.2018 ZAMIEŚCIŁ W FORMIE ZAŁĄCZNIKA SKORYGOWANĄ INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT. W POPRZEDNIEJ NIE ZAMIEŚCIŁ INFORMACJI O ZŁOŻONEJ OFERTCIE NR 3 DLA CZĘŚCI I
 
UWAGA!!
ZAMAWIAJĄCY, W DNIU 22.11.2018 R., ZAMIEŚCIŁ W FORMIE ZAŁĄCZNIKÓW INFORAMCIĘ Z WYBORU OFERTY DLA CZĘŚĆI IV i V
 
UWAGA!!
ZAMAWIAJĄCY, W DNIU 29.11.2018 R. ZAMIEŚCIŁ,W FORMIE ZAŁĄCZNIKÓW, INFORMACJE Z WYBORU OFERTY DLA CZĘŚCI I,II,III
 
 
 
UAWAGA!!
ZAMAWIAJĄCY W DNIU 13.12.2018 R. ZAMIEŚCIŁ W FORMIE ZAŁACZNIKA OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
 
           

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Borecka Data wytworzenia informacji: 2018-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Borecka Data wprowadzenia do BIP 2018-11-07 14:14:18
Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Boracka Data udostępnienia informacji: 2018-11-07 15:35:32
Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Boracka Data ostatniej zmiany: 2018-12-13 09:40:57
Artykuł był wyświetlony: 450 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu