ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizacji projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” ZP.272.3.2017

Szczegóły informacji

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizacji projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” ZP.272.3.2017

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: DOSTAWY

Zamawiający: POWIAT ŻAGAŃSKI

Finansowanie: środki unijne

Nr UZP: 37748-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-03-22 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-03-22 09:30:00

Ogłoszono dnia: 2017-03-07 przez Magdalena Rodenko

Treść:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):http://www.bip.powiatzaganski.pl
Ogłoszenie nr 37748 - 2017 z dnia 2017-03-07 r.
Żagań: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizacji projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Część I, II, III, IV, V – Dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.1.1. Doskonalenie kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
30 %
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żagański, krajowy numer identyfikacyjny 97071767700000, ul. ul. Dworcowa  39, 68100   Żagań, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 777 901, e-mail starostwo@powiatzaganski.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.powiatzaganski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizacji projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”
Numer referencyjny: ZP.272.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizacji projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” w podziale na CZĘŚĆ I - Dostawa dla ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH W ŻAGANIU (ZSTiL) 1.1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 23 szt. 1.2. Komputer przenośny z oprogramowaniem - 1 szt. 1.3. Projektor multimedialny – 1szt. 1.4. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne - 1 szt. 1.5. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne - 1 szt. 1.6. Drukarka laserowa kolor - - 1 szt. 1.7. Drukarka atramentowa kolor - 1szt 1.8. Router - 8 szt. 1.9. Ploter kreśląco-tnący - 1 szt. 1.10 Zestaw do modernizacji stanowisk – 15 szt/ zestawów CZĘŚĆ II - Dostawa dla ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻAGANIU (dawniej ZSTH) 2.1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 17 szt. 2.2. Komputer przenośny z oprogramowaniem - 1szt. 2.3. Projektor multimedialny – 1 szt. 2.4. Drukarka laserowa kolor A3 - 1 szt. 2.5. Skaner płaski - 1 szt. 2.6. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne - 2 szt. 2.7. Zestaw interaktywny - 1 szt. CZĘŚĆ III - Dostawa dla ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W SZPROTAWIE (ZSZ) 3.1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 2 szt. 3.2. Komputer przenośny z oprogramowaniem - 7 szt. 3.3. Tablet graficzny – 1 szt. 3.4. Projektor multimedialny - 3 szt. 3.5. Drukarka laserowa monochromatyczna - 2 szt. 3.6. Drukarka laserowa kolor – 1 szt. 3.7. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne - 1 szt 3.8. Profesjonalne urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne - 2 szt 3.9. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne z funkcją drukowania z urządzeń przenośnych - 1 szt. 3.10. Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolor A3/A4 - 1 szt. 3.11. Ploter kreśląco-tnący - 1 szt. 3.12. Skaner płaski - 5 szt. 3.13. Serwer stelażowy - 1 szt. 3.14. Napęd taśmowy do archiwizacji - 1 szt. 3.15. Zestaw interaktywny - 1 szt. 3.16. Tablica interaktywna - 1 szt. 3.17. Monitor interaktywny - 1 szt. CZĘŚĆ IV - Dostawa dla ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W IŁOWEJ (ZSP) 4.1. Komputer z oprogramowaniem - 21 szt. 4.2. Projektor multimedialny – 2 szt. CZĘŚĆ V - Dostawa dla PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ŻAGANIU (PPP) 5.1. Komputer przenośny z oprogramowaniem - 1 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi jednocześnie specyfikację techniczną i został określony w załącznikach: Część I – zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ Część II – zgodnie z załącznikiem nr 1b do SIWZ Część III – zgodnie z załącznikiem nr 1c do SIWZ Część IV – zgodnie z załącznikiem nr 1d do SIWZ Część V – zgodnie z załącznikiem nr 1e do SIWZ 3. Jeżeli dla danych pozycji Zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy sprzętu, to dopuszcza się oferowanie sprzętu równoważnego pod warunkiem bezwzględnego zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się sprzęt wskazany przez Zamawiającego. W tym przypadku na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli wyniknie potrzeba należy sporządzić i załączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu jako załącznik do formularza ofertowego. W załączonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż sprzęt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od sprzętu wskazanego przez Zamawiającego. 4. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia wszelkich dowodów na potwierdzenie równoważności oferty z oznaczeniem oferowanych produktów wraz z dowodami wykazującymi ich równoważność. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na sprzęt będący przedmiotem umowy, nie krócej niż na 3 lata. 6. Zamawiający informuje, że sprzęt wymieniony w części I, II, III, IV zostanie zakupiony przez Powiat Żagański, jako organ nadzorujący, celem przekazania bezpłatnie placówkom oświatowym, które wykorzystają go do celów związanych z działalnością dydaktyczną. 7. Zamawiający w przypadku dostaw nie stosuje art. do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 8. O zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 8.1. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wynosi minimum 30% osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace bądź umowy zlecenia przez zakłady pracy chronionej lub Wykonawców albo ich jednostki (w formularzu ofertowym należy określić ilość osób zatrudnionych ogółem i ilość osób zatrudnionych z jakiejkolwiek niżej wskazanej grupy społecznie marginalizowanej (może być kilka grup łącznie)) 8.2. Grupy społecznie marginalizowane, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, tj. w szczególności: a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.); b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868); c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem; d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546); e) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.); f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783); g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia; h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).

II.5) Główny kod CPV: 30236066-2
Dodatkowe kody CPV:32322000-6, 30213100-6, 30232100-5, 38652100-1, 30237200-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 24/04/2017 data zakończenia: 12/05/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę Zamawiający uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje Wykonawców, że skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę – Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5, (informacja z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. – załącznik 4a lub 4b do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
platforma reklamacyjno-serwisowa 10
okres gwarancji 30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana formy prawnej Wykonawcy w przypadku przekształcenia; c) zmiana podwykonawcy, d) powierzenie części zamówienia podwykonawcy/om za zgodą Zamawiającego, e) zmiana powierzenia części zakresu podwykonawcy lub zmiana zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY 1.2.1. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.3 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE 1.3.1. Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT). 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być sporządzony na piśmie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/03/2017, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Dostawa dla ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH W ŻAGANIU (ZSTiL)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 23 szt. 1.2. Komputer przenośny z oprogramowaniem - 1 szt. 1.3. Projektor multimedialny – 1szt. 1.4. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne - 1 szt. 1.5. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne - 1 szt. 1.6. Drukarka laserowa kolor - - 1 szt. 1.7. Drukarka atramentowa kolor - 1szt 1.8. Router - 8 szt. 1.9. Ploter kreśląco-tnący - 1 szt. 1.10 Zestaw do modernizacji stanowisk – 15 szt/ zestawów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi jednocześnie specyfikację techniczną i został określony w załącznikach: Część I – zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
   
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Dostawa dla ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻAGANIU (dawniej ZSTH)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 17 szt. 2.2. Komputer przenośny z oprogramowaniem - 1szt. 2.3. Projektor multimedialny – 1 szt. 2.4. Drukarka laserowa kolor A3 - 1 szt. 2.5. Skaner płaski - 1 szt. 2.6. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne - 2 szt. 2.7. Zestaw interaktywny - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi jednocześnie specyfikację techniczną i został określony w załącznikach: Część II – zgodnie z załącznikiem nr 1b do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
   
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Dostawa dla ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W SZPROTAWIE (ZSZ)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 2 szt. 3.2. Komputer przenośny z oprogramowaniem - 7 szt. 3.3. Tablet graficzny – 1 szt. 3.4. Projektor multimedialny - 3 szt. 3.5. Drukarka laserowa monochromatyczna - 2 szt. 3.6. Drukarka laserowa kolor – 1 szt. 3.7. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne - 1 szt 3.8. Profesjonalne urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne - 2 szt 3.9. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne z funkcją drukowania z urządzeń przenośnych - 1 szt. 3.10. Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolor A3/A4 - 1 szt. 3.11. Ploter kreśląco-tnący - 1 szt. 3.12. Skaner płaski - 5 szt. 3.13. Serwer stelażowy - 1 szt. 3.14. Napęd taśmowy do archiwizacji - 1 szt. 3.15. Zestaw interaktywny - 1 szt. 3.16. Tablica interaktywna - 1 szt. 3.17. Monitor interaktywny - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi jednocześnie specyfikację techniczną i został określony w załącznikach: Część III – zgodnie z załącznikiem nr 1c do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
   
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Dostawa dla ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W IŁOWEJ (ZSP)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.1. Komputer z oprogramowaniem - 21 szt. 4.2. Projektor multimedialny – 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi jednocześnie specyfikację techniczną i został określony w załącznikach: Część IV – zgodnie z załącznikiem nr 1d do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
   
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5    Nazwa: Dostawa dla PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ŻAGANIU (PPP)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:5.1. Komputer przenośny z oprogramowaniem - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi jednocześnie specyfikację techniczną i został określony w załącznikach: Część V – zgodnie z załącznikiem nr 1e do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
   
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
 
 
UWAGA!
ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W DNIU 09.03.2017 R. ZAMIEŚCIŁ W FORMIE ZAŁĄCZNIAK DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA ODPOWIEDŹ DO SIWZ NR 1
 
UWAGA!
ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W DNIU 15.03.2017 R. ZAMIEŚCIŁ W FORMIE ZAŁĄCZNIKA DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA ODPOWIEDŹ DO SIWZ NR 2
 
Ogłoszenie nr 44263 - 2017 z dnia 2017-03-15 r.
Żagań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 37748-2017
Data: 07/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Żagański, Krajowy numer identyfikacyjny 97071767700000, ul. ul. Dworcowa  39, 68100   Żagań, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 777 901, e-mail starostwo@powiatzaganski.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 17/03/2017, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 20/03/2017, godzina: 09:00,
 
UWAGA!
ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W DNIU 16.03.2017 R. ZAMIEŚCIŁ W FORMIE ZAŁĄCZNIKA DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA ODPOWIEDŹ DO SIWZ NR 3
 
UWAGA!
ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W DNIU 17.03.2017 R. ZAMIEŚCIŁ W FORMIE ZAŁĄCZNIKA DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA ODPOWIEDŹ DO SIWZ NR 4
 
 
Ogłoszenie nr 45871 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.
Żagań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 37748-2017
Data: 07/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Żagański, Krajowy numer identyfikacyjny 97071767700000, ul. ul. Dworcowa  39, 68100   Żagań, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 777 901, e-mail starostwo@powiatzaganski.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 17/03/2017, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 22/03/2017, godzina: 09:00,
 
UWAGA!
ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W DNIU 20.03.2017 R. ZAMIEŚCIŁ W FORMIE ZAŁĄCZNIKA DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA ODPOWIEDŹ DO SIWZ NR 5
 
UWAGA!
ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W DNIU 22.03.2017 R. ZAMIEŚCIŁ W FORMIE ZAŁĄCZNIKA DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT
 
UWAGA!
ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W DNIU 04.04.2017 R. ZAMIEŚCIŁ W FORMIE ZAŁĄCZNIKA DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA INFORMACJE Z WYBORU OFERTY - CZ. II, ORAZ UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWAŃ - CZ. I, III, IV, V

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Rodenko Data wytworzenia informacji: 2017-03-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Rodenko Data wprowadzenia do BIP 2017-03-07 07:56:33
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Rodenko Data udostępnienia informacji: 2017-03-07 08:02:11
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Rodenko Data ostatniej zmiany: 2017-04-10 13:25:17
Artykuł był wyświetlony: 1253 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu