ˆ

Strona główna

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu żagańskiego w 3 sezonach zimowych: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 ZP.272.14.2017

Szczegóły informacji

Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu żagańskiego w 3 sezonach zimowych: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 ZP.272.14.2017

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: USŁUGI

Zamawiający: POWIAT ŻAGAŃSKI

Finansowanie: środki własne

Nr TED: 2017-109002

Termin składania ofert / wniosków: 2017-09-12 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-09-12 09:30:00

Ogłoszono dnia: 2017-08-07 przez Elżbieta Borecka

Treść:

 1. Przedmiotem postępowania o udzielenie jest
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Żagańskiego w 3 sezonach zimowych: 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020”z podziałem na 9 zadań:
Część I (zadanie nr 1) – obręb miasta Żagań
Część II (zadanie nr 2) – obręb gminy Żagań
Część III (zadanie nr 3) – obręb miasta Szprotawa
Część IV (zadanie nr 4) – obręb gminy Szprotawa
Część V (zadanie nr 5) – obręb gminy Małomice
Część VI (zadanie nr 6) – obręb gminy i miasta Iłowa i gminy Wymiarki
Część VII (zadanie nr 7) – obręb gminy Niegosławice
Część VIII (zadanie nr 8) – obręb gminy Brzeźnica
Część IX (zadanie nr 9) – obręb miasta Gozdnica
 1. Przedmiot zamówienia w podziale na poszczególne części został opisany w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ujętej w rozdziale II SIWZ.
 2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
  1. wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego;
  2.  trwanie w gotowości do podjęcia działań związanych z odśnieżaniem, zwalczaniem śliskości lub jednoczesnym odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości;
  3.  zabezpieczenie środków, materiałów do posypywania dróg (piasek, sól) oraz sprzętu;
  4.  niezbędne oznakowanie robót;
  5. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych  zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji;
  6.  prace porządkowe, oczyszczanie z piasku i lodu studzienek ulicznych w okresie trwania sezonu zimowego,
  7. uprzątnięcie materiału uszorstniającego z jezdni ulic oraz oczyszczenie studzienek ulicznych po zakończeniu sezonów.
 3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w pkt 4.1, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. (z wyłączeniem kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kierowników budowy).
*Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na poniżej wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 1. kierowcy sprzętu do zimowego utrzymania dróg
 2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
 4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; lub
 1. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; lub
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; lub
 1. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4.4.  Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.
 1. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00zł brutto Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1 czynności.
 2. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 4.3 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto obliczonego dla danej części zamówienia.
 3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:
Kod CPV 90620000-9 Usługi odśnieżania
Kod CPV 90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
Kod CPV 90612000-0 Usługi zamiatania ulic
 
UWAGA!!
ZAMAWIAJĄCY W DNIU 12.09.2017 R. ZAMIEŚCIŁ INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT
 
UWAGA!!
ZAMAWIAJĄCY W DNIU 11.10.2017 R. ZAMIEŚCIŁ, W FORMIE ZAŁĄCZNIKÓW, INFORMACJE O WYBORZE OFERT ORAZ INFORMACJĘ O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA DLA CZĘŚCI IX

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Borecka Data wytworzenia informacji: 2017-08-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Borecka Data wprowadzenia do BIP 2017-08-07 16:01:23
Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Boracka Data udostępnienia informacji: 2017-08-07 16:22:14
Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Boracka Data ostatniej zmiany: 2017-11-23 13:30:41
Artykuł był wyświetlony: 680 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu