ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: 302.2017

Szczegóły informacji

302.2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2017-11-06, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Data podjęcia/podpisania: 2017-11-06

Tytuł aktu:

sposobu wyodrębniania wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Na podstawie:

art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868).

Treść:

§ 1. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży:
 1. objętych kształceniem specjalnym - niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
  i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi (podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest odpowiednie orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej;
 2. niedostosowanych społecznie umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (czyli placówkach resocjalizacyjno-wychowawczych i resocjalizacyjno-rewalidacyjnych) na podstawie postanowienia sądu rodzinnego o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego w postaci umieszczenia w takiej placówce i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego jeżeli zostało ono wydane;
 3. zagrożonych niedostosowaniem społecznym umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (oraz w przypadku niektórych wychowanków - postanowienia Sądu rodzinnego o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego w postaci umieszczenia w takiej placówce wydanego na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich .
 
§ 2. Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziałach: "80111 Gimnazja specjalne", "80121 Licea ogólnokształcące specjalne", "80134 Szkoły zawodowe specjalne".
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży,  stosowany jest w planach finansowych następujących jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański:
            Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu,
            Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Żaganiu,
Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie,
Zespół szkół Ogólnokształcących w Żaganiu.
 
§ 3.1. W projekcie uchwały budżetowej wyodrębnia się na podstawie danych SIO na dzień 30 września danego roku szkolnego, poprzedzającego rok budżetowy liczbę uczniów w poszczególnych szkołach i kwoty subwencji przyznanej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzież- dane przedkłada Naczelnik Wydziału OKT
( do 20 października każdego roku).
 
      2. Jednostki podległe na tej podstawie opracowują plany finansowe wydatków w  rozdziale 80152 (niezwłocznie po otrzymaniu danych o ilości uczniów i wysokości subwencji).
 
§ 4.1. W rozdziale 80152 ujmowane są wszystkie wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego, w tym:
 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących program nauczania
  w klasach, do których uczęszcza uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za godziny zajęć rewalidacyjnych,
 3. dodatki do wynagrodzeń nauczycieli (dodatek za wychowawstwo, motywacyjny, funkcyjny), a także związane z nimi pochodne,
 4. wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi,
 5. koszty funkcjonowania budynków, w tym także wydatki na bieżące naprawy, remonty, przeglądy techniczne i konserwacje,
 6. koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych (środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji),
 7. pozostałe koszty administracyjne, tj. opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty  za najem pojemników, koszty monitoringu wizyjnego, szkolenia bhp pracowników, opłaty wnoszone w związku z ubezpieczeniem i ochroną mienia oraz inne koszty.
 
 1. Wydatki, w stosunku do których istnieją dokumenty źródłowe pozwalające stwierdzić bezpośredni i zupełny związek wydatków ze specjalną organizacją pracy jednostki na rzecz ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego ujmowane są w wysokości wynikającej z tychże dokumentów. Dokumenty takie obejmują:
 1. sporządzany przez jednostkę dokument wewnętrzny służący np. rozliczeniu godzin nauczania indywidualnego lub godzin dodatkowych zajęć rewalidacyjnych,
 2. polecenie wyjazdu służbowego dla nauczyciela, wystawione w związku z realizacją godzin nauczania indywidualnego,
 3. faktury na zakup specjalistycznego sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych przeznaczonych na potrzeby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 4. faktury na zakup specjalistycznych usług,  przeznaczonych na potrzeby uczniów
  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,.
 5. Faktury za szkolenia, kursy, konferencje, studia i inne wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli.
 
 1. Wydatki, w stosunku do których nie istnieje dokument pozwalający na stwierdzenie bezpośredniego i zupełnego związku wydatku ze specjalną organizacją pracy jednostki na rzecz ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego ujmowane są w rozdziale 80152 w wysokości wynikającej z rozliczenia tzw. kluczem podziału do rozliczania wydatków.
 
 1. Klucz podziału do rozliczania wydatków ujętych w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziałach: "80111 Gimnazja specjalne", "80121 Licea ogólnokształcące specjalne", "80134 Szkoły zawodowe specjalne",  wynika z proporcji liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (lub indywidualnego) do ogólnej liczby uczniów w danym typie jednostki.
 1. Liczbę uczniów ustala się w oparciu o dane SIO na dzień 30 września danego roku szkolnego, poprzedzającego rok budżetowy. Wyliczony współczynnik przyjmuje się z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
 
 1. Jeżeli w ocenie dyrektora jednostki, podział wydatków z uwagi na specyfikę niepełnosprawności ucznia i odpowiadającą tej niepełnosprawności organizację pracy nie może zostać odzwierciedlony prawidłowo za pomocą klucza wynikającego z proporcji liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (lub indywidualnego) do ogólnej liczby uczniów, dopuszcza się możliwość modyfikacji klucza podziału za pomocą współczynnika korygującego.
 
 1. Wydatki ujęte w rozdziale 80152 dotyczyć powinny wszystkich uczniów, na rzecz których realizowane są zalecenia wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (lub indywidualnego). Z tego względu w sytuacji zmiany liczby uczniów z orzeczeniem do kształceniu specjalnego (lub indywidualnego) odpowiednio zmodyfikowany musi zostać stosowany przez jednostkę tzw. klucz podziału do rozliczania wydatków.
 
 1. Zmodyfikowany klucz podziału, o którym mowa w ust. 5 i 6, stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (lub indywidualnego).
 
 1. Szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące stosowanych przez jednostkę zasad rozliczania wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy, w tym  klucz podziału do rozliczania wydatków oraz współczynnik korygujący opisuje się w przyjętych przez jednostki – politykach rachunkowości.
 
§ 5. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek oświatowych które w swoich budżetach posiadają rozdział 80152, do dostosowania polityki rachunkowości do potrzeb ewidencjonowania wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zgodnie ze specyfiką jednostki.
 
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Dyrektorom jednostek oświatowych o których mowa w §2.
 
§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
 
§ 8. Z dniem 1 stycznia 2018 roku traci moc Uchwała nr 98.2016 Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie sposobu wyodrębniania wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2017-11-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-11-09 13:25:21
Wprowadził informację do BIP: Beata Gałązka Data udostępnienia informacji: 2017-11-09 13:25:34
Osoba, która zmieniła informację: Beata Gałązka Data ostatniej zmiany: 2017-11-09 13:25:34
Artykuł był wyświetlony: 3025 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu