ˆ

Konkursy ofert

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Powiat Żagański ogłasza II otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Żagańskiego w 2016 roku

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-07-18 15:00:47 Informacja ogłoszona dnia 2016-07-18 15:17:04 przez Tomasz Makowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr 158.2016
Zarządu Powiatu Żagańskiego
z dnia 18 lipca 2016 r.
POWIAT ŻAGAŃSKI
z siedzibą - ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
działając na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV.12.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2016r.
OGŁASZA
II otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Żagańskiego w 2016 roku
 1. RODZAJ ZADAŃ OBJĘTYCH KONKURSEM:
  1. W ramach otwartego konkursu projekty mogą dotyczyć następujących zadań:
   1. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
   2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
   3. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
    1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
    2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
    3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
   4. organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
    1. doradztwo zawodowe,
    2. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
    3. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
   5. organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
   6. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
  2. Celem realizacji zadań zgłaszanych w ramach otwartego konkursu m.in. jest:
   1. podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej problemów związanych z niepełnosprawnością i poszerzenie w tym zakresie świadomości w otoczeniu osoby niepełnosprawnej;
   2. wyrównywanie szans w zakresie możliwości kształcenia, zdobywania i podnoszenia kwalifikacji przez osoby niepełnosprawne;
   3. zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność;
   4. zwiększenie dostępu osobom niepełnosprawnym do dóbr i usług umożliwiających pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.
 2. PODMIOT UPRAWNIONY:
  ​Podmiotami uprawnionymi są podmioty wymienione w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.).
 3. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2016 ROKU:
  1. Na realizację zadań wymienionych w punkcie I.1. przeznaczono środki w wysokości 40 000,00 zł;
  2. Wysokość dotacji przypadająca na 1 ofertę konkursową nie może przekroczyć 10 000,00 zł
  3. Zadania mogą być realizowane z założeniem udziału własnego Oferenta.
  4. Podmiot uprawniony może ubiegać się o dofinansowanie jednej oferty. Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego z zadań wymienionych w punkcie I.1.
 4. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
  1. Udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Dopuszcza się możliwość realizacji zadań przez kilka podmiotów. Wysokość dotacji dla poszczególnych podmiotów uzależniona będzie od ilości wybranych do realizacji ofert.
  3. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania wysokość dotacji pozostaje bez zmian.
  4. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania.
  5. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej, oferent sporządza korektę harmonogramu oraz kosztorysu, zachowując zadeklarowany w ofercie udział środków własnych.
  6. Zarząd Powiatu Żagańskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku stwierdzenia, że: podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
 5. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
  1. Zadanie, na które składana jest oferta winno być wykonane z najwyższą starannością, w terminie od 20.09.2016 r. do 15 grudnia 2016 r.
  2. Wszelkie zmiany merytoryczne zadania, jak również zmiany związane z terminem i harmonogramem jego realizacji, wraz z uzasadnieniem, winny być zgłaszane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu w formie pisemnej, z prośbą o akceptację Zarządu Powiatu Żagańskiego.
 6. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY KONKURSOWEJ:
  1. Oferty na zadania należy składać w formie pisemnej w terminie 22 dni od daty opublikowania ogłoszenia:
  • w BIP Powiatu Żagańskiego: www.bip.powiatzaganski.pl i BIP PCPR w Żaganiu: www.zagan.naszepcpr.pl/bip,
  • w siedzibie Powiatu Żagańskiego, ul. Dworcowa 39 w Żaganiu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, ul. Śląska 1,
  • na stronie internetowej Powiatu Żagańskiego: www.powiatzaganski.pl i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu: www.zagan.naszepcpr.pl
  1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opisana w następujący sposób: ,,Konkurs – zadania zlecone PFRON 2016 r. – Powiat Żagański” i nazwa podmiotu składającego ofertę.
  2. Przesyłki pocztowe muszą dotrzeć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu w terminie określonym w punkcie 1.
 7. WYMOGI FORMALNE:
  1. Oferty należy złożyć zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25).
  2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego uprawnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.
  3. Załączniki spełniają wymogi ważności, gdy są podpisane przez osoby uprawnione.
  4. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona opatrzona winna być datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.
  5. Miejsce realizacji zadania to obszar Polski.
 8. KOSZTY:
  1. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty związane z realizacją zadania, które w szczególności:
   1. są niezbędne do realizacji zadania, m.in.:
    1. związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania, np. noclegi, wyżywienie i zakup żywności, materiały szkoleniowe, wynajem pomieszczeń i niezbędnego sprzętu, materiałów warsztatowych, koszty transportu, nagród;
    2. koszty osobowe merytoryczne, w tym np. wynagrodzenia dla szkoleniowców, trenerów, ekspertów i innych osób zatrudnionych do realizacji zadania;
    3. koszty administracyjne np. obsługa księgowa projektu, koszty eksploatacji sprzętu, materiałów promocyjnych.
   2. zostaną uwzględnione w kosztorysie zadania określonym w ofercie oraz umowie zawartej z Oferentem;
   3. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;
   4. zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania;
   5. poparte stosownymi dokumentami i wykazane z dokumentacji finansowej Oferenta.
  2. Kosztów kwalifikowanych nie stanowią w szczególności:
   1. koszty niezwiązane z realizacją zadania;
   2. koszty poniesione na przygotowanie oferty;
   3. koszty zakupów inwestycyjnych i robót remontowo-budowlanych;
   4. koszty poniesione przed datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji projektu;
   5. z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo jego odliczenia;
   6. z tytułu opłat i kar umownych.
 9. OFERTA KONKURSOWA POWINNA ZAWIERAĆ:
  1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji.
  2. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego.
  3. Prawidłowo i czytelnie sporządzoną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
  4. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w tym zakresie, którego dotyczy zadanie.
  5. Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania, w tym wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.
  6. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 10. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
  1. Kopia aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty, niezależnie od tego kiedy został wydany.
  2. Organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składają potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję upoważniający do składania oświadczeń woli.
  3. Aktualny statut organizacji. Obowiązek złożenia statutu nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Zaświadczenie z banku (nie starsze niż 3 miesiące) o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu składającego ofertę.
  5. Oświadczenie o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i zadłużenia na rachunku bankowym Oferenta.
  6. Oświadczenie, że przed podpisaniem umowy Oferent dostarczy listę uczestników, na które stara się o dofinansowanie oraz informację dotyczącą kwalifikacji kadry.
  7. Oświadczenie o nie zaleganiu z zobowiązaniami wobec PFRON.
 11. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:
  1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 20 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu.
  2. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Żagańskiego.
  3. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej oferty przez Komisję Konkursową będzie spełnienie następujących wymogów formalnych:
   1. złożenie oferty na właściwym formularzu,
   2. złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa zgadza się z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu i jest zgodna z odpowiednim zapisem w statucie,
   3. złożenie oferty w wymaganym w regulaminie terminie,
   4. dołączenie do oferty wymaganych regulaminem załączników określonych w punkcie X, podpisanych przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,
   5. podpisanie oferty przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych. Jednocześnie sprawdzane jest czy podpisy pod wnioskiem opatrzone są pieczęcią imienną.
   6.  zgłoszenie w ofercie zadania zgodnego z celami i założeniami konkursu, zadeklarowanie przez Oferenta wkładu własnego.
   7. spełnienie warunku nie przekroczenia maksymalnych procentowych wartości kosztów, o których mowa w rozdz. VII ogłoszenia.
   8. działalność odpłatna, nieodpłatna i gospodarcza - w trakcie oceny formalnej sprawdzane jest czy:
    1. Oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania wkładu własnego opłaty od beneficjentów ostatecznych projektu mimo, że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.
    2. oferta zakłada wykorzystanie całości lub części dofinansowania na działania związane z działalnością gospodarczą Oferenta, w tym czy projekt został zadeklarowany jako realizowany w ramach działalności odpłatnej a mieści się w działalności gospodarczej.

     jeśli odpowiedź, na przynajmniej jedno z pytań, o których mowa w lit. a i b, będzie pozytywna, to projekt zostanie odrzucony, w tym, że na etapie oceny formalnej Oferent może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień, w trybie wskazanym w pkt 4.
  4. Ewentualne nieścisłości, błędy lub braki formalne muszą zostać uzupełnione i/lub wyjaśnione w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania do ich usunięcia. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje jego odrzucenie.
  5. Po przejściu pozytywnej oceny formalnej Komisja dokona oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu i zarekomenduje Zarządowi Powiatu Żagańskiego zadania do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.
  6. Przy rozpatrywaniu ofert pod względem merytorycznym, będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  7. 6. Do dofinansowania ze środków PFRON rekomendowane będą zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 42 punkty.
  8. 7. Ostateczną decyzję o wyborze zadań oraz wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Zarząd Powiatu Żagańskiego.
  9. 8. Od decyzji Zarządu Powiatu Żagańskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
 12. LIMITY KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH:
  Następujące rodzaje kosztów, wykazane w budżecie zadania nie mogą przekraczać w danym zadaniu poniższych maksymalnych wartości:
  1. Koszty osobowe administracji i obsługi zadania (w tym kierowanie zadaniem, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, księgowość) - do wysokości 15% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania;
  2. Koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji zadnia (w części przypadającej na dane zadanie) – do wysokości 10% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania;
  3. Koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania – do wysokości 5% kwoty wnioskowanego dofinansowania zadania, z zastrzeżeniem, że limit ten nie dotyczy zadań o charakterze informacyjnym lub promocyjnym.
 13. REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO TEGO SAMEGO RODZAJU W ROKU OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM
  Rok 2015 – brak realizacji zadania
  Rok 2016 – j/w
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Żagańskiego ofert do realizacji w 2016 r. rekomendowanych przez Komisję Konkursową, poprzez pisemną informację dla Oferenta (Wnioskodawcy), opublikowanie na BIP Powiatu Żagańskiego: www.bip.powiatzaganski.pl i BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu: www.zagan.naszepcpr.pl/bip, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatu Żagańskiego i PCPR w Żaganiu oraz opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Żagańskiego: www.powiatzaganski.pl i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu: www.zagan.naszepcpr.pl .
  2. W przypadku, gdyby przyznana dotacja była niższa od wnioskowanej, oferent przedkłada korektę harmonogramu i kosztorysu przedstawionych w ofercie.
  3. Oferta wraz z korektą jest traktowana jako oferta ostateczna.
  4. Zastrzega się prawo do:
   1. odwołania konkursu bez podania przyczyny – w każdym czasie lub przesunięcie terminu składania ofert,
   2. przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
  5. Dodatkowe informacje można uzyskać w PCPR Żagań, ul. Śląska 1, pok. 4, tel. (68) 477 77 77.
UWAGA!
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem ,,Zasady zlecania przez Powiat Żagański zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym” dostępnym wraz z ogłoszeniem o konkursie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: ZP Data wytworzenia informacji: 2016-07-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: ZP Data wprowadzenia do BIP 2016-07-18 15:00:47
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2016-07-18 15:17:04
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2016-07-18 15:17:04
Artykuł był wyświetlony: 1892 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu