ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: „Dostawa zestawów komputerowych, elementów serwera i pakietu licencji CAL w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” ZP.272.10.2023Drukuj informację Zamówienie publiczne: „Dostawa zestawów komputerowych, elementów serwera i pakietu licencji CAL w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” ZP.272.10.2023

Szczegóły informacji

„Dostawa zestawów komputerowych, elementów serwera i pakietu licencji CAL w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” ZP.272.10.2023

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: DOSTAWY

Zamawiający: POWIAT ŻAGAŃSKI

Termin składania ofert / wniosków: 2023-09-20 23:59:00

Treść:

ZP.271.10.2023                                                                          Żagań, dnia 11 września 2023 r.
 
 
Powiat Żagański zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie pn: „Dostawa zestawów komputerowych, elementów serwera i pakietu licencji CAL w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”
 
 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Dostawa zestawów komputerowych, elementów serwera i pakietu licencji CAL w podziale na:
1.1)  Zestaw komputerowy– 2 sztuki
1.2)  Komputer Przenośny / Laptop – 1 sztuka
1.3)  Dysk 4TB Hard Drive NLSAS 12Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug, Customer Kit dedykowany do serwera PowerEdge R750xs i przejmujący gwarancję serwera o service tag DQ1HMW3 – 2 sztuki
1.4) Microsoft Windows Serwer 2022 Device CAL – 1 kpl. – 100 sztuk
 
 1. Zamówienie jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU; działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty
 1. Zamawiający NIE dopuszcza ofert częściowych.
 2. Dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy ma być wolny od wad fizycznych
  i prawnych.
 3. Przedmioty zamówienia muszą być dostarczone zgodnie z warunkami licencjonowania określonymi przez producenta.
 4. Wykonawca zapewni pełną dokumentację standardowo dołączoną przez producentów.
 5. Wykonawca musi posiadać fachową wiedzę i dysponować wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, a także dysponuje odpowiednim Personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi terminową realizację niniejszego postępowania.
 6. Wykonawca zapewni, że dostarczone sprzęty będą wraz ze wszelkimi wymaganymi tytułami prawnymi umożliwiającymi Zamawiającemu korzystanie z tych urządzeń. Wykonawca oświadczy także, że towary będące przedmiotem umowy nie będą naruszać przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani także praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw
  z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe.
 7. Wykonawca bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich
  z tytułu naruszenia praw autorskich w zakresie dostarczanego towaru w ramach realizacji niniejszego postępowania.
 8. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do dostarczenia przedmiotu umowy na 2 dni przed jego dostawą.
 9. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
 10. Termin płatności do 30 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego, na rachunek wskazany w fakturze/rachunku przez Wykonawcę
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia (przy czym warunki udziału nie są obowiązkowe)
Zamawiający nie stawia warunków w tym postępowaniu.
 
 1. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty niniejszego postępowania Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny :
 
Kryterium - Cena brutto- 100% = 100 pkt
 
 1. Ilość punktów, jaką oferent otrzyma za stopień spełnienia kryterium ceny ofertowej zamówienia będzie obliczana z zależności:
Lc=Comin/Cobad  x Wc
gdzie:
Comin – najniższa cena brutto oferowana
Cobad – cena brutto oferty badanej
Wc – waga (znaczenie) kryterium cena, równa 60 pkt
Lc – liczba punktów
 
 1.  Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2.  W przypadku jednakowej punktacji przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poprosi tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.
 3.  Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe niezwłocznie powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 1. Termin składania ofert
 Ofertę prosimy dostarczyć w kopercie/opakowaniu z napisem:
Dostawa zestawów komputerowych, elementów serwera i pakietu licencji CAL
w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” do dnia 18 września 2023r.
w pokoju nr 18 Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań.
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie: elektronicznej
 1. na adres: zamowienia.publiczne@powiatzaganski.pl (podpisany skan dokumentu)
 
 1. Termin realizacji zadania: do 02 października 2023r.
 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), informuję, że:
1/ Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żaganiu z siedzibą przy ul. Dworcowej 39, 68-100 Żagań, reprezentowane przez Starostę Żagańskiego, z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby, telefonicznie: 68 477 79 01
2/ Inspektor ochrony danych
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Panem Maciejem Gęsigóra, pod adresem e-mail: iod@powiatzaganski.pl, tel. 684793460 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3/ Cele i podstawy przetwarzania
3.1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami) w celu przeprowadzenia rozeznania cenowego.
3.2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane również na postawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która dotyczy danych kontaktowych tj. nr telefonu, adresu e-mail, nazwy firmy, co usprawnieni komunikację między nami.
3.3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, w której zostały zebrane i przechowywane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.27.140). tj. 5 lat od daty zakończenia projektu.
4/ Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe możemy przekazać innym organom i podmiotom, przy czym dokonamy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe.
Państwa dane możemy przekazać czasowo podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierających nas w realizacji naszych działań. Przetwarzanie Państwa danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach takich jak wdrożenie naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych.
5/ Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r. nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.).
6/ Obowiązek podania danych
Podanie przez państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa, są Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji wniosku, usługi.
7/ Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 •  dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
 • ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, mają Państwo także prawo do usunięcia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Państwa danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
 
Do oferty należy dołączyć
 1. wypełniony „załącznik nr 1” ze wskazaniem oferowanych parametrów
 2. wypełniony formularz ofertowy – „załącznik nr 2” do n/n zaproszenia
Osoba do kontaktu:
- Tomasz Makowski – Informatyk - w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, tel. 68 477-79-51
 
UWAGA!!!
Żagań, dnia 18 wrzesnia 2023r.               ZP.271.10.2023
 
Do uczestników postępowania w trybie rozeznania cenowego  pn. „Dostawa zestawów komputerowych, elementów serwera i pakietu licencji CAL w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”
 
Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania niżej wymienionej treści, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:
 
 
Pytanie 1
W dokumencie Załącznik nr 1 Opis przedmioru zamówienia w punkcie 1.1 Zestaw komputerowy w pozycji: zasilacz Zamawiający wymaga Zasilacz maksymalnie 180W o sprawności minimum 90%.
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie zasilacz ma sprawność min 85% ?
Odpowiedź nr 1
TAK, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, gdzie zasilacz ma sprawność min 85%.
 
Pytanie 2
 W dokumencie Załącznik nr 1 Opis przedmioru zamówienia w punkcie 1.1 Zestaw komputerowy w pozycji: Certyfikaty i standardy zamawiający wymaga certyfikatu TCO Certified 9.0.
Czy zamawiający dopuści certyfikat TCO Certified ?
Odpowiedź nr 2
TAK, Zamawiający dopuszcza certyfikat TCO Certified.
 
Pytanie 3
W dokumencie Załącznik nr 1 Opis przedmioru zamówienia w punkcie 1.1 Zestaw komputerowy w pozycji: Certyfikaty i standardy zamawiający wymaga Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki.
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, posiadające: Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta lub oficjalnego dystrybutora jednostki ?
Odpowiedź nr 3
TAK, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, posiadające: Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta lub oficjalnego dystrybutora jednostki.
 
W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 20 września 2023 r., z jednoczesnym przesunięciem terminu realizacji dostawy na dzień 6 października 2023r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Rodenko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-11 10:52:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Rodenko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-11 10:55:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Rodenko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-26 07:47:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony