ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Strona główna

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wycinkę drzew wraz z pozyskaniem drewna z wycinki, z terenu Powiatu Żagańskiego ZP.271.7.2020 Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wycinkę drzew wraz z pozyskaniem drewna z wycinki, z terenu Powiatu Żagańskiego ZP.271.7.2020

Szczegóły informacji

Wycinkę drzew wraz z pozyskaniem drewna z wycinki, z terenu Powiatu Żagańskiego ZP.271.7.2020

Status: aktualne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: POWIAT ŻAGAŃSKI

Termin składania ofert / wniosków: 2020-02-17 09:00:00

Treść:

ZP.271.7.2020                                                                                   Żagań, dnia 11 lutego 2020 r.
 
Powiat Żagański zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Wycinkę drzew wraz z pozyskaniem drewna z wycinki, z terenu Powiatu Żagańskiego
 
 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew wraz z pozyskaniem drewna  z wycinki drzew rosnących w pasie drogi powiatowej:
 1. nr 1078F,  dz. dr. 619, obręb skrzyżowania w m. Konin Żagański, (drzewo nr 1)
 2. nr 1079F w m. Konin Żagański, dz. dr. 614, 636, 641/4, 1/2, 1/3, 1,31, 1/45 (drzewa od nr 2 do nr 109)
 1. Szczegółowe informacje dotyczące drzew wyznaczonych do wycinki i zbycia uzyskanego z nich drewna określa zestawienie (załącznik nr 2) które zawiera numery oznaczenia drzew, ich gatunek i obwód mierzony na wysokości 1,3 mb (w przypadku braku czytelności oznaczeń należy zwrócić się do osób wskazanych w niniejszym piśmie do udzielenia wyjaśnień).
 2. Na wycinkę drzew Zarząd Powiatu Żagańskiego posiada stosowne zezwolenie (Decyzja nr OŚPII.6131.25.2019 r. z dnia 03.06.2019)
 3. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz dokonanie oceny możliwego do pozyskania drewna oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
 4. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem drewna oraz ewentualnymi kosztami
  z tym związanymi ponosi Kupujący.
 5. Niezbędne odłączenia linii energetycznych telefonicznych wykonywane będą przez kupującego i na jego koszt za zgodą właścicieli tych urządzeń.
 6. Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów i  sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.
 7. Kupujący wykona przedmiot umowy stosując się do przepisów ustawy z dnia
  16 kwietnia  2014 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.55) przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje.
 8. Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający zgodność prawidłowości podpisu oferty przez osoby uprawnione lub odpowiednio upoważnienie dla tych osób.
  (Chyba, że można je pozyskać z ogólnie dostępnych bezpłatnych stron internetowych, wtedy Zamawiający je pozyska)
 9. Kupujący misi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas prowadzenia prac niniejszego postępowania.
 1. TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
 1. do 09 marca 2020 r. – wycinka drzew
 2. do 31 marca 2020 r. - uporządkowanie terenu po wycince wraz z usunięciem drewna oraz obniżeniem pni
 
 1. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT:
  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Powiat Żagański
ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Kupującego oraz oznaczone w sposób następujący:
Wycinkę drzew wraz z pozyskaniem drewna z wycinki, z terenu Powiatu Żagańskiego”
nie otwierać przed 17 lutego 2020 r. godz. 0930
 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Sprzedającego tj. Starostwie Powiatowym w Żaganiu, 68-100 Żagań, ul. Dworcowa 39, pokój 18
 2. Termin składania ofert upływa dnia: 17 lutego 2020 r.  o godz. 09:00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi: w dniu:  17 lutego 2020 r o godzinie 09:30 w siedzibie Sprzedającego tzn. w Starostwie Powiatowym w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, sala nr 100 (sala narad)
 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
- elektronicznej na adres zamowienia.publiczne@powiatzaganski.pl (podpisany skan dokumentu)
- lub faxem na nr:  68 477-79-20 (podpisany dokument)
 
 
 1. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, PŁATNOŚCI, ROZLICZENIE:
 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Sprzedający będzie się kierował kryterium NAJNIŻEJ ZAOFEROWANEJ CENY BRUTTO przez Kupującego za całość przedmiotu umowy (tj.  wycinkę drzew wraz z frezowaniem pomniejszoną o wartość 109 szt. drzew pozyskanych z wycinki w ocenie Kupującego)
 2. Przedstawiając ofertę cenową Kupujący misi wpisać w formularzu cenowym koszt wycinki drzew pomniejszony o wartość drzew pozyskanych z wycinki.
  Kwoty należy wpisać w odpowiednie rubryki w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
 3. W przypadku zbieżności jednakowej ceny za przedmiot umowy, Kupujący z tą samą ceną zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych.
 
 1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z KUPUJĄCYMI:
- Piotr Kościański – Kierownik Referatu Transportu i Dróg w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 tel. 605850632, tel. 68 475-18-82
 
 
 
 
Załączniki:
- Formularz ofertowy – załącznik nr 1
- Zestawienie wykazu drzew – załącznik nr 2
- Decyzja nr OŚPII.6131.25.2019 z dnia 03.06.2019– załącznik nr 3
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Rodenko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-11 10:07:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Rodenko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-11 10:11:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Rodenko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-11 10:11:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
61 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony