ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLI.5.2023Drukuj informacjęAkt prawny: XLI.5.2023

Szczegóły informacji

XLI.5.2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLI

Kadencja: 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-11-29

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2023 pozycja 3165, opublikowano dnia: 2023-12-19

Tytuł aktu:

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu żagańskiego.

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1526 ) oraz  art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022r. poz.840)

Treść:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji z budżetu powiatu żagańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie powiatu żagańskiego zwanych dalej „zabytkami”.
§ 2. Z budżetu powiatu żagańskiego mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w  gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie powiatu żagańskiego.
§ 3. O dotację może ubiegać się podmiot, który posiada tytuł prawny do zabytku, wynikający z: prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
§ 4. 1. Z budżetu powiatu żagańskiego może być udzielona dotacja celowa, zwana dalej „dotacją” wyłącznie na finansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, wyszczególnionych w art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zwanej dalej „ustawą”.
§ 5. 1. Dotacja na prace przy zabytku może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych do wykonania  prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych o których  mowa w § 4.
2. Łączna wysokość dotacji i innych uzyskanych środków publicznych przeznaczonych na przeprowadzenie prac przy zabytku nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac.
§ 6. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje ustalana jest w budżecie Powiatu Żagańskiego.
§ 7. 1. Podstawą udzielenie dotacji jest wniosek o udzielenie dotacji, zwany dalej wnioskiem, złożony przez uprawniony podmiot zgodnie  ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2. Do wniosku należy dołączyć:
1)  decyzję o wpisie do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
2) dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
3) dokument poświadczający upoważnienie osoby/osób do reprezentowania Wnioskodawcy, w tym składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych;
4) pozwolenie organu ochrony zabytków na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, które mają być przedmiotem dotacji;
5) pozwolenie na budowę, jeżeli prace przy zabytku wpisanym do rejestru  lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków wymagają uzyskania takiego pozwolenia;
6) otwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, jeżeli prace przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków wymagają dokonania takiego zgłoszenia ;
7) kosztorys przewidzianych do wykonania prac lub robót, których wniosek dotyczy;
8) dokumentacja fotograficzna zabytku obrazująca stan techniczny całości zabytku oraz części, przy której mają być prowadzone prace lub roboty ( min.4 sztuki).
 
3. Wszystkie załączniki do wniosku będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.
 
  § 8.1. Jeżeli o dotację ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym działalność w rolnictwie lub rybołówstwie w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dotacja - w zakresie, w jakim dotyczy tej działalności - stanowi odpowiednio:
1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L. Nr  352  z 24.12.2013r.), obowiązującym do dnia 31 grudnia 2023r. z możliwością stosowania jego przepisów w okresie przejściowym, tj.6-miesiecznym od daty jego wygaśnięcia. Pomoc de minimis może być udzielana do dnia 30 czerwca 2024r. lub
2) pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (EU) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym  (Dz. Urz. UE L. Nr  352  z 24.12.2013r. s.9, z późń. zm.),
3) pomoc de minimis w rybołóstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (EU) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwai akwakultury  (Dz. Urz. UE L. Nr  190 z 28.06.2014r. s.45, z późń. zm.),
 
2. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis, w tym pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, Wnioskodawca wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przed podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz.311 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz.U. z 2010r. Nr 212, poz.810)
 
§ 9. 1. Wnioski kierowane są do Zarządu Powiatu Żagańskiego.
  1. Wnioski o dotację celową na ochronę zabytków składa się w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Dworcowa 39 do 15 lutego danego roku budżetowego.
  2. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Żaganiu.
  3.  Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
  4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani przyznaniem dotacji we wnioskowanej kwocie.
  5. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o przyznanie dotacji.
  6. Dokumentacja wniosków nie podlega zwrotowi.
§ 10. 1. Wnioski są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Oceny formalnej dokonuje referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju.
3. Wniosek niekompletny formalnie podlega uzupełnieniu. Organ wzywa Wnioskodawc do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.
4. Wnioski poprawne pod względem formalnym kierowane są na posiedzenie Zarządu Powiatu Żagańskiego.
5. Wniosek nieuzupełniony w terminie Zarząd pozostawia bez rozpatrzenia.
6. Z oceny formalnej wniosków sporządza się protokół zawierający wykaz wniosków zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie.
7. Wnioski o przyznanie dotacji, które przeszły pozytywną weryfikację formalną rozpatruje Zarząd Powiatu Żagańskiego.
§ 11.1. Zarząd Powiatu Żagańskiego przedkłada Radzie Powiatu Żagańskiego propozycję przyznania dotacji Wnioskodawcy w formie projektu uchwały.
  1. Rada Powiatu Żagańskiego, uwzględniając wysokość środków przeznaczonych na dotacje, przyznaje dotacje Wnioskodawcom.
  2. Rada Powiatu Żagańskiego w uchwale określa nazwę podmiotu otrzymującego dotację, nazwę zadania na wykonanie którego przyznano dotację oraz kwotę dotacji do przekazania  w roku budżetowym.
§ 12. Przekazanie środków w ramach ustalonej dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawieranej pomiędzy Wnioskodawcą  a Zarządem Powiatu Żagańskiego.
§ 13. 1 Podmiot, któremu została przyznana dotacja w wysokości niższej niż wnioskowana może odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Zarząd Powiatu w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wysokości przyznanej dotacji;
 2.  Podmiot, któremu została przyznana dotacja w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy może zmniejszyć zakres rzeczowy i finansowy zadania określonego w kosztorysie proporcjonalnie do przyznanej kwoty dotacji przy zachowaniu procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania na poziomie nie niższym niż zadeklarowany we wniosku.
3. Podmiot, któremu została przyznana dotacja w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest złożyć zaktualizowany kosztorys w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wysokości przyznanej dotacji.
     § 14. Rozliczenie dotacji, zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
     §  15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żagańskiego.
     § 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 17. Traci moc Uchwała Nr IX.4.2015  Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Powiatu Żagańskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-01 13:16:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Elżbieta Borecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-01 13:22:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Elżbieta Borecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-05 10:14:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
182 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony