ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLI.3.2023Drukuj informacjęAkt prawny: XLI.3.2023

Szczegóły informacji

XLI.3.2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Zmieniony

Sesja: XLI

Kadencja: 2018-2023

Data podjęcia/podpisania: 2023-11-29

Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2023 pozycja 3153, opublikowano dnia: 2023-12-18

Tytuł aktu:

w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Zmieniony przez:

XLII.11.2023

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 22 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ) oraz art. 5a ust.1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 571)

Treść:

§ 1. Przyjmuje się program współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2024, zwany dalej „Programem”.
§ 2. Program dotyczy współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej „organizacjami pozarządowymi” i określa:
 1. Cel główny i cele szczegółowe,
 2. Zasady współpracy,
 3. Zakres przedmiotowy,
 4. Formy współpracy,
 5. Priorytetowe zadania publiczne,
 6. Okres realizacji programu,
 7. Sposób realizacji programu,
 8. Wysokość środków zaplanowanych na realizację programu,
 9. Sposób oceny realizacji programu,
 10. Informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
 11. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
§ 3. 1. Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną               
   a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy            o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Celami szczegółowymi Programu jest:
 1. zwiększenie aktywności trzeciego sektora Powiatu Żagańskiego, służącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Powiatu,
 2. wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez:
  1. rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej Powiatu Żagańskiego,
  2. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję,
  3. promocję postaw obywatelskich i prospołecznych,
  4. zwiększenie udziału mieszkańców powiatu w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
  5. tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Żagańskiego,
 3. podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,
 4. prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań w dziedzinie zadań publicznych na rzecz Powiatu Żagańskiego.
§ 4. Współpraca Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
 1. pomocniczości, zgodnie z którą powiat prowadzi działalność powierzając organizacjom wykonywanie zadań sfery publicznej,
 2. suwerenności stron, co oznacza, że stosunki powiatu z organizacjami kształtowane są                
   z poszanowaniem wzajemnej autonomii, równości  i niezależności,
 3. partnerstwa, co oznacza podejmowanie działań na rzecz powiatu żagańskiego we współpracy opartej na zaufaniu, rzetelności i uznaniu równorzędności stron oraz wspólnej odpowiedzialności za ich realizację,
 4. efektywności, co oznacza, że powiat i organizacje wspólnie dążyć będą do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych;
 5. uczciwej konkurencji, co oznacza jednakowy dostęp dla wszystkich organizacji do informacji    
    i podejmowanie działań opierających się na równych dla wszystkich stron obiektywnych kryteriach i przejrzystych zasadach,
 6. jawności, co oznacza, że wszystkie możliwości współpracy powiatu z organizacjami są powszechnie udostępnione oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur
  i kryteriów podejmowanych decyzji.
§ 5. 1. Powiat współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
o ile zadania te są zadaniami Powiatu.
2. We współpracy z podmiotami Programu realizowana jest: Strategia Zrównoważonego  Rozwoju Powiatu Żagańskiego na lata 2024-2030, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Żagańskiego na lata 2019-2025, Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Żagańskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025, Powiatowy Program Pieczy Zastępczej na lata 2012-2024.
§ 6. 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.
2. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w następujących formach:
 1. powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji w rozumieniu art.2 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - zwanych dalej dotacjami, na sfinansowanie jego realizacji,
 2. wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,
 3. zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie art. 19 a ustawy       
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i innych określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie.
3. Współpraca o charakterze pozafinansowym może odbywać się w formach:
 1. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,
 2. konsultowania z organizacjami pozarządowymi odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 3. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
  z przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych podmiotów oraz właściwych organów administracji publicznej,
 4. udzielania doradztwa o pozyskanie funduszy pomocowych,
 5. udzielania pomocy w pozyskiwaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania poprzez m.in.; rekomendację projektów, partnerstwo formalne,
 6. udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Powiatem Żagańskim, które ubiegają się o dofinansowanie projektów finansowanych z innych źródeł zewnętrznych,
 7. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w opiniowaniu ofert w ramach otwartych konkursów ofert.
§ 7. Zlecenie realizacji zadań publicznych następuje w trybie konkursu ofert, chyba że  przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia, oraz w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 8. Przewiduje się inne formy współpracy w postaci:
 1. prowadzenia elektronicznej bazy adresowej organizacji pozarządowych na stronie internetowej  www.powiatzaganski.pl,
 2. prowadzenia serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej www.powiatzagnski.pl,
 3. prowadzenie kalendarza wydarzeń na stronie www.powiatzaganski.pl dotyczących przedsięwzięć planowanych przez organizacje pozarządowe w oparciu o nadesłane informacje,
 4. sprawowania patronatu Starosty nad imprezami o zasięgu gminnym, ponadgminnym                  
   i regionalnym oraz fundowania nagród, pomocy w organizacji konkursów, a także udziału          
  w komisjach konkursowych,
 5. współorganizowania szkoleń, narad, konsultacji oraz forum wymiany doświadczeń dla liderów     i członków organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy,
 6. pomocy przy organizowaniu spotkań m.in. poprzez nieodpłatne udostępnianie lokalu oraz środków technicznych,
 7. pomocy rzeczowej oraz zakupu usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach
  o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania,
 8. zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie               
  o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.
 9. zawierania umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  .
§ 9. W roku 2024 wspólnie z organizacjami pozarządowymi mogą być realizowane następujące priorytetowe zadania:
 1. z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
  1. wspieranie programów promocji zdrowia powodujących zwiększenie świadomości
   i odpowiedzialności mieszkańców Powiatu Żagańskiego za własne zdrowie,
  2. wspierania programów z zakresu zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy, chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób układu oddechowego oraz zapobieganie otyłości,
  3. wspieranie działań mających na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego, oraz działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich bliskich,
   a także zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym rozwijanie opieki środowiskowej,
  4. wspierania programów edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie zapobiegania wypadkom     
    i urazom komunikacyjnym oraz bezpieczeństwa osób uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych, z uwzględnieniem nauki udzielania I pomocy przedmedycznej,
 2. z zakresu poradnictwa obywatelskiego  poprzez  prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w Iłowej i w Szprotawie.
 3. z zakresu pomocy i polityki społecznej:
  1. wspieranie programów promocji i działań wspomagających funkcjonowanie systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
  2. wspierania programów z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym działań integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem,
  3. wspieranie aktywności oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych,
  4. wspieranie programów i inicjatyw dla osób starszych, w tym działalności Powiatowej Rady Seniorów w Powiecie Żagańskim,
  5. wspierania działań na rzecz rozpowszechniania idei i organizacji wolontariatu.
 4. z zakresu kultury:
  1. organizacja i wspieranie imprez o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. wspieranie inicjatyw oraz realizacja przedsięwzięć popularyzujących tradycję, historię             
   i dziedzictwo kulturowe Powiatu Żagańskiego,
  3. wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje,
  4. wspieranie działań promujących wielokulturowość społeczeństw lokalnych, w tym kulturę mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Powiatu Żagańskiego.
 5. z zakresu oświaty i wychowania:
  1. realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie działań związanych z uroczystościami rocznicowymi jednostek wojskowych stacjonujących w powiecie żagańskim,
  2. realizacja programów dotyczących rozbudzenia przedsiębiorczości dzieci i młodzieży,
  3. organizowanie i wspieranie działalności artystycznej dzieci i młodzieży rozwijającej ich zainteresowania  i uzdolnienia w różnych dziedzinach.
 6. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej:
  1. wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych,
  2. promocja sportu niepełnosprawnych,
  3. wspieranie działań związanych z aktywizacją sportową ludzi starszych,
  4. wspieranie Uczniowskich Klubów Sportowych oraz innych klubów sportowych tworzących strukturalne warunki i zaplecze logistyczne do uprawiania sportów,
  5. wspieranie finansowe współzawodnictwa młodzieżowego w ramach Igrzysk Młodzieży – Powiatowej i  Lubuskiej Olimpiady Młodzieży oraz imprez sportowych,
  6. wspieranie lokalnych i powiatowych programów służących rozwojowi sportu dzieci
   i młodzieży.
 7. z zakresu turystyki:
  1. promocję aktywności turystycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych i osób starszych,
  2. organizację imprez turystycznych,
  3. wyznaczanie oraz odnawianie szlaków turystycznych,
  4. wspieranie działań podejmowanych na rzecz wypromowania produktu turystycznego              
   o znaczeniu powiatowym i regionalnym,
  5. wspieranie działań mających na celu promocję obiektów turystycznych i gospodarstw agroturystycznych,
  6. wspieranie działań mających na celu budowę i popularyzację istniejących szlaków turystycznych.
 8. z zakresu promocji powiatu żagańskiego :
  1. wspieranie inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych związanych z opieką nad dziedzictwem materialnym i niematerialnym powiatu (tj. m.in. zwyczajami, tradycjami i obrzędami),
  2. wspieranie działań oraz upowszechnianie wiedzy na rzecz identyfikacji i promocji produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych,
  3. opracowanie i wydawanie publikacji służących upowszechnianiu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa związanego z historią miejscowości leżących na terenie powiatu,
  4. organizację imprez o znaczeniu lokalnym i regionalnym związanych
   z upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego powiatu.
 
§  10. Program realizowany będzie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024r.
 
§ 11.1 Program realizowany jest we współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi.
2. Za realizację poszczególnych zadań Programu odpowiadają właściwi merytorycznie pracownicy Starostwa Powiatowego w Żaganiu w szczególności Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej
 i Turystyki, Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu.
 
§ 12. 1. Na realizację Programu planuje  się środki finansowe w wysokości 40.000 zł.
2. Ostateczną wysokość środków na realizację Programu określi Rada Powiatu Żagańskiego w uchwale budżetowej na rok 2024.
§ 13.1 Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji Programu zajmuje się Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Żaganiu
2. Ocena realizacji Programu dokonana będzie w oparciu o następujące wskaźniki dotyczące  
w szczególności:
1) liczby ogłoszonych konkursów ofert w trybie art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie,
2) liczby złożonych ofert  do otwartych konkursów na realizację zadań publicznych,
3) liczby wniosków złożonych w trybie art. 12 ustawy o działalności pożytku publiczneg i  wolontariacie,
4) liczby ofert złożonych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie,
5) liczby zawartych i zrealizowanych przez organizacje umów,
6) liczby konsultacji społecznych, w tym liczby organizacji uczestniczących w konsultacjach,
7) liczby posiedzeń zespołów o charakterze doradczo-inicjatywnym oraz liczby wydanych przez zespoły opinii,
8) liczby działań objętych patronatem Starosty Żagańskiego,
9) liczby spotkań z organizacjami oraz liczby organizacji uczestniczących w spotkaniach,
10) wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, w tym:
a)  łączna kwota wykorzystanych dotacji,
b)  łączna kwota środków przeznaczonych na działania w trybie pozakonkursowym i inne.
11) liczby działań i  innych form współpracy.
 
§ 14. 1 Zarząd Powiatu składa Radzie Powiatu Żagańskiego sprawozdanie z realizacji Programu      w terminie do 31 maja 2025 roku  oraz opublikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Na podstawie sprawozdania i oceny ewaluacyjnej przygotowywany będzie kolejny roczny program współpracy.
§ 15. 1. Projekt niniejszej uchwały został przygotowany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Zarząd Powiatu Żagańskiego uchwałą Nr 578.2023 z dnia 29.09.2023r. określił formęi termin konsultacji projektu niniejszej uchwały z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
3. Po przeprowadzonych konsultacjach został sporządzony protokół, a wyniki konsultacji przedstawione są Radzie Powiatu w uzasadnieniu projektu.
§ 16. 1 W celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Powiat Żagański otwartych konkursów ofert powoływane są Komisje Konkursowe.
2. Komisja konkursowa powoływana jest w drodze uchwały  przez Zarząd Powiatu Żagańskiego po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
4. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.
5. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej ofert, przyznając określoną liczbą punktów, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o konkursie.
6. Komisja realizuje swoje działania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej składu.
7. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
8. Za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
9. Komisja konkursowa dokonuje następujących czynności:
 1. wypełnia oświadczenia dopuszczające lub wyłączające oferty z postępowania,
 2. stwierdza prawomocność posiedzenia komisji,
 3. ocenia złożone oferty pod względem formalnym,
 4. po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofert każdy członek komisji konkursowej dokonuje oceny merytorycznej przyznając indywidualnie punkty oceny na Karcie Oceny, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o konkursie,
 5. sporządza protokół i przygotowuje dla Zarządu Powiatu listę ofert, które rekomenduje do udzielenia dotacji.
10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą uchwałą do komisji konkursowej zastosowanie mają przepisy art.15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
11. Zarząd Powiatu Żagańskiego biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert i podejmuje decyzje o wysokości kwot przyznanych dotacji.
12. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu wyników konkursu.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żagańskiego.
§ 18. Uchwała podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 19.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Powiatu Żagańskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-01 12:54:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Elżbieta Borecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-01 13:10:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Elżbieta Borecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-05 10:17:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony