ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: 60.2023Drukuj informacjęAkt prawny: 60.2023

Szczegóły informacji

60.2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: nie dotyczy

Kadencja: nie dotyczy

Data podjęcia/podpisania: 2023-09-01

Data wejścia w życie: 2023-09-01

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia zasad gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa zlokalizowanych na terenie Powiatu Żagańskiego.

Na podstawie:

Na podstawie art.11 ust.1 w związku z art. 11a oraz art.12 i art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U. z 2023 r poz. 363 z poźn. zm.) oraz  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 2022.04.28 z późn. Zm.) zarządza się co następuje:

Treść:

§ 1.
Przyjmuje się zasady gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na terenie Powiatu Żagańskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
§ 3.
Zarządzenie podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Żagańskiego 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 60.2023
Starosty Żagańskiego 
 
Zasady gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa zlokalizowanych na terenie Powiatu Żagańskiego. 
 
 1. Wszczęcie procedury dotyczącej usunięcia drzew/krzewów następuje z urzędu lub w związku ze zgłoszeniem dokonanym przez osobę mającą w interes faktyczny lub prawny.
 2. Drzewa usuwa się na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych, o ile uzyskanie takich decyzji jest prawem wymagane, po uprzednim rozpatrzeniu wniosku lub w wyniku interwencji lub innych zdarzeń losowych.
 3. Procedura wycinki drzew i krzewów.
  1. Pracownik Wydziału GKKiN dokonuje wstępnej analizy zasadności usunięcia drzewa/krzewów poprzez:
   1. zweryfikowanie numeru działki, na której według wniosku rosną przedmiotowe drzewa;
   2. zweryfikowanie właściciela lub posiadacza gruntów;
   3. dokonuje zgłoszenia dokonania oględzin drzew  Inspektorowi ds. ochrony lasu i przyrody w Starostwie Powiatowym w Żaganiu;
  2. Inspektor do spraw ochrony lasu i przyrody Starostwa Powiatowego w Żaganiu:
   1. dokonuje weryfikacji gatunku drzewa i jego możliwego wieku, 
   2. sprawdza czy nie jest ono zasiedlone gatunkami chronionymi roślin i zwierząt;
   3. dokonuje analizy czy zasadnym jest usunięcie drzewa z uwagi na jego stan zdrowotny/sanitarny, oraz np. czy stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, drożności rowów i przepustów czy też inną istotną przyczynę; 
   4. dokonuje pomiaru obwodu drzewa stosownie do wymagań gminy;
   5. oznacza  trudno zmywalną farbą w jaskrawym kolorze drzewa do wycinki;
   6. sporządza protokół ze wstępnej klasyfikacji (szacowania) drewna na pniu (w m3); 
   7. do protokołu dołącza się dokumentacje fotograficzną;
   8. protokół i zdjęcia przekazuje Naczelnikowi Wydziału GKKiN.
  3. Pracownik Wydziału GKKiN opracowuje wniosek do właściwego Wójta lub Burmistrza, o usunięcie drzew/krzewów.
  4. Na wniosek Wydziału GKKiN przeprowadza się postępowanie w procedurze zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy, który dokona usunięcia drzew/krzewów.
  5. Wycinki dokonuje wykonawca wyłoniony w postępowaniu w procedurze zapytania ofertowego.
  6. Z wykonawcą zostaje podpisana umowa na realizację wycinki.
  7. Realizacja wycinki zakończona jest protokołem o odbiorze usługi, który po podpisaniu przez wykonawcę i zleceniodawcę należy odesłać wraz z fakturą na której wskazano co najmniej 14 dniowy termin płatności na adres do doręczeń elektronicznych lub listownie na adres:
   Starostwo Powiatowe w Żaganiu
   ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
   z dopiskiem „Wydział GKKiN” 
  8. Podpisany protokół odbioru wraz z opisaną fakturą kierowane są do Wydziału Finansowo – Budżetowego Starostwa Powiatowego w Żaganiu.  Płatność następuje ze środków Wydziału GKKiN.
 4. Zagospodarowanie pozyskanego drewna.
  1. drewno użytkowe podlega sprzedaży w oparciu o dokonaną wycenę oferentowi; 
  2. drewno opałowe podlega sprzedaży w oparciu o dokonaną wycenę oferentowi; 
  3. osoba dokonująca wycinki ponosi odpowiedzialność materialną za pozyskane drewno do czasu jego przetransportowania do miejsca składowania wyznaczonego przez zleceniodawcę.
  4. 6. Po wycince dokonuje się szacunku pozyskanego drewna i klasyfikacji (ilościowej i jakościowej z podziałem na drzewo użytkowe i drzewo opałowe) w miejscu jego pozyskania  lub składowania, oraz opisu drewna. Ponadto sporządza się „Wykaz odbiorczy drewna" w obecności inspektora do spraw ochrony lasu i przyrody Starostwa Powiatowego w Żaganiu.
  5. 7. Cena drewna jest ustalana według obowiązującego na dany rok cennika w Państwowym Gospodarstwie Leśnym - Nadleśnictwo Szprotawa na surowiec drzewny.
 5. Warunki sprzedaży drewna:
  1. sprzedaż drewna odbywa się na podstawie pisemnego podania osoby zainteresowanej;
  2. podanie zatwierdza Naczelnik Wydziału GKKiN wpisując adnotacje „wyrażam zgodę” w przypadku braku zatwierdzenia „nie wyrażam zgody”;
  3. na podaniu osoba materialnie odpowiedzialna, na podstawie dokonanego pomiaru drewna, wpisuje ilość rodzaj i cenę sprzedawanego drewna oraz wystawia dokument Wz (magazyn wyda), na którym osoba kupująca kwituje odbiór drewna; 
  4. na podstawie dokumentu Wz (wystawiana jest faktura Vat);
  5. wydanie drewna następuje na podstawie zapłaconej faktury (dowodu zapłaty).
 6. Pozostałe ustalenia.
  1. Dopuszcza się sprzedaż drewna po wycince bezpośrednio podmiotom trzecim z miejsca wycinki oraz jego składowanie w pobliżu miejsca wycinki, jeżeli składowanie może odbywać się zgodnie z prawem, bez stwarzania zagrożenia dla osób postronnych, mienia i ruchu drogowego .
  2. W wyjątkowych przypadkach, uwzględniając zasady ogólnego bezpieczeństwa dopuszcza się wycinkę drzew na działkach Skarbu Państwa przez osoby fizyczne lub podmioty prawne na warunkach określonych przez zarządcę terenu, przy czym wszelkie prace związane ze ścięciem i uporządkowaniem terenu stanowią koszt osoby fizycznej lub podmiotu prawnego w zamian za pozyskany surowiec podlegający uprzedniej wycenie. 
  3. Dopuszcza się przekazanie pozyskanego drewna podlegającego uprzedniej wycenie, wykonawcy wyłonionemu w procedurze zapytania ofertowego w zamian za pomniejszenie kosztów wycinki.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żagański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-06 08:39:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Makowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-06 08:39:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Makowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-06 08:39:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
98 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony