ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Konkursy ofert

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2024 roku.

Informacja ogłoszona dnia 2023-10-30 15:45:09 przez Tomasz Makowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. Rodzaj zadania:
Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie w formie powierzenia zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiat wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jednego punku  świadczącego porady z zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żagańskiego a także edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Konkurs ogłasza się w dwóch częściach:
Cz. 1.  Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku w Szprotawie, ul. Kościuszki 30 pok. 1 ( budynek Starostwa Powiatowego).
 
Zadanie polega na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni  w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie w budynku Starostwa Powiatowego w Szprotawie ul. Kościuszki 30 pok. Nr 1:
Poniedziałek 7.30-11.30
Wtorek 12.00-16.00
Środa 8.00-12.00
Czwartek 12.00-16.00
Piątek 8.00-12.00
 
W ramach realizacji zadania na zgłaszane zapotrzebowanie realizowana będzie mediacja.
Utrzymanie punktu zapewnia Powiat.
Cel: zapewnienie dostępu osobom uprawnionym do nieodpłatnej pomocy prawnej poprzez prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową;  oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez edukację prawną. 
Adresaci zadania: Osoby uprawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Minimalne rezultaty: 
 1. prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie określonym w ogłoszeniu; 
 2. przygotowanie i rozpowszechnienie na terenie powiatu żagańskiego ulotek min. 500 szt., plakatów min 20 szt. promujących dostępność oraz formy nieodpłatnych świadczeń ustawowych, 
 3. zorganizowanie warsztatów z zakresu edukacji prawnej dedykowanych młodzieży z powiatu żagańskiego w okresie styczeń – czerwiec ( pierwsze półrocze) 2024 roku. Temat warsztatów zostanie uzgodniony przed przystąpieniem do realizacji zadania. 
Cz. 2. Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku w Iłowej ul. Żagańska 15 pok. 5 (budynek Biblioteki Kultury).
 
Zadanie polega na  świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie w Bibliotece Kultury ul. Żagańska 15, pok. Nr 5  w miejscowości Iłowa:
Poniedziałek 12.30-16.30
Wtorek 8:00-12.00
Środa 12.30-16.30
Czwartek 12.30-16.30
Piątek 8.00-12.00
 
W ramach realizacji zadania na zgłaszane zapotrzebowanie realizowana będzie mediacja.
Utrzymanie punktu zapewnia Powiat.
Cel: zapewnienie dostępu osobom uprawnionym do nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez edukację prawną. 
 
Adresaci zadania: Osoby uprawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Minimalne rezultaty: 
 1. prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w zakresie określonym w ogłoszeniu; 
 2. przygotowanie i rozpowszechnienie na terenie powiatu żagańskiego ulotek min. 500 szt., plakatów min 20 szt. promujących dostępność oraz formy nieodpłatnych świadczeń ustawowych, 
 3. zorganizowanie warsztatów z zakresu edukacji prawnej dedykowanych młodzieży z powiatu żagańskiego w miesiącu październiku 2024 roku. Temat warsztatów zostanie uzgodniony przed przystąpieniem do realizacji zadania. 
 
2.  W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze danego powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie w obu punktach na obszarze powiatu żagańskiego.  Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty Żagańskiego. Wydłużenie czasu trwania dyżuru, o którym mowa nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
3. W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Nieodpłatna mediacja ma być przeprowadzana w razie potrzeby w każdym punkcie. Jedno spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.
4. W przypadku gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2024 r. 
 1. Na realizację zadania o którym mowa w pkt. I w 2024 roku planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości 134.379,96 zł (w tym 6 332,04  zł na zadania z zakresu edukacji prawnej).
 2. Kwota przeznaczona na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku wynosi 67 189,98 zł (w tym 3 166,02 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej):
III. Zasady przyznawania dotacji
 1. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
  1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571);
  2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz.1270);
  3. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 945);
  4. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2023 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2024 r. ( Dz.U. z 2023 r. poz. 2135) 
 2. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego, w terminach w niej określonych.
IV. Terminy i warunki realizacji zadania 
 1. Zadanie winno być realizowane w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. roku,     w lokalach wskazanych przez Powiat Żagański, wg harmonogramu określonego w pkt. I. niniejszego ogłoszenia.
 2. Zadanie polega na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Żagańskiego bądź jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żagańskiego wraz z powierzeniem zadań z zakresu edukacji prawnej. Zakres świadczeń w przypadku nieodpłatnej pomocy prawnej określony jest w art. 3, a w przypadku nieodpłatnego poradnictwa prawnego w art. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zakres zadań z zakresu edukacji prawnej określony jest w  art. 3b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 3. O powierzenie prowadzenia punktu na terenie powiatu żagańskiego  może ubiegać się organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b  i/lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez wojewodę lubuskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1920).
 5. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze danego powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie w obu punktach na obszarze powiatu żagańskiego.  Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty Żagańskiego. Wydłużenie czasu trwania dyżuru, o którym mowa nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
 6. W przypadku wystąpienia przeszkody w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego organizacja pozarządowa zobowiązana jest do zapewnienia zastępstwa przez osoby, które będą spełniać wymogi określone w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 7. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie poza kolejnością.
 8. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2023 r. poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem przez organizację pozarządową nie powoduje zwiększenia dla organizacji środków przeznaczonych na realizację zadania.
 9. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według aktualnego wzoru obowiązującego na dzień składania oferty. 
 10. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wykonywanie zadań wymienionych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 11. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje wykonywanie zadań wymienionych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 12. Edukacja prawna obejmuje wykonywanie zadań wymienionych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 13. W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że przeprowadzenie mediacji będzie realizowane w zależności od bieżącego zapotrzebowana, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Nieodpłatna mediacja może  być przeprowadzana w razie potrzeby w każdym z punktów. Organizacja powinna  zagwarantować współpracę w każdym z punktów z mediatorem w razie potrzeby. Jedno spotkanie z mediatorem  poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.
 14. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać stosowne kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie z art. 5 oraz art. 11 ust. 3 lub art. 11  ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 
 15. Oferent, w ramach oferty może przedstawić porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych. 
 16. Oferent winien wskazać osoby mające prowadzić nieodpłatną mediację oraz załączyć do oferty stosowne umowy. Osoby wskazane przez Oferenta muszą być wpisane na listę, stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U.  z 2020 r. poz. 2072  z późn. zm.) lub wpisane na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.
 17. Jeżeli organizacja pozarządowa przewiduje dyżury o określonej specjalizacji, zobowiązana jest do określenia tego w ofercie.
 18. Sposób oraz warunki realizacji zadania określi umowa na wykonanie zadania publicznego zawarta z Powiatem Żagańskim zawierająca w szczególności zapisy, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1, 1a i 3 – 6 b ustawy.
V. Termin i sposób składania ofert. 
 1. Oferty należy składać odrębnie  na każdą część wymienioną w pkt. I. 
 2. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żagańskiego w 2024 roku Część 1. bądź Część 2.”, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 24 listopada 2023 r. do godz. 15.00 na adres: Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań. (decyduje data wpływu). Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
 3. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
VI. Wymagania formalne i  załączniki do oferty
 1. 1. Oferta realizacji zadania złożona być powinna według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. 2. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji.
 3. 3. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
  1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
  2. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (pełnomocnictwo) - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferenta niż wynikający z KRS lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji (w tym klauzula" za zgodność z oryginałem " na kopii dokumentów),
  3. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa,
  4. aktualny statut lub inny dokument regulujący działalność oferenta,
  5. zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art.11 ust.3 pkt 2 lub art.11 ust.3a Ustawy,
  6. zawartą umowę z mediatorem/mediatorami wraz z decyzją  potwierdzającą kwalifikacje mediatora, o których mowa w art. 4a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
  7. kserokopię decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze Województwa Lubuskiego – ze wskazaniem zakresu udzielania pomocy czyli z zaznaczeniem czy organizacja udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, czy świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzi nieodpłatną mediację (dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem). 
  8. odpowiednio: dokumenty potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego/ co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
  9. organizacja pozarządowa, ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, dołącza do oferty poza dokumentami, o których mowa powyżej, także zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 Ustawy albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 11a ust. 1 Ustawy z oceną pozytywną,
  10. pisemne zobowiązania:
   1. zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej i mediacji oraz jej dokumentowaniem,
   2. zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
   3. przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
   4. oświadczenie, że organizacja pozarządowa rozliczyła się prawidłowo z dotacji przyznanych na realizację zadań w ciągu ostatnich dwóch lat, przy czym termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy,
  11. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  12. oświadczenie o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej i mediacji.
  13. deklarację w zakresie możliwości ewentualnej obsługi większej liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej).
 4. Oferta wraz ze wszystkimi ww. dokumentami (kserokopie dokumentów powinny mieć adnotację „za zgodność z oryginałem” wraz z wymaganym czytelnym podpisem osoby uprawnionej zgodnie ze statutem i odpisem z KRS lub innego rejestru, ewidencji bądź innym uprawniającym dokumentem) musi być opatrzona datą oraz czytelnym podpisem osób ze wskazaniem funkcji pełnionych w organizacji.
 5. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
 6. W przypadku składania więcej niż jednej oferty w konkursie do każdej należy dołączyć komplet załączników, o których mowa powyżej.
VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 1. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 poz. 571). 
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Oferty przesłane faksem  nie będą przyjmowane.
 4. Oferty: złożone na niewłaściwych drukach lub po terminie, niekompletne, przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, zostaną odrzucone ze względów formalnych. 
 5. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
 6. Formalnej i merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Żagańskiego. W skład komisji konkursowej może wchodzić dodatkowo przedstawiciel Wojewody Lubuskiego.
 7. Komisja Konkursowa dokona oceny formalnej i merytorycznej w oparciu o regulamin Pracy Komisji Konkursowej będący załącznikiem do Uchwały Zarządu Powiatu Żagańskiego 
 8. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę kryteria formalne wymienione w pkt. VI  niniejszego ogłoszenia  oraz następujące kryteria merytoryczne:
  1. ocena doświadczenia organizacji w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
  2. kwalifikacje osób przy udziale których będzie realizowane zadanie, w tym kwalifikacje dodatkowe, 
  3. zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego,
  4. wkład rzeczowy i osobowy w tym świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji oraz 
  5. przejrzystość i czytelność oferty.
 9. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Żagańskiego, w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 10. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 11. Do uchwały Zarządu Powiatu Żagańskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
 12. O wyborze oferty i przyznaniu dofinansowania Oferent zostanie powiadomiony telefonicznie, mail-em lub pisemnie.
 13. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.
 14. W terminie do 30 listopada 2023 r. Zarząd Powiatu Żagańskiego dokona wyboru oferty.
 15. Zarząd Powiatu Żagańskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 16. Informację o wyborze oferty i przyznaniu dotacji z podaniem nazwy organizacji pozarządowej, nazwy zadania i kwoty dotacji wraz z listą podmiotów ubiegających się o dotację, zostaną opublikowane na stronie internetowej Powiatu oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatzaganski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Dworcowa 39,  niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zarząd Powiatu.
VIII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w 2022 i 2023 roku i związanymi z nimi kosztami oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację:
  
W 2021 r. na zadanie publiczne z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej  przeznaczono kwotę w wys. 198 000,00 zł, natomiast suma dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tych zadań  wynosiła  126 060,00 zł
W 2022 r. na zadanie publiczne z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej   przeznaczono kwotę w wys. 198 000,00 zł, natomiast suma dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tych zadań   wynosiła 126 060,00 zł
 
IX. Postanowienia końcowe
 
Zarząd Powiatu Żagańskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Powiatu Żagańskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-30 15:42:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Makowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-30 15:45:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Makowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-30 15:45:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony