ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

Dostawa sprzętu AGD w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodo-wego w Powiecie Żagańskim ZP.271.15.2017

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: DOSTAWY

Zamawiający: POWIAT ŻAGAŃSKI

Termin składania ofert / wniosków: 2017-03-28 15:30:00

Treść:

ZP.271.15.2017                                                                         Żagań, dnia 20 marca 2017 r.
 
 
Powiat Żagański zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie pn: „Dostawa sprzętu AGD w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”
 
Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu AGD zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 2. Przedmioty zamówienia muszą być dostarczone do poszczególnych szkół zgodnie
  z zapisami w załączniku nr 1 wraz wniesieniem i rozładunkiem.
 3. Okres gwarancji musi być zgodny z gwarancją producenta,
 4. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zostaje rozszerzona w ten sposób, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji
 5. Termin płatności do 30 dni od dnia wpływu faktur/rachunków do Zamawiającego, na rachunek wskazany w fakturze/rachunku przez Wykonawcę.
 6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do dostarczenia sprzętu odrębnym pismem z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.
 7. Zamawiający wyznaczy termin i wskaże miejsce dostarczenia (zgodne z lokalizacją danej części) zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę.
 8. Wykonawca dostarczy oraz wniesie przedmiot umowy na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 9. Przedmiot umowy zostanie dostarczony, przez Wykonawcę w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce w stanie nienaruszonym, za uszkodzenie sprzętu podczas wnoszenia odpowiada Wykonawca.
 10. Zamawiający wraz z Wykonawcą przystąpi do odbioru przedmiotu umowy poprzez weryfikację ilościową oraz weryfikacji zgodności parametrów technicznych.
 11. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
 12. Faktury należy wystawić na każde zadanie oddzielnie, natomiast ofertę należy złożyć na dwa zadania łącznie zgodnie ze wzorem formularza ofertowego – załącznik nr 2.
 1. Termin realizacji zadania: w okresie od 10 kwietnia 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r.
Ofertę prosimy dostarczyć w kopercie/opakowaniu z napisem: „Dostawa sprzętu AGD w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” do dnia 28 marca 2017 r. w pokoju nr 18 w budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań w godzinach pracy Urzędu
 
 
 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
- elektronicznej na adres zamowienia.publiczne@powiatzaganski.pl (podpisany skan dokumentu)
- lub faxem na nr:  68 477-79-20 (podpisany dokument)
 
 
 
 
 
Osoba do kontaktu:
- Aldona Slipaczek - Jurek – Inspektor w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00  - tel. 68 477-79-05
 
W załączeniu przesyłamy :
- załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
- załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Rodenko Data wytworzenia informacji: 2017-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Rodenko Data wprowadzenia do BIP 2017-03-20 11:37:13
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Rodenko Data udostępnienia informacji: 2017-03-20 11:41:25
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Rodenko Data ostatniej zmiany: 2017-03-30 10:55:38
Artykuł był wyświetlony: 421 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu