ˆ

Strona główna

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ZP.271.21.2019

Szczegóły informacji

Opracowanie dokumentacji i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ZP.271.21.2019

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: POWIAT ŻAGAŃSKI

Termin składania ofert / wniosków: 2019-04-18 23:59:00

Treść:

ZP.271.21.2019                                                                                    Żagań, 11 kwietnia 2019 r.
 
Powiat Żagański zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie pn.
 „Opracowanie dokumentacji  i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Żaganiu”
 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
opracowanie dokumentacji systemowej do wdrożenia w ramach wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności
 
 1. Wykonanie usługi opracowania dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie
 2. Opracowanie dokumentacji musi być poprzedzone audytem diagnostycznym jako element rozpoznania i wymagań organizacyjno-technicznych Urzędu.
 3. Wykonanie usługi opracowania dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie realizowane w oparciu o:
  1. ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.),
  2. przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247),
  3. polskie normy PN-ISO/IEC 27001:2017, PN-ISO/IEC 27002/2014-12, PN-ISO/IEC 27005/2014-01 oraz PN-ISO/IEC 31000:2012,
  4. wytyczne Ministra Cyfryzacji dla kontroli działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych wydane dnia 15 grudnia 2015 roku
  5. z uwzględnieniem wymagań NIK w obszarze badania systemów teleinformatycznych i Krajowych Ram Interoperacyjności
 4. Minimalny wymagany zakres audytu diagnostycznego zakończonego raportem w wersji wydrukowanej i elektronicznej to:
 1. Wykonanie testów penetracyjnych infrastruktury ICT min.:
- Badanie luk systemów informatycznych (aplikacji).
- Badanie luk urządzeń sieciowych.
- Badanie luk baz danych.
- Badanie luk komputerów i notebooków.
- Badanie luk serwerów.
- Badanie luk sieci WiFi.
- Inwentaryzację otwartych portów.
- Analizę bezpieczeństwa stosowanych protokołów.
- Identyfikację podatności systemów i sieci na ataki typu: DoS, DDoS, Sniffing, Spoffing, XSS, Hijacking, Backdoor, Flooding, Password, Guessing i inne.
- Skanowanie aktywnych urządzeń sieci komputerowej, w tym routery, zapory(firewall), przełączniki, serwery i stacje robocze na występowanie luk/podatności w tych urządzeniach oraz błędów w konfiguracji zmniejszających poziom bezpieczeństwa systemów
- Badanie podatności i błędy w konfiguracji systemów będących w posiadaniu organizacji z uwzględnieniem poziomu ważności ze względu na bezpieczeństwo.
- skanowanie z autentykacją w celu potwierdzenia podatności systemu operacyjnego oraz oprogramowania pakietów biurowych i systemu poczty elektronicznej.
- Badanie legalności oprogramowania – scaning próby
- Badanie stacji roboczych – scannig próby kadrowej wraz z wywiadem socjotechnicznym kadr organizacji
- Badanie polityk zarządzania usługami.
- Badanie procesów autoryzacji.
- Badanie zarządzania uprawnieniami i logowanie zdarzeń.
- Badanie zarządzania zmianami konfiguracyjnymi i aktualizacjami.
- Ocenę konfiguracji systemu operacyjnego.
- Dostępność i ciągłość działania systemów .
- Analizę systemu zarządzania kopiami zapasowymi.
- Analizę bezpieczeństwa funkcji i protokołów specyficznych dla aplikacji /serwera.
- Ocenę mechanizmów bezpieczeństwa (firewalli).
- Analizę dostępów do urządzeń aktywnych
- Badanie routingu.
- Badanie redundancji rozwiązań
 
 1. Badanie stanu i sposobu realizacji na dzień audytu
  • Badanie Procedur zarządzania systemami teleinformatycznymi.
  • Procedur planowania aktualizacji systemów teleinformatycznych.
  • Zasad ochrony przed oprogramowaniem szkodliwym, w tym weryfikacja zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania.
  • Procedur zarządzania historią zmian.
  • Procedur zarządzania kopiami zapasowymi.
  • Procedur zabezpieczania nośników.
  • Polityk kontroli dostępu do systemów.
  • Zasad odpowiedzialności użytkowników.
  • Procedur dostępu do systemów operacyjnych.
  • Procedur dostępu i kontroli do usług internetowych.
  • Zasad zarządzania hasłami.
  • Zasad stosowania zabezpieczeń kryptograficznych.
  • Procedur kontroli zabezpieczeń komputerów przenośnych.
  • Bezpieczeństwa sieci LAN, WAN, WiFi.
  • Zasad użytkowania Internetu.
  • Zasad użytkowania systemów monitorujących.
  • Procedur rejestracji błędów.
  • Zasad funkcjonowania metod autoryzacji na stacjach roboczych.
  • Analiz stopnia zabezpieczenia stacji roboczych i nośników danych w szczególności tych, na których przetwarzane są dane osobowe.
  • Weryfikacji zasad postępowania z urządzeniami przenośnymi w szczególności tymi, na których przetwarzane są dane osobowe.
  • Zasad wytycznych związanych z użytkowaniem sprzętu poza siedzibą.
  • Zasad funkcjonowania procedur bezpiecznego przekazywania sprzętu.
  • Niszczenie niepotrzebnych nośników.
  • Zasad funkcjonowania poprawności składowania danych elektronicznych.
  • Analiz procedur backupu (sposób wykonywania kopii bezpieczeństwa, zakres kopiowanych danych, przechowywanie kopii bezpieczeństwa), oraz procesu ich administracji.
  • Analiz planów ciągłości działania
 2. Badanie i analizy dokumentacyjnej treści procedur i dokumentacji z obszaru Ochrony Danych Osobowych UODO i RODO na dzień audytu
 3. Badanie jako próba audytowa i wywiad on-site dla badania stanu zabezpieczeń i realizacji wymagań m.in.:
  • Kontrola zabezpieczeń obszaru przetwarzania danych osobowych.
  • Kontrola zabezpieczeń pomieszczeń.
  • Kontrola zabezpieczeń zbiorów tradycyjnych.
  • Kontrola zabezpieczeń zbiorów archiwalnych.
  • Kontrola ochrony przed zdarzeniami losowymi.
  • Kontrola ochrony sprzętu przed kradzieżą.
  • Kontrola działania sytemu monitoringu.
  • Kontrola działania systemu alarmowego.
  • Weryfikacja dokumentów wewnętrznych Zamawiającego regulujących przetwarzanie danych osobowych.
  • Przeprowadzenie analizy wytycznych w zakresie dostępu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
  • Weryfikacja ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
  • Przeprowadzenie analizy możliwości dostępu fizycznego do danych przez osoby nieupoważnione.
  • Weryfikacja pracy użytkowników w obszarach, w których przetwarzane są dane osobowe.
  • Weryfikacja sposobu przetwarzania danych osobowych.
  • Weryfikacja kontroli nad przepływem danych osobowych.
  • Weryfikacja przechowywania danych osobowych.
  • Weryfikacja poufności, dostępności i udostępniania danych osobowych.
  • Identyfikacja zagrożeń, słabych stron związanych z przetwarzania danych osobowych.
  • Weryfikacja dostępu osób nieupoważnionych do miejsc, gdzie przetwarzane są dane osobowe.
  • Weryfikacja zapisów umów ze stronami trzecimi (SLA)
 4. Wykonanie przeglądów i badania stanu stron informacyjnych (www, itp.) pod kątem obowiązku informacyjnego i WCGA 2.0
Wynikiem przeprowadzonego audytu jest raport z w/w czynności wraz z wydaniem rekomendacji dla stwierdzonych niezgodności.
 
 1. Minimalny wymagany zakres opracowania dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normy ISO 27001, ISO 27005 , ISO 20000 jako dokumentacji realizującej wymagania art. 15, art. 20 Krajowych Ram Interoperacyjności to:
 1. Procedury/zapisy przeprowadzania analizy ryzyka wraz z wsparciem informatycznym w obszarze zarządzania ochrona danych , szacowania ryzyka, planów minimalizacji ryzyka w ujęciu cyberbezpieczeństwa
 2. Procedury/zapisy przeprowadzania wewnętrznych i zewnętrznych audytów, zawierających wskazanie: częstotliwości audytów; sposobu przygotowywania i zatwierdzania ich planów; sposobu ich przeprowadzania oraz dokumentowania i raportowania ich wyników.
 3. Procedury/zapisy działań korygujących w przypadku niezgodności z wymaganiami systemu zarządzania. W szczególności procedura określać będzie: zdarzenia mogące zainicjować określenie i wprowadzenie działania korygującego; sposób analizy niezgodności i identyfikowania działań korygujących; sposób ich wprowadzania i dokumentowania; przegląd ich realizacji.
 4. Procedury/zapisy wprowadzania działań zapobiegawczych w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej prowadzić do niezgodności z wymaganiami systemu zarządzania. W szczególności procedura określać będzie: zdarzenia mogące zainicjować określenie i wprowadzenie działań zapobiegawczych; sposób analizy zidentyfikowanych problemów i określanie działań zapobiegawczych; sposób ich wprowadzania i dokumentowania; przegląd ich realizacji.
 5. Procedury/zapisy przeglądu systemu zarządzania, w szczególności określającej: częstotliwość przeglądów; zakres i sposób ich przeprowadzania; materiały źródłowe niezbędne do przeprowadzenia przeglądu; tryb wdrażania wniosków.
 6. Procedury/zapisy nadzoru nad dokumentami wchodzącymi w skład systemu zarządzania. W szczególności zostaną określone Zasady/zapisy wersjonowania, zatwierdzania, dystrybucji, przechowywania, archiwizowania i niszczenia dokumentów.
 7. Procedury/zapisy nadzoru nad zapisami, określającej zasady/zapisy przechowywania, archiwizowania oraz niszczenia zapisów.
 8. Procedury wymagań w zakresie zabezpieczeń teleinformatycznych.
 9. Zasady/zapisy bezpiecznego przetwarzania informacji przez pracowników
 10. Stosowanie zasady/zapisy czystego biurka i czystego ekranu.
 11. Procedury wymagań zabezpieczenia stacji roboczych.
 12. Zasady/zapisy klasyfikacji informacji i postępowania z informacjami klasyfikowanymi
 13. Zasady/zapisy zarządzania dostępem do informacji, w tym nadawania, modyfikacji, odbierania uprawnień oraz przeglądu uprawnień.
 14. Zasady/zapisy zarządzania dostępem do usług informatycznych, w tym usług sieciowych
 15. Zarządzanie mechanizmami uwierzytelniającymi, w tym hasłami.
 16. Zasady/zapisy publikacji informacji.
 17. Zasady/zapisy wymiany danych z podmiotami zewnętrznymi.
 18. Zasady/zapisy wewnętrznej wymiany danych
 19. Zasady/zapisy postępowania z nośnikami informacji, w tym składowanie i wymiana nośników oraz niszczenie informacji zapisanych na nośnikach.
 20. Zasady/zapisy wprowadzania zmian w przetwarzaniu informacji, w szczególności z wykorzystaniem systemów informatycznych, z uwzględnieniem testowania bezpieczeństwa wprowadzanych rozwiązań.
 21. Zasady/zapisy i wytyczne w zakresie utrzymania dokumentacji zabezpieczeń i systemów informatycznych.
 22. Zasady/zapisy zgłaszania podatności w mechanizmach przetwarzających informacje
 23. Zasady/zapisy postępowania w przypadku incydentu naruszenia bezpieczeństwa informacji.
 24. Zasady/zapisy kontroli bezpieczeństwa informacji.
 25. Zasady/zapisy zarządzania oprogramowaniem.
 26. Zasady/zapisy zarządzania kopiami zapasowymi.
 27. Zasady/zapisy zarządzania kopiami archiwalnymi.
 28. Zasady/zapisy konserwacji i serwisu zabezpieczeń technicznych i systemów informatycznych.
 29. Zasady/zapisy monitorowania bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej.
 30. Zasady/zapisy przygotowania urządzeń IT do ponownego użycia.
 31. Zasady/zapisy wycofywania urządzeń IT z użycia.
 32. Zasady/zapisy bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych.
 33. Zasady/zapisy bezpiecznej pracy zdalnej.
 34. Zasady/zapisy ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.
 35. Zasady/zapisy zarządzania mechanizmami kryptograficznymi.
 36. Zasady/zapisy monitorowania przepisów prawnych związanych z zabezpieczeniem przetwarzanych informacji oraz wprowadzania zmian wynikających z obowiązków prawnych.
 37. Zasady/zapisy i wytyczne w zakresie ochrony fizycznej i technicznej infrastruktury IT.
 38. Zasady/zapisy i wytyczne w zakresie monitorowania przepisów prawnych związanych z ochroną informacji.
 39. Zasady/zapisy i wytyczne w zakresie bezpiecznej współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
 40. Wytyczne w zakresie bezpiecznego świadczenia usług związanych z przetwarzaniem informacji.
 41. Zasady/zapisy i wytyczne w zakresie bezpieczeństwa osobowego w procesach rekrutacji i zarządzania personelem.
 42. Zasady/zapisy/ wytyczne i dokumenty w zakresie ciągłości działania, w tym:
  1. ciągłość przetwarzania informacji,
  2. plan ciągłości działania dla sytuacji uniemożliwienia przetwarzania informacji,
  3. plan komunikacji kryzysowej na wypadek braku możliwości przetwarzania informacji,
  4. Zasady/zapisy testowania planu ciągłości działania.
 43. Procedury/zapisy zarządzania usługami IT
 1. Projektowanie i wdrażanie nowych lub zmodyfikowanych usług.
 2. Zarządzanie poziomem usług.
 3. Raportowanie usług.
 4. Zarządzanie dostępnością usług.
 5. Zapewnienie ciągłości świadczenia usług.
 6. Budżetowanie i rozliczanie usług.
 7. Zarządzania pojemnością.
 8. Zarządzanie relacjami.
 9. Zarządzanie incydentami.
 10. Zarządzanie problemami.
 11. Zarządzanie konfiguracją
 12. Zarządzanie wydaniami.
 1. Minimalny zakres prac wdrożeniowo - audytowych:
 1. Audyt Najwyższego Kierownictwa                    
 2. Audyt próby Dyrektorów/Kierowników
 3. Audyt próby kadrowej i stacji rob.                     
 4. Audyt pionu IT i testy penetracyjne
 5. Szkolenie z zakresu SZBI/KRI kadr kierowniczych min. 6 h/grupa
 6. Szkolenie z zakresu SZBI/KRI kadr pracowniczych min. 5 grupach z pre i post testem wiedzy
 7. Szkolenie wybranego max. 4 osobowego zespołu na audytora wewnętrznego ISO 27001 min. 3 dni zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu                                              
 1. W ramach realizacji zadania wymagany jest audyt nadzoru skuteczności opracowanego i wdrożonego systemu w okresie do 12 miesięcy od daty końcowego protokołu odbioru wykonania w/w usług.
 
 1. Opracowany system KRI/SZBI musi być zgodny i zintegrowany z dokumentacją oraz wymaganiami systemu ochrony badanych osobowych funkcjonującym w urzędzie.
 2. Warunki udziału w postepowaniu: - doświadczenie
  1. Co najmniej 3 opracowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (KRI/ SZBI) wg standardu PN-ISO/IEC 27001 zakończone w okresie ostatnich 36 miesięcy w jednostkach administracji publicznej zakończony w okresie ostatnich 48 miesięcy jako SZBI/SMS.
  2. Co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym testów penetracyjnych oraz analiz konfiguracji systemów ICT ora WCGA 2.0 pod kątem bezpieczeństwa, przy czym wartość każdej usługi była nie mniejsza niż 20 000 PLN brutto zakończone w okresie ostatnich 48 miesięcy.
  3. Co najmniej dwie usługi polegające na przeprowadzeniu szacowania ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami PN-ISO/IEC 27005:2014 w organizacji posiadającej rozproszoną strukturę, o liczbie zatrudnionych osób nie mniejszej niż 100 zakończone w okresie ostatnich 48 miesięcy.
  4. Co najmniej jeden projekt powinien obejmować dostosowanie do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w ramach usług zewnętrznych.
 3. Warunki udziału w postepowaniu: - kwalifikacje zespołu audytowo-konsultacyjnego Zespół składający się z co najmniej 5 osóbw tym:
  1. Kierownika o wykształceniu wyższym informatycznym, posiadającego certyfikat audytora wiodącego ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000, ISO 22301 lub osób posiadających poszczególne certyfikaty
  2. min. 1 audytor / ekspert o wykształceniu wyższym prawniczym oraz certyfikatem audytora ISO 27001,
  3. Pozostali członkowie zespołu to osoby posiadające wykształcenie wyższe i doświadczenie w realizacji audytów z obszaru ochrony danych osobowych z min. certyfikatem audytora ISO 27001.
 4. . Termin realizacji zadania:  do 29.11.2019 W ramach realizacji zadania wymagany jest audyt nadzoru skuteczności opracowanego i wdrożonego systemu w okresie do 12 miesięcy od daty końcowego protokołu odbioru wykonania w/w usług.
Ofertę prosimy dostarczyć w kopercie/opakowaniu z napisem: Opracowanie dokumentacji  i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Żaganiu
do dnia 18 kwietnia 2019 r. do pokoju nr 18 w budynku Starostwa Powiatowego
w Żaganiu ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań w godzinach pracy urzędu.
 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
- elektronicznej na adres zamowienia.publiczne@powiatzaganski.pl (podpisany skan dokumentu)
- lub faxem na nr:  68 477-79-20 (podpisany dokument)
 
Osoba do kontaktu:
- Tomasz Makowski – Informatyk w dni robocze w godzinach od 8.00
 do 15.00 tel. 730 940 040
 
W załączeniu przesyłamy :
-  załącznik nr 1 – formularz ofertowy
- załącznik nr 2 – wykaz prac
- załącznik nr 3 – wykaz osób
- załącznik nr 3a  - zobowiązanie do współpracy
- załącznik nr  3b  - zobowiązanie innych podmiotów do udostepnienia osób niezbędnych do wykonania zamówienia
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Borecka Data wytworzenia informacji: 2019-04-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Makowski Data wprowadzenia do BIP 2019-04-11 13:53:05
Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Boracka Data udostępnienia informacji: 2019-04-11 14:10:16
Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Boracka Data ostatniej zmiany: 2019-04-11 14:10:16
Artykuł był wyświetlony: 124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu