ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 41.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chrobrego w Szprotawie ul. Niepodległości 7, 67-300 Szprotawa

Miejsce pracy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie ul. Niepodległości 7, 67-300 Szprotawa

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział:

Data udostępnienia: 2019-03-14

Ogłoszono dnia: 2019-03-14 przez Zarząd Powiatu Żagańskiego

Termin składania dokumentów: 2019-05-15 15:00:00

Nr ogłoszenia: 41.2019

Id ogłoszenia: 41.2019

Zlecający: Zarząd Powiatu Żagańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (dz. U. z 2017r. poz. 1597). 
 2. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać: 
  1. uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
  2. życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  3. oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
   • imię (imiona) i nazwisko,
   • datę i miejsce urodzenia,
   • obywatelstwo,
   • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  4. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
  5. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931) - w przypadku cudzoziemca,
  7. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  8. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  9. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458),
  11. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  12. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
  13. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  15. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-05-15 15:00:00
b. Sposób:
 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chrobrego w Szprotawie” oraz Nazwisko i Imię kandydata, adres do korespondencji oraz numer telefonu, w terminie do dnia 15.05.2019 r. do godziny 15.00 na adres:
  Starostwo Powiatowe
  ul. Dworcowa 39
  68-100 Żagań
  Pokój Nr 18.
  Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. 
 2. O terminie wpływu, w przypadku przesłania pocztą, decyduje data stempla pocztowego. 
 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Żagańskiego.
 4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
  ​informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Żagański tel: 68 68 477 79 01, mail: starostwo@powiatzaganski.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu możliwy jest pod  adresem email  m.gesigora@powiatzaganski.pl
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chrobrego w Szprotawie na podstawie:
   • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
   • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zmianami)
   • ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 t.j. z późń. zm.) 
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny wynikający z Ustawy o pracownikach samorządowych.
  5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  8. Złożenie dokumentacji do konkursu jest jednoznaczne w wyrażeniem zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych przez powiat żagański w związku z postępowaniem konkursowym. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2019-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2019-03-14 14:29:01
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2019-03-14 14:29:56
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2019-03-14 14:29:55
Artykuł był wyświetlony: 346 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu