ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: AO.210.4.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Żaganiu, budynek w Szprotawie ul. Kościuszki 30

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Data udostępnienia: 2019-03-08

Ogłoszono dnia: 2019-03-08 przez Tomasz Makowski

Termin składania dokumentów: 2019-03-18 15:00:00

Nr ogłoszenia: AO.210.4.2019

Id ogłoszenia: AO.210.4.2019

Zlecający: Starosta Żagański

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne - wykształcenie wyższe o kierunku leśnictwo lub ochrona środowiska 
 2. obywatelstwo - polskie 
 3. zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych- pełna.
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 5. cieszyć się nieposzlakowaną opinią
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów:
  1. ustawy o lasach 
  2. ustawy o rybactwie śródlądowym
  3. ustawy o ochronie przyrody,
  4. ustawy o samorządzie powiatowym
  5. kodeks postepowania administracyjnego 
 2. umiejętność obsługi programów komputerowych w tym: pakiet MS Office,
 3. umiejętność pracy w zespole 
 4. łatwość nawiązywania kontaktów 
 5. kreatywność 
 6. obowiązkowość 
 7. dobra organizacja pracy
 8. samodzielność
 9. umiejętna i sprawna obsługa klienta 
 10. posiadanie prawa jazdy kategorii B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zadania wynikające z ustawy o lasach: 
  1. prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa i wydawanie decyzji administracyjnych,
  2. przygotowywanie zarządzeń o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,
  3. sporządzanie decyzji przyznających środki z budżetu państwa na finansowanie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, w którym wystąpiły szkody spowodowane oddziaływaniem pyłów i gazów przemysłowych względnie szkody spowodowane pożarami, klęskami żywiołowymi spowodowanymi czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażającymi trwałości lasów, w sytuacji gdy nie było możliwości ustalenia winnego ich powstania,
  4. sporządzanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie całkowite lub częściowe kosztów zalesienia gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  5. dokonywanie oceny udatności uprawy leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  6. cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  7. sporządzanie decyzji w sprawie uznania lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru,
  8. wykonywanie inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  9. sporządzanie decyzji w sprawie określania zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów,
  10. zlecanie sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz zatwierdzanie uproszczonych planów urządzania lasów,
  11. sporządzanie decyzji w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu,
 2. Zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody tj. uczestnictwo w oględzinach związanych z usunięciem drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy.
 3. Prowadzenie prac biurowych: 
  1. prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 
  2. przygotowywanie dokumentów wydziałowych w celu przekazania ich do zakładowego archiwum,
  3. wysyłanie pism.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca na stanowisku inspektora nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Pomieszczenie biurowe wydziału rolnictwa, ochrony środowiska i budownictwa znajduje się na piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu, budynek Szprotawa ul. Kościuszki 30

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest większy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny (podpisany),
 2. życiorys zawierający oświadczenie (podpisane) kandydata do zatrudnienia, że ww. dane są zgodne z dowodem osobistym seria............. nr ..................... wydanym przez ……...... lub innym dowodem tożsamości …………
 3. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 4. kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów lub szkoleń,
 6. podpisane oświadczenie:
  1. zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe,
  3. braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, 
  4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia naboru,
  5. posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 7. zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, o ile kandydat był wcześniej zatrudniony w jednostkach samorządu terytorialnego i odbył taką służbę.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-03-18 15:00:00
b. Sposób:
Termin i miejsce składania dokumentów.
 1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 marca 2019 r. do godz. 15.00 
 2. Wymagane dokumenty można składać:
  1. osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowa 39 pok. nr 18,
  2. elektronicznie z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żaganiu www.bip.powiatzaganski.pl, w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 z dnia 29.09.2016 r.).
  3. pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Żaganiu".
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiatzaganski.pl oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39
 

VII. Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Żagański tel: 68 68 477 79 01, mail: starostwo@powiatzaganski.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu możliwy jest pod adresem email m.gesigora@powiatzaganski.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do pracy w Starostwie Powiatowym w Żaganiu na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit.,c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
  • Kodeks Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zmianami)
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia zadań wynikających z art. 13 pkt.4 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U 2016 poz.902).
 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Makowski Data wytworzenia informacji: 2019-03-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Romanowska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-08 08:09:57
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2019-03-08 09:00:32
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2019-03-25 14:01:52
Artykuł był wyświetlony: 413 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu