ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: AO.210.1.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor - Referat Rejestracji Pojazdów i Kierowców

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Żaganiu, Dworcowa 39, 68-100 Żagań

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Rejestracji Pojazdów i Kierowców

Data udostępnienia: 2019-01-10

Ogłoszono dnia: 2019-01-10 przez Tomasz Makowski

Termin składania dokumentów: 2019-01-21 15:00:00

Nr ogłoszenia: AO.210.1.2019

Id ogłoszenia: AO.210.1.2019

Zlecający: Starosta Żagański

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1.  wymagania kwalifikacyjne - wykształcenie – wyższe administracyjne 
 2.  doświadczenie zawodowe - 2 letni staż pracy w administracji 
 3.  obywatelstwo - polskie 
 4.  zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych- pełna.
 5.  niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 6.  cieszyć się nieposzlakowaną opinią 
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów: 
  1. Kodeks postępowania administracyjnego, 
  2. Prawo o ruchu drogowym,
  3. ustawa o kierujących pojazdami,
  4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
  5. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców,
  6. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, 
 2. umiejętność obsługi programów komputerowych, 
 3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 4. komunikatywność,
 5. dobra organizacja pracy,
 6. umiejętność radzenia sobie ze stresem.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami,
 2. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie międzynarodowych praw jazdy,
 3. wydawanie wtórników praw jazdy i wymiana praw jazdy,
 4. wymiana zagranicznych praw jazdy,
 5. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 6. wydawanie decyzji administracyjnych:
  • o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne,
  • o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,
  • o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego,
  • o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami,
  • o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami,
  • o zatrzymaniu prawa jazdy.
 7. wykonywanie wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 8. wydawanie zaświadczeń w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami,
 9. prowadzenie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca na stanowisku Podinspektora nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Jest to praca przy monitorze komputerowym i związana z obsługą interesantów. Pomieszczenie biurowe referatu znajduje się na parterze Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest większy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny (podpisany),
 2. życiorys zawierający oświadczenie (podpisane) kandydata do zatrudnienia, że ww. dane są zgodne z dowodem osobistym seria............. nr ..................... wydanym przez ……...... lub innym dowodem tożsamości …………
 3. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 4. kserokopie dyplomów ( świadectw) potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów lub szkoleń,
 6. podpisane oświadczenie :
  1. zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe,
  3. braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, 
  4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia naboru,
  5. posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 7. zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, o ile kandydat był wcześniej zatrudniony w jednostkach samorządu terytorialnego i odbył taką służbę.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-01-21 15:00:00
b. Sposób:
Termin i miejsce składania dokumentów.
 1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 
 2. Wymagane dokumenty można składać:
  1. osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowa 39 pok. nr 18,
  2. elektronicznie z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żaganiu www.bip.powiatzaganski.pl, w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 z dnia 29.09.2016 r.).
  3. pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor – Referat Rejestracji Pojazdów i Kierowców w Starostwie Powiatowym w Żaganiu".
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiatzaganski.pl oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Żagański tel: 68 68 477 79 01, mail: starostwo@powiatzaganski.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu możliwy jest pod adresem email m.gesigora@powiatzaganski.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do pracy w Starostwie Powiatowym w Żaganiu na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
  • Kodeks Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zmianami)
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia zadań wynikających z art. 13 pkt.4 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U 2016 poz.902).
 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Makowski Data wytworzenia informacji: 2019-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A.Romanowska Data wprowadzenia do BIP 2019-01-10 15:16:41
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2019-01-10 15:17:47
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2019-02-15 07:34:01
Artykuł był wyświetlony: 811 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu