ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: AO.210.9.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Samodzielny referent - Wydział Finansowo-Budżetowy

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Żaganiu, Dworcowa 39, 68-100 Żagań

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Finansowo-Budżetowy

Data udostępnienia: 2018-10-08

Ogłoszono dnia: 2018-10-08 przez A.Romanowska

Termin składania dokumentów: 2018-10-19 15:00:00

Nr ogłoszenia: AO.210.9.2018

Id ogłoszenia: AO.210.9.2018

Zlecający: Starosta Żagański

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne - wykształcenie – średnie 
 2. doświadczenie zawodowe - 2 letni staż pracy, preferowany w księgowości 
 3. obywatelstwo - polskie 
 4. zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych- pełna
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 6. cieszyć się nieposzlakowaną opinią
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, podatku od towarów i usług 
 2. umiejętność obsługi programów komputerowych- MS Office, poczty elektroniczne i internatu 
 3. umiejętności interpersonalne, komunikatywność, kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia, rzetelność, umiejętność zarzadzania czasem

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych w używaniu, wartości niematerialnych i prawnych, księgozbiorów oraz ewidencji druków ścisłego zarachowania. 
 2. Rozliczanie inwentaryzacji.
 3. Bieżące kompletowanie dokumentów dotyczących wpłat za opłaty geodezyjne.
 4. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów w związku z przeznaczeniem gruntów rolnych do zalesiania.
 5. Prowadzenie ewidencji ilości przejechanych kilometrów samochodem nie będącym własnością pracodawcy używanym do celów służbowych.
 6. Sporządzanie informacji z podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Starostwa Powiatowego oraz Radnych Powiatu Żagańskiego.
 7. Zastępstwo pracownika Wydziału FB w zakresie prowadzenia spraw związanych z wydanymi decyzjami za zajęcie pasa drogowego, w szczególności prowadzenie kartotek oraz podejmowanie działań dla zwiększenia stopnia realizacji należności Powiatu z tego tytułu, zwłaszcza wystawianie po upływie terminu płatności zawiadomień (upomnień) oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem likwidacji zaległości.
 8. Zastępstwo kasjera na czas jego nieobecności (tj. urlop, zwolnienie lekarskie).
 9. Zastępstwo pracownika Wydziału FB na czas jego nieobecności (tj. urlop, zwolnienie lekarskie) w zakresie: wystawiania i podpisywania rachunków oraz faktur VAT, rozliczania podatku VAT oraz sporządzania deklaracji VAT-7 do Urzędu Skarbowego, wystawiania wezwań do zapłaty, naliczania odsetek oraz prowadzenia spraw związanych z należnościami od kół łowieckich.
 10. Pomoc w czynnościach kancelaryjnych. tj. rejestracji pism, kserowaniu dokumentów, przygotowywaniu dokumentacji do oraz z archiwum zakładowego,
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca na stanowisku samodzielnego referenta nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Jest to praca przy monitorze komputerowym i związana z obsługą interesantów. Pomieszczenie biurowe wydziału znajduje się na pierwszym piętrze Starostwa Powiatowego w Żaganiu.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest większy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny (podpisany),
 2. życiorys zawierający oświadczenie (podpisane) kandydata do zatrudnienia, że ww. dane są zgodne z dowodem osobistym seria............. nr ..................... wydanym przez ……...... lub innym dowodem tożsamości …………
 3. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 4. kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów lub szkoleń,
 6. podpisane oświadczenie:
  1. zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe,
  3. braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, 
  4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia naboru,
  5. posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 7. zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, o ile kandydat był wcześniej zatrudniony w jednostkach samorządu terytorialnego i odbył taką służbę.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-10-19 15:00:00
b. Sposób:
Termin i miejsce składania dokumentów.
 1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 października 2018 r. do godz. 15.00 
 2. Wymagane dokumenty można składać:
  1. osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowa 39 pok. nr 18,
  2. elektronicznie z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żaganiu www.bip.powiatzaganski.pl, w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 z dnia 29.09.2016 r.).
  3. pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielny referent - Wydział Finansowo-Budżetowy w Starostwie Powiatowym w Żaganiu".
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiatzaganski.pl oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39
 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Żagański tel: 68 68 477 79 01, mail: starostwo@powiatzaganski.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu możliwy jest pod adresem email m.gesigora@powiatzaganski.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do pracy w Starostwie Powiatowym w Żaganiu na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
  • Kodeks Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zmianami)
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia zadań wynikających z art. 13 pkt.4 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U 2016 poz.902).
 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: A.Romanowska Data wytworzenia informacji: 2018-10-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A.Romanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-08 10:55:49
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2018-10-08 10:56:39
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2018-10-31 09:26:32
Artykuł był wyświetlony: 673 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu