ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: AO.210.8.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości budynek Szprotawa ul. Kościuszki 30

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Żaganiu, budynek w Szprotawie ul. Kościuszki 30

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Data udostępnienia: 2018-10-02

Ogłoszono dnia: 2018-10-02 przez A.Romanowska

Termin składania dokumentów: 2018-10-15 15:00:00

Nr ogłoszenia: AO.210.8.2018

Id ogłoszenia: AO.210.8.2018

Zlecający: Starosta Żagański

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne - wykształcenie – średnie geodezyjne lub wyższe administracyjne 
 2. doświadczenie zawodowe - 3 letni staż pracy
 3. obywatelstwo - polskie 
 4. zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych- pełna.
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 6. cieszyć się nieposzlakowaną opinią
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów: 
  1. ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
  2. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
  3. ustawy o samorządzie powiatowym,
  4. ustawy o księgach wieczystych,
  5. ustawy kodeks cywilny,
  6. rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 2. umiejętność interpretowania przepisów prawnych 
 3. odporność na stres
 4. sumienność, samodzielność 
 5. umiejętność obsługi programów komputerowych w tym: Word, Excel 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Analiza aktów notarialnych, decyzji administracyjnych, postanowień sądowych, umów i dokumentacji geodezyjnej stanowiących podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków. 
 2. Wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów w oparciu o dowody wymienione w pkt. 1 w obrębach ewidencyjnych w kolejności wpływu.
 3. Przekazywanie zawiadomień o zmianach do Urzędów Gmin, Sądu Rejonowego- Wydział Ksiąg Wieczystych, Urzędu Statystycznego oraz właścicieli i władających nieruchomościami.
 4. Opracowywanie zestawień i bilansów gruntów i budynków wg. potrzeb.
 5. Sporządzanie decyzji w zakresie prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków.
 6. Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków.
 7. Obsługa interesantów.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca na stanowisku młodszego referenta nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Jest to praca przy monitorze komputerowym i związana z obsługą interesantów. Pomieszczenie biurowe wydziału znajduje się na pierwszym piętrze Starostwa Powiatowego w Żaganiu, budynek ul. Kościuszki 30 Szprotawa 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest większy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny (podpisany),
 2. życiorys zawierający oświadczenie (podpisane) kandydata do zatrudnienia, że ww. dane są zgodne z dowodem osobistym seria............. nr ..................... wydanym przez ……...... lub innym dowodem tożsamości …………
 3. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 4. kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów lub szkoleń,
 6. podpisane oświadczenie:
  1. zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe,
  3. braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, 
  4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia naboru,
  5. posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 7. zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, o ile kandydat był wcześniej zatrudniony w jednostkach samorządu terytorialnego i odbył taką służbę.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-10-15 15:00:00
b. Sposób:
Termin i miejsce składania dokumentów.
 1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 października 2018 r. do godz. 15.00 
 2. Wymagane dokumenty można składać:
  1. osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowa 39 pok. nr 18,
  2. elektronicznie z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żaganiu www.bip.powiatzaganski.pl, w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 z dnia 29.09.2016 r.).
  3. pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań,
   z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Żaganiu".
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiatzaganski.pl oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39
 
VII. 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Żagański tel: 68 68 477 79 01, mail: starostwo@powiatzaganski.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu możliwy jest pod adresem email m.gesigora@powiatzaganski.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do pracy w Starostwie Powiatowym w Żaganiu na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
  • Kodeks Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zmianami)
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia zadań wynikających z art. 13 pkt.4 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U 2016 poz.902).
 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: A.Romanowska Data wytworzenia informacji: 2018-10-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A.Romanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-02 15:02:27
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2018-10-02 15:06:15
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2018-10-29 11:58:05
Artykuł był wyświetlony: 602 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu