ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: AO.210.7.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Żaganiu, Dworcowa 39, 68-100 Żagań

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Data udostępnienia: 2018-09-27

Ogłoszono dnia: 2018-09-27 przez A.Romanowska

Termin składania dokumentów: 2018-10-12 15:00:00

Nr ogłoszenia: AO.210.7.2018

Id ogłoszenia: AO.210.7.2018

Zlecający: Starosta Żagański

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne - wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo i pokrewne
 2. doświadczenie zawodowe - minimum 5 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym
 3. obywatelstwo - polskie
 4. zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych - pełna.
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 6. cieszyć się nieposzlakowaną opinią
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów: ustawy - Prawo budowlane, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawy – Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy - o samorządzie powiatowym
 2. umiejętność obsługi programów komputerowych w tym: pakiet MS Office,
 3. umiejętność pracy w zespole 
 4. łatwość nawiązywania kontaktów 
 5. kreatywność 
 6. obowiązkowość 
 7. dobra organizacja pracy
 8. samodzielność
 9. umiejętna i sprawna obsługa klienta

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy;
 2. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
  1. zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także wymaganiami ochrony środowiska;
  2. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
  3. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń;
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą – Prawo budowlane; 
 4. Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań określonych w ustawie o własności lokali;
 5. Przygotowywanie sprawozdań statystycznych.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca na stanowisku inspektora nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Pomieszczenie biurowe wydziału rolnictwa, ochrony środowiska i budownictwa znajduje się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest większy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny ( podpisany),
 2. życiorys zawierający oświadczenie ( podpisane) kandydata do zatrudnienia, że ww. dane są zgodne z dowodem osobistym seria............. nr ..................... wydanym przez ……...... lub innym dowodem tożsamości …………
 3. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 4. kserokopie dyplomów ( świadectw) potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów lub szkoleń,
 6. podpisane oświadczenie :
  1. zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe,
  3. braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, 
  4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia naboru,
  5. posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 7. zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, o ile kandydat był wcześniej zatrudniony w jednostkach samorządu terytorialnego i odbył taką służbę
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-10-12 15:00:00
b. Sposób:
Termin i miejsce składania dokumentów.
 1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 października 2018 r. do godz. 15.00 
 2. Wymagane dokumenty można składać:
  1. osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowa 39 pok. nr 18,
  2. elektronicznie z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żaganiu www.bip.powiatzaganski.pl, w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 z dnia 29.09.2016 r.).
  3. pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Żaganiu".
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiatzaganski.pl oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39
VII. 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Żagański tel: 68 68 477 79 01, mail: starostwo@powiatzaganski.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu możliwy jest pod  adresem email  m.gesigora@powiatzaganski.pl
 3. Państwa  dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do pracy w Starostwie Powiatowym w Żaganiu na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit.,c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
  • Kodeks Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zmianami)
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia zadań wynikających z art. 13 pkt.4 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U 2016 poz.902).
 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: A.Romanowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: A.Romanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-27 10:59:43
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2018-09-27 11:01:41
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2018-10-21 23:12:49
Artykuł był wyświetlony: 667 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu