ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: AO.210.2.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Żaganiu, Dworcowa 39, 68-100 Żagań

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Data udostępnienia: 2017-06-12

Ogłoszono dnia: 2017-06-12 przez Tomasz Makowski

Termin składania dokumentów: 2017-06-27 15:00:00

Nr ogłoszenia: AO.210.2.2017

Id ogłoszenia: AO.210.2.2017

Zlecający: Starosta Żagański

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne - wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne związane z gospodarką nieruchomościami 
 2. doświadczenie zawodowe - 5 lat stażu pracy w administracji publicznej 
 3. obywatelstwo - polskie 
 4. zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych- pełna.
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 6. cieszyć się nieposzlakowaną opinią    
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie zawodowe związane z księgowością lub finansami
 2. Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 3. Znajomość ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego
 4. Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 5. Znajomość ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 6. Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym
 7. Znajomość ustawy o księgach wieczystych
 8. Znajomość ustawy Kodeks cywilny
 9. Znajomość ustawy Prawo wodne
 10. Odporność na stres, sumienność
 11. Biegła Znajomość obsługi komputera w tym word, exce
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Naliczanie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, 
 2. Sporządzanie zgody na inny niż ustawowy termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
 3. Sporządzanie decyzji w sprawie bonifikaty od opłaty,
 4. Wydawanie zaświadczeń dotyczących użytkowania wieczystego, 
 5. Sporządzanie decyzji w sprawie przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 6. Prowadzenie rejestru użytkowników wieczystych i trwałych zarządców, 
 7. Prowadzenie rejestru nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym i trwałym zarządzie,
 8. Sporządzanie decyzji potwierdzających trwały zarząd oraz sporządzanie decyzji w sprawie wygaszanie trwałego zarządu,
 9. Sporządzanie, na wniosek właściwych organów lub jednostek, decyzji o przejściu gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi do zasobu Skarbu Państwa oraz o ich wykreśleniu z zasobu,
 10. Sporządzanie zapytania o cenę dotyczącą wyceny nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym,
 11. Sporządzania zlecenia dla rzeczoznawców majątkowych dotyczących wyceny nieruchomości,
 12. Przygotowywanie dyspozycji księgowych dotyczących przeksięgowania kwoty wpłaconej do depozytu celem wykonania operatu szacunkowego,
 13. Przygotowywanie nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym do sprzedaży (wystąpienie do wojewody, przygotowanie zarządzenia, przygotowanie ogłoszeń),
 14. Odpowiadanie na korespondencję dotyczącą nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,
 15. Składanie w Sądzie Rejonowym wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa dotyczących użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa,
 16. Sporządzanie umów w sprawie wydzierżawianie, wynajem i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa i Powiatu,
 17. Prowadzenie postępowań w sprawie sprzedaży lokali na rzecz ich najemców lub dzierżawców wraz z ustanowieniem odrębnej własności lokali, ustaleniem praw i obowiązków właścicieli lokali,
 18. Bieżąca obsługa interesantów
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca na ww. stanowisku jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy - Praca przy monitorze komputera, 
 2. Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych - Praca na I piętrze w budynku bez windy osobowej
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest większy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny (podpisany),
 2. życiorys zawierający oświadczenie (podpisane) kandydata do zatrudnienia, że ww. dane są zgodne z dowodem osobistym seria............. nr ..................... wydanym przez ……......    lub innym dowodem tożsamości   …………
 3. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 4. kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów lub szkoleń,
 6. podpisane oświadczenie:
  1. zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe,
  3. braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, 
  4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia naboru,
  5. posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 7. zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, o ile kandydat był wcześniej zatrudniony w jednostkach samorządu terytorialnego i odbył taką służbę.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-06-27 15:00:00
b. Sposób:
 1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia  27 czerwca 2017 r.  do godz. 15.00  
 2. Wymagane dokumenty można składać:
  1. osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowa 39 pok. nr 18,
  2. elektronicznie z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żaganiu  www.bip.powiatzaganski.pl, w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 z dnia 29.09.2016 r.).    
  3. pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań, 
   z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości  w Starostwie Powiatowym w Żaganiu".
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiatzaganski.pl oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Makowski Data wytworzenia informacji: 2017-06-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Romanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-12 09:00:58
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2017-06-12 09:11:30
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2017-08-07 15:56:26
Artykuł był wyświetlony: 686 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu