ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: AO.210.1.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor w Referacie Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Żaganiu, Dworcowa 39, 68-100 Żagań

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju

Data udostępnienia: 2017-06-12

Ogłoszono dnia: 2017-06-12 przez Tomasz Makowski

Termin składania dokumentów: 2017-06-27 15:00:00

Nr ogłoszenia: AO.210.1.2017

Id ogłoszenia: AO.210.1.2017

Zlecający: Starosta Żagański

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wymagania kwalifikacyjne … wyższe
 2. doświadczenie zawodowe … 5 lat stażu pracy
 3. obywatelstwo … polskie
 4. zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych- pełna.
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 6. cieszyć się nieposzlakowaną opinią
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. ustawa o samorządzie powiatowym oraz rozporządzeń do ww. ustawy
 2. obsługa urządzeń biurowych
 3. prawo jazdy kat.B
 4. dyspozycyjność, kreatywności, obowiązkowość, samodzielność.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. inicjowanie i koordynowanie działań promocyjnych w kraju i za granicą, w tym przygotowywanie uczestnictwa powiatu w różnego rodzaju wystawach, targach i giełdach, oraz corocznych dożynek powiatowych 
 2. przeprowadzenie niezbędnej procedury aplikacyjnej do pozyskania środków pomocowych na realizację zadań z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych środków pomocowych na realizacje zadań społecznych, jak również realizacja projektu.
 3. wyszukiwanie informacji dotyczących możliwych do pozyskania środków pomocowych Unii Europejskiej, programów rządowych oraz innych środków pomocowych dla powiatu i jednostek samorządowych, 
 4. informowanie jednostek organizacyjnych na temat możliwości pozyskania środków pomocowych,
 5. współpraca z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi wydziałami lub referatami starostwa w celu tworzenia koncepcji przygotowania projektów oraz rozliczenia.
 6. rozliczanie projektów z instytucjami wdrażającymi przy ścisłej współpracy oraz na podstawie informacji przekazywanej przez wydziały, referaty lub jednostki organizacyjne, merytorycznie realizujące projekt,
 7. planowanie i przedstawianie koncepcji na przedsięwzięcie o charakterze społecznym kulturowym, sportowym możliwym do realizacji przy udziale środków pomocowych.    
 8. opracowywanie oraz przygotowywanie materiałów promocyjnych o powiecie,
 9. prowadzenie korespondencji okolicznościowej, kalendarium rocznic i uroczystości związanych z życiem społeczno - gospodarczym powiatu,
 10. współredagowanie serwisu internetowego powiatu,
 11. współdziałanie z samodzielnym stanowiskiem ds. Funduszy Europejskich w zakresie organizowania działań związanych z promocją przedsiębiorstw 
 12. prowadzenie magazynu materiałów promocyjnych tj. ewidencjonowanie przychodów i rozchodów oraz racjonalne gospodarowanie powierzonym mieniem. 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca na ww. stanowisku  jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków   pracy - Praca przy monitorze komputera, 
 2. Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych - Praca na I piętrze w budynku bez windy osobowej
 

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny (podpisany),
 2. życiorys zawierający oświadczenie  podpisane) kandydata do zatrudnienia, że ww. dane są zgodne z dowodem osobistym seria............. nr ..................... wydanym przez ……......    lub innym dowodem tożsamości   …………
 3. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 4. kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów lub szkoleń,
 6. podpisane oświadczenie:
  1. zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe,
  3. braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, 
  4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia naboru,
  5. posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 7. zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, o ile kandydat był wcześniej zatrudniony w jednostkach samorządu terytorialnego i odbył taką służbę.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-06-27 15:00:00
b. Sposób:
 1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 
 2. Wymagane dokumenty można składać:
  1. osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowa 39 pok. nr 18,
  2. elektronicznie z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żaganiu  www.bip.powiatzaganski.pl, w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 z dnia 29.09.2016 r.).    
  3. pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań,
   z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Żaganiu".
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiatzaganski.pl oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Makowski Data wytworzenia informacji: 2017-06-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Romanowska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-12 08:24:36
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2017-06-12 09:11:30
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2017-08-07 15:53:20
Artykuł był wyświetlony: 996 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu