ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: II przetarg ustny nieograniczony, działka 494/22 o pow. 0,1201 ha, miasto Iłowa

Szczegóły informacji

Przetarg numer: II przetarg ustny nieograniczony, działka 494/22 o pow. 0,1201 ha, miasto Iłowa

Ogłaszający: ZARZĄD POWIATU ŻAGAŃSKIEGO

Rodzaj: Przetarg Ustny Nieograniczony

Dotyczy: nieruchomość gruntowa, 494/22 o pow. 0,1201 ha (użytek PsV- pastwiska o pow. 0,1140 ha, RVI-użytek rolny o pow. 0,0061ha) wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha (użytek PsV- pastwiska o pow. 0,0820 ha, RVI-użytek rolny o pow. 0,2096 ha)

Ogłoszono dnia: 2018-03-22 00:00:00 przez Anna Kudyba

Data przetargu

2018-04-26 10:40:00

Miejsce

Siedziba Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100

Księga wieczysta

KW ZG1G/00013973/3
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej.
W stosunku do Nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu i zostanie założona nowa Księga wieczysta dla nieruchomości.
Brak innych obciążeń i zobowiązań dla nieruchomości objętej przedmiotem sprzedaży

Cena wywoławcza

28 374 zł
do której zostanie doliczony podatek Vat

Wadium

2837,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 23.04.2018 r. w wymaganej wysokości i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206 lub w kasie Starostwa. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Opis

Obręb 0001 miasta Iłowa, ul. Ogrodowa Działka 494/22 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżoną kształtem do prostokąta, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa”, uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej. Dla nieruchomości przed jej podziałem dla działki 494/16 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 40/2016 o warunkach zabudowy dla Inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną

Informacje dodatkowe

I Przetarg ustny nieograniczony odbył się 27.11.2017 r. II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 26.04.2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 23.04.2018 r. w wymaganej wysokości i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206 lub w kasie Starostwa. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek Vat 23%. Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 z późn. zm.) mogły składać wnioski do dnia 03.10.2017 r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu przetargu i okażą się dowodem osobistym, który będzie legitymował osobę fizyczną lub w przypadku osoby prawnej dokument potwierdzający wpis do rejestru przedsiębiorców (aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego) lub stosowne pełnomocnictwo uprawniające do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017.682 j.t.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Brak wyrażenia zgody przez jednego ze współmałżonków przy zawieraniu aktu notarialnego będzie skutkował przepadkiem wniesionego wadium a przetarg czynić się będzie za niebyły. Podmioty będące cudzoziemcami musza wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 102, tel. 068 477 58 05. Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, na stronie internetowej www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; ww.monitorurzedowy.pl; ZARZĄD POWIATU ŻAGAŃSKIEGO w związku z ogłoszonym II przetargiem ustnym nieograniczonym na Sprzedaż nieruchomości położonych w Iłowej przy ul. Ogrodowej stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego wyznaczonym na dzień 26.04.2018 r. dotyczących: - działki nr 494/19 o pow. 0,2675 ha wraz z udziałem 1/13 w działce 494/28 o pow. 0,2916 ha - działki nr 494/20 o pow. 0,1475 ha wraz z udziałem 1/13 w działce 494/28 o pow. 0,2916 ha - działki nr 494/21 o pow. 0,1956 ha wraz z udziałem 1/13 w działce 494/28 o pow. 0,2916 ha - działki nr 494/22 o pow. 0,1201 ha wraz z udziałem 1/13 w działce 494/28 o pow. 0,2916 ha - działki nr 494/23 o pow. 0,1208 ha wraz z udziałem 1/13 w działce 494/28 o pow. 0,2916 ha - działki nr 494/24 o pow. 0,1838 ha wraz z udziałem 1/13 w działce 494/28 o pow. 0,2916 ha Informuje, że dla działki oznaczonej nr 494/28 prowadzona jest obecnie Księga wieczysta o nr ZG1G/00060147/8 , która poprzednio znajdowała się w KW nr ZG1G/00013973/3

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kudyba Data wytworzenia informacji: 2018-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kudyba Data wprowadzenia do BIP 2018-03-22 14:37:28
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2018-03-22 15:09:54
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2018-04-30 09:39:58
Artykuł był wyświetlony: 327 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu