ˆ

Wybory 2018

Szczegóły informacji

Nabór na Urzędników Wyborczych

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-23 13:48:05 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-23 13:57:19 przez Tomasz Makowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady rekrutacji
Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla gminy, w której mają zamiar wykonywać funkcję urzędnika wyborczego.
 
Zgłoszenie
Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla gminy, w której mają zamiar wykonywać funkcję urzędnika wyborczego.
"Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6 kwietnia 2018 r."
 
Wymagania
WYMAGANIA NIEZBĘDNE – PRZESŁANKI POZYTYWNE
1. urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy może zostać wyłącznie pracownik urzędów obsługujących:
organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych (art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego);
2. urzędnik wyborczy musi posiadać wykształcenie wyższe (art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego).
WYMAGANIA NIEZBĘDNE – PRZESŁANKI NEGATYWNE
1. urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej (art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego);
2. urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia (art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego);
3. urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika, przy czym zakaz ten nie dotyczy miast na prawach powiatu (art. 191b § 2 Kodeksu wyborczego);
4. urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych, ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją (art. 191b § 3 Kodeksu wyborczego);
5. urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 191b § 4 Kodeksu wyborczego).
WYMAGANIA DODATKOWE
Osoby posiadające doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu wyborów/referendów ogólnopolskich, wyborów/referendów lokalnych w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów, będą posiadały pierwszeństwo w zatrudnieniu.
 
Zakres obowiązków
1. Do zadań urzędników wyborczych zgodnie z art. 191e § 1 Kodeksu wyborczego należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, w szczególności:
1) przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych;
2) tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych;
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych;
4) dostarczenie kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym;
5) sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, w szczególności w zakresie wymogów określonych w art. 41a § 1 i art. 52 § 7 i 7a;
6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą, komisarza wyborczego.
 
Wynagrodzenie
Urzędnikowi wyborczemu za realizację ustawowych zadań przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do czasu ich realizacji, przy założeniu że wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy ustalana jest na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z zastosowaniem mnożnika 2,5 (art. 191 e § 3 Kodeksu wyborczego).
Kwota bazowa do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1789,42 zł. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wyborczego wynosić będzie 4473,55 zł, jednakże wyłącznie przy założeniu, że będzie on wykonywał swoje zadania w pełnym miesięcznym wymiarze czasu.
Wynagrodzenie przysługuje urzędnikowi wyborczemu za dzień, w którym wykonywał swoje zadania, w wysokości 1/20 kwoty ustalonej zgodnie z art. 191e § 3 Kodeksu wyborczego, z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia nie może być większa niż 4473,55 zł za miesiąc pracy.
Ze względu na zakres prac ustawowo określonych dla urzędnika wyborczego, które należy wykonywać od 30 dnia przed dniem wyborów do dnia przyjęcia depozytu od właściwych komisji wyborczych, urzędnikowi w tym okresie przysługuje wynagrodzenie w kwocie 4473,55 zł za miesiąc pracy.
W uzasadnionych przypadkach, ze względu na zakres wykonywanego zadania, komisarz wyborczy może podjąć decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu ustalanej proporcjonalnie kwoty, z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia nie może być większa niż 4473,55 zł za miesiąc pracy.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Krajowe Biuro Wyborcze Data wytworzenia informacji: 2018-03-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krajowe Biuro Wyborcze Data wprowadzenia do BIP 2018-03-23 13:48:05
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2018-03-23 13:57:19
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 13:57:19
Artykuł był wyświetlony: 12654 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu