ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXVIII.5.2017

Szczegóły informacji

XXVIII.5.2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVIII

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2017-10-24

Data podjęcia/podpisania: 2017-10-06

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2017 nr 213 pozycja 2130, opublikowano dnia: 2017-10-10

Tytuł aktu:

określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Żagańskiemu i jednostkom organizacyjnym powiatu

Na podstawie:

art. 59 ust. 2 i 3, w związku z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz.1870 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Uchwała określa zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Żagańskiemu i jego jednostkom organizacyjnym, zwanych dalej "należnościami", od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".
§ 2. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym mogą być z urzędu umorzone w całości w szczególności, jeżeli:
1)  osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów   , albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł;
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi interes publiczny.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Przepisy ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty innych należności ubocznych.
§ 3. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, interesem publicznym, względami społecznymi lub gospodarczymi, na wniosek dłużnika  mogą być:
1) umarzane w całości - w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym;
2) umarzane w części,
3) terminy spłaty całości albo części należności mogą zostać odroczone lub płatność całości albo części należności może zostać rozłożona na raty - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty innych należności ubocznych.
§ 4.          § 4.1. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów    prawa cywilnego.. 
2. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1, 2 i 4, umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.
3. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 3, umorzenie należności może nastąpić w formie jednostronnego oświadczenia woli, wówczas gdy uzyskanie oświadczenia woli dłużnika jest niemożliwe albo znacznie utrudnione.
4. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 5 i §3 ust.1 umorzenie należności następuje w formie porozumienia zawartego z dłużnikiem .
5. Umorzenie części należności następuje z oznaczeniem terminu zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania ustalonego terminu, porozumienie traci moc, a cała należność staje się wymagalna.
6. Umorzenie należności, za uiszczenie której solidarnie odpowiada kilku dłużników, może nastąpić, gdy okoliczności wymienione w ust. 1 zachodzą, co do wszystkich dłużników.
7. Postanowienia §2 ust. 1 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Od dłużnika, który uregulował należność bez odsetek przed zawarciem porozumienia, nie dochodzi się kwoty odsetek w przypadku, gdy ich wysokość nie przekracza równowartości 3-krotności opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za „traktowanie przesyłki listownej jako poleconej” (ustalonej na dzień naliczania odsetek).
§ 5. 1. Do umarzania należności uprawniony jest:
1) Zarząd Powiatu, po uzyskaniu zgody Rady Powiatu, jeżeli kwota należności przekracza jednorazowo 40.000zł;
2) Zarząd Powiatu, jeżeli kwota należności przekracza jednorazowo 10.000zł i nie przekracza 40.000zł;
3) Starosta Powiatu, jeżeli kwota należności nie przekracza 10.000zł;
4) Kierownicy jednostek organizacyjnych, jeżeli kwota należności nie przekracza 2.000 zł.
2. Starosta, Kierownik jednostki organizacyjnej może wyrazić zgodę na niedochodzenie należności z tytułu umowy cywilnoprawnej, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza
100 zł. Umorzenie nie będzie stanowiło pomocy de minimis jeżeli ewentualne koszty egzekucji będą równe lub wyższe niż 100 zł.
3. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną wraz
z odsetkami za zwłokę ustawowymi albo umownymi - ustaloną na dzień zawarcia porozumienia lub złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 4.
4. Do należności dłużnika powstałych z różnych tytułów, przepis § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio, odrębnie dla każdego tytułu.
5. Porozumienia zawarte w oparciu o nieprawdziwe dokumenty na podstawie, których należność umorzono, tracą moc a cała należność wraz z odsetkami staje się wymagalna.
§ 6. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi organ uprawniony do umarzania należności, działając w granicach określonych w § 3 ust. 1 pkt 3, na wniosek dłużnika, może odroczyć termin zapłaty całości lub części należności na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku albo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną dłużnika.
2. W okresie od dnia złożenia wniosku do dnia jego rozpatrzenia, wstrzymuje się bieg naliczania odsetek.
3. W przypadku spłaty części należności powstałej w jednym roku lub, jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa w całości należności wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet należności głównej.
4. W przypadku spłaty części należności powstałej w ciągu kilku lat, jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa w całości należności, wpłatę tę zalicza się na poczet należności kolejnych lat wraz z odsetkami, proporcjonalnie do kwoty wpłaty, poczynając od należności powstałej najwcześniej.
5. Jeżeli dłużnik nie spłaci odroczonej należności w terminie lub w ustalonej wysokości, zawarte porozumienie traci moc, a cała należność wraz z odsetkami staje się wymagalna.
6. Jeżeli dłużnik nie spłaca rozłożonej na raty należności terminowo lub w innych niż ustalone wysokościach, zawarte porozumienie traci moc, a cała należność wraz z odsetkami staje się wymagalna.
7. Do ulg, o których mowa w ust. 1, przepis § 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
§ 7. 1. Wobec dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, w tym w sektorze produkcji rolnej, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, umorzenie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny albo odroczenie ich spłaty lub rozłożenie na raty stanowi pomoc publiczną, która jest dopuszczalna w ramach pomocy de minimis, na warunkach określonych przepisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24 grudnia 2013 r.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352/9 z 24 grudnia 2013 r.).
2. W celu uzyskania pomocy publicznej de minimis dłużnik prowadzący działalność gospodarczą, w tym w sektorze produkcji rolnej, zobowiązany jest przedstawić organowi uprawnionemu do udzielania ulg wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi wszystkich zaświadczeń, oświadczeń oraz informacji, których mowa w art. 37 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), w tym informacji określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
§ 8. 1. Informacja o udzielonych ulgach stanowi informację publiczną, która podlega podaniu do wiadomości na zasadach określonych w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych, w przypadku udzielenia ulg, przedstawiają Zarządowi Powiatu i Skarbnikowi kwartalną informację o udzielonych ulgach, w terminie do 10 dnia miesiąca, po upływie każdego kwartału.
3. Dane w informacjach wykazuje się narastająco od początku roku.
4. Wzór informacji stanowi załącznik do uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXIV/4/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Żagańskiemu i jednostkom organizacyjnym powiatu (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 96, poz. 1407 z dnia 23.10.2010 r.).
§ 11. Uchwała obowiązuję do dnia 30 czerwca 2021 roku.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Rada Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2017-10-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-10-12 13:33:04
Wprowadził informację do BIP: Beata Gałązka Data udostępnienia informacji: 2017-10-12 13:34:02
Osoba, która zmieniła informację: Beata Gałązka Data ostatniej zmiany: 2017-10-12 13:38:15
Artykuł był wyświetlony: 207 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu