ˆ

Regulamin organizacyjny, pracy, wynagradzania, ZFŚS, Biura Rzeczy Znalezionych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

REGULAMIN ZFŚS

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-15 10:24:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE Nr  39.2018
STAROSTY ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 1 czerwca 2018 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w Starostwie Powiatowym w Żaganiu

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
Po uzgodnieniu treści z przedstawicielem załogi ustalam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w starostwie Powiatowym w Żaganiu, o treści jak w załączniku do zarządzenia
§2. 
Traci moc zarządzenie 1.2018 Starosty Żagańskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-24 14:12:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr. 18.2016 Starosty Żagańskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych.
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-30 12:23:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwa Powiatowego w Żaganiu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-09-01 10:36:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 145/2009
STAROSTY ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Żaganiu.
Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), art. 772 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), po uzgodnieniu z przedstawicielem pracowników, ustalam Regulamin wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Żaganiu,o następującej treści:
§ 1.
Niniejszy Regulamin wynagradzania, zwany dalej „regulaminem", ustala pracownikom Starostwa Powiatowego w Żaganiu:
.......
(treść regulaminu w załączniku)
.......
§ 16.
Zmian w regulaminie dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustalenia.
§ 17.
  1. Obowiązek obiegowego zapoznania ogółu pracowników starostwa z treścią uzgodnionego przez przedstawiciela załogi regulaminu, powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno — Administracyjnego.
  2. Nowo zatrudnieni pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, zostają zapoznani w Wydziale Organizacyjno — Administracyjnym z treścią regulaminu, co potwierdzają pisemnym oświadczeniem włączanym do ich akt osobowych.
§ 18.
Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania regulaminu do wiadomości pracownikom.

REGULAMIN PRACY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-09-01 10:39:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE Nr 31.2012
STAROSTY ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 2 lipca 2012 r.
 
w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Żaganiu 

Na podstawie art.104 § 2 kodeksu pracy (tekst jednolity Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz.94 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam do przestrzegania Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Żaganiu, stanowiący załącznik do zarządzenia. 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziału i Kierownikom Biura Starostwa Powiatowego w Żaganiu oraz zobowiązuję do zapoznania z ww. regulaminem pracowników. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2012 r. tj. po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości regulaminu pracy pracownikom starostwa.
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu