ˆ

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-15 13:43:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Numer
kolejny
w
ewidencji
Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego
Daty wpisów
do ewidencji1)
1. Cel/cele
działania
stowarzyszenia zwykłego2)
Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego
Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego 5)
Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego6)
Regulamin
działalności
stowarzyszenia
zwykłego7)
Status
organizacji
pożytku
publicznego8)
Przekształcenie lub rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego9)
Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego10)
Zastosowanie
wobec
stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru11)
Uwagi12)
2. Teren działania
stowarzyszenia
zwykłego3)
3. Środki działania
stowarzyszenia
zwykłego4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Kolekcjonersko-Strzeleckie Stowarzyszenie Husarz
14.09.2016 r.
1.Cele:
 - działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni.
- popularyzacja wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni.
- propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią.
- promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni.
68-100 Żagań, ul. Klonowa 29/3
Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest przez Przedstawiciela – Tomasza Godka
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej
Regulamin uchwalono dnia 30.08.2016 r. Uchwałą nr 2/08/2016.
NIE
 
 
 
Sygn akt. OA.512.1.  2016
2.Teren działania stowarzyszenia: Rzeczpospolita Polska
3. Środki działania m.in.:
- organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów,
- współpraca ze wszystkimi osobami, organizacjami proobronnymi i instytucjami o podobnych celach działania, a także z grupami rekonstrukcji historycznej,
- występowanie z wnioskami do władz wojskowych i właściwych organów administracji.
2.
„Nasze Krzywczyce”
04.01.2017 r. 
1.Cele:
-  działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju,
- ochrona przyrody i krajobrazu,
- promowanie i popularyzacja walorów lokalnej turystyki,
- kształtowanie postaw służących ochronie i wykorzystywaniu środowiska, zasobów naturalnych i krajobrazu.
 
Krzywczyce 35
67-312 Niegosławice
 
Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest przez Przedstawiciela – Przemysława Zgrzebskiego
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej
Regulamin uchwalono dnia 26.12.2016 r. 
NIE
 
 
 
Sygn akt. AO.512.2.  2017
2.Teren działania stowarzyszenia:
Rzeczpospolita Polska
3.Środki działania m.in.:
- inspirowanie i wspieranie inicjatyw  oraz akcji lokalnej społeczności w celu aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym,
- propagowanie idei ekologicznych i prawa ochrony przyrody w życiu społeczności lokalnej, 
- działanie na rzecz ochrony i wykorzystywania środowiska , zasobów naturalnych i krajobrazu,
- opracowanie i wyrażanie stanowisk w celu zapewnienia ochrony przyrody , krajobrazu i otoczenia,
 - działania zmierzające do ochrony zagrożonych gatunków biologicznych ,
- organizowanie i propagowanie lokalnej turystyki 
 
3.
„Moczyń dla Mieszkańców”
06.03.2017 r.
1.Cele:
-  działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju,
- ochrona przyrody i krajobrazu,
- kształtowanie postaw służących ochronie i wykorzystywaniu środowiska, zasobów naturalnych i krajobrazu.
 
Ul. Trtakowa 14A/1, 68-100 Żagań
Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane jest przez Przedstawiciela – Piotra Piotrowskiego
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej
Regulamin uchwalono dnia 23.02.2017 r. 
NIE
 
 
 
Sygn. akt AO.512.3.  2017
2.Teren działania stowarzyszenia:
Rzeczpospolita Polska
3. Środki działania m.in.:
- inspirowanie i wspieranie inicjatyw  oraz akcji lokalnej społeczności w celu aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym,
- propagowanie idei ekologicznych i prawa ochrony przyrody w życiu społeczności lokalnej, 
- działanie na rzecz ochrony i wykorzystywania środowiska , zasobów naturalnych i krajobrazu,
- opracowanie i wyrażanie stanowisk w celu zapewnienia ochrony przyrody , krajobrazu i otoczenia, w którym żyją mieszkańcy
4. Dziura Squad 24.03.2017 r. 1.Cele:
-  popularyzacja i krzewienie sportu wśród dorosłych, osób małoletnich, w tym osób niepełnosprawnych poprzez  promowanie i rozpowszechnianie  ruchu motocyklowego i idei motocyklizmu w społeczeństwie
- upowszechnianie sportów motorowych MotoCross, enduro, cross country i quady,
- rozwój i  popularyzacja  , tworzenie miejsc  oraz infrastruktury do uprawiania sportów motorowych MotoCross, enduro, cross country i quady,
- popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji w Polsce i za granicą,
- rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportów motocyklowych,
- współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy bezpieczeństwa oraz rozwoju sportów motorowych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
- podnoszenie poziomu sportowego i przygotowanie zawodników do osiągania wysokich wyników,
- edukacja i szkolenia w zakresie bezpiecznego uprawiania sportu i turystyki na motocyklach,
- rozwijanie wśród osób uprawiających sport i turystykę na motocyklach kultury jazdy,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji działań stowarzyszenia,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 
Ul. Gen. Józefa Hallera 11,
67-300 Szprotawa
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Zarząd:
Prezes- Kamil Stawski,
Wiceprezes – Paweł Siwerski,
Skarbnik Tomasz Kabziński
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący –Dawid Tyszkowski,
 Zastępca Przewodniczącego – Łukasz Oryszczak,
 Sekretarz – Radosław Kubisiak
Statut uchwalony 10.03.2017 r.  NIE       Sygn. akt AO.512.4.
2017
2.Teren działania stowarzyszenia: gmina Szprotawa i 
Rzeczpospolita Polska
3. Środki działania m.in.:
- współdziałanie z władzami sportowymi na szczeblu krajowym i samorządowym w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
- organizacja spotkań motocyklowych,
- podejmowanie działań mających na celu zdobycie środków finansowych koniecznych dla szkolenia zawodników oraz ich występów w zawodach sportowych,
 - uczestnictwo w zawodach rangi krajowej i międzynarodowej w ramach organizacji i związków motocyklowych,
- organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
- organizacja imprez kulturalnych związanych z motoryzacją oraz działalnością stowarzyszenia 
 - prowadzenie działalności integrującej społeczność lokalną ,- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
                         
 
 
 1. W kolumnie nr 3 wpisuje się datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych.
 2. W kolumnie nr 4, w polu pierwszym, wpisuje się cele działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.
 3. W kolumnie nr 4, w polu drugim, wpisuje się teren działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.
 4. W kolumnie nr 4, w polu trzecim, wpisuje się środki działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności (pojęcie „środki działania” odnosi się do sposobu realizacji celów przez stowarzyszenie zwykłe).
 5. W kolumnie nr 6 - w przypadku reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela” oraz wpisać jego imię i nazwisko; w przypadku gdy organem reprezentującym stowarzyszenie zwykłe jest zarząd, należy wpisać imiona i nazwiska członków zarządu, ich funkcje oraz sposób reprezentacji.
 6. W kolumnie nr 7 - jeżeli w regulaminie działalności przewidziano organ kontroli wewnętrznej, należy wpisać nazwę tego organu, imiona i nazwiska jego członków oraz ich funkcje; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe organu kontroli wewnętrznej należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.”.
 7. W kolumnie nr 8 wpisuje się informacje o regulaminie działalności i jego zmianach, w szczególności numer i datę uchwały dotyczącej regulaminu działalności oraz jego zmian.
 8. W kolumnie nr 9 wpisuje się informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego; w przypadku posiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: „TAK”; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: „NIE”.
 9. W kolumnie nr 10 wpisuje się informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego; w przypadku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego należy wpisać datę i numer uchwały o przekształceniu oraz datę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku rozwiązania stowarzyszenia zwykłego należy wpisać datę i numer uchwały o rozwiązaniu oraz datę rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
 10. W kolumnie nr 11 wpisuje się imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego.
 11. W kolumnie nr 12 wpisuje się informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm.), w szczególności rodzaj środka nadzoru, podmiot, który go zastosował, datę jego zastosowania.
 12. W kolumnie nr 13 wpisuje się inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Makowski Data wytworzenia informacji: 2016-09-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Borecka Data wprowadzenia do BIP 2016-09-15 13:43:28
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2016-09-15 13:44:13
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2017-03-29 09:27:33
Artykuł był wyświetlony: 1021 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu