ˆ

Informacja o wykonaniu budżetu, opinie RIO

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Udzielenie Zarządowi Powiatu Żagańskiego absolutorium za 2016 rok

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-26 14:48:17 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-26 14:48:24 przez Tomasz Makowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 26.05.2017 r. przyjęto sprawozdanie budżetowe i finansowe które zostało przedstawione Radnym  w miesiącu marcu i kwietniu 2017 r.
Radni Powiatu zapoznali się z: 
 1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok (Uchwała ZP nr 232.2017 w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2016 rok z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia z dnia 22.03.2017 r.).
 2. Informacją o stanie mienia Powiatu Żagańskiego na dzień 31.12.2016 r.
 3. Uchwałą Nr 211./2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 12.04.2017 roku  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu  z wykonania budżetu Powiatu  za 2016 rok .
 4. Sprawozdaniami  finansowymi (Uchwała ZP nr 248.2017 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2016 rok  z dnia  24.04.2017 r.).
 5. Z pozytywnym wnioskiem Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniach za 2016 r. oraz rekomendacja Komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium
 6. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku komisji rewizyjnej (pozytywna).
Na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 26.05.2017 r. przyjęto sprawozdanie budżetowe i finansowe Uchwała Rady Powiatu nr XXVI.1.2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żagańskiego za 2016 rok.

Na podstawie przyjętego sprawozdania Rada Powiatu udzieliła dla zarządu absolutorium Uchwała Rady Powiatu nr XXVI.2.2017 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Żagańskiego absolutorium za 2016 rok

Dane dotyczące wykonania budżetu za 2016 rok.
Budżet Powiatu Żagańskiego zamknął się  nadwyżką  (różnica miedzy wypracowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami)  w kwocie  2.665.415,36  PLN.
Ogółem wykonanie DOCHODÓW wyniosło 70.670.575,29 PLN, w tym:
Dochody bieżące wyniosły  – 65.694.953,43 PLN, 
Dochody majątkowe wyniosły – 4.975.621,86 PLN,
Wykonanie PRZYCHODÓW wyniosło  4.354.451,71 PLN w tym:
1)    4.354.451,71 PLN - wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego).

Ogółem wykonanie WYDATKÓW wyniosło 68.005.159,93 PLN, w tym:
1) wydatki bieżące – 59.166.546,74 PLN, 
2) wydatki majątkowe –  8.838.613,19 PLN.
Wykonanie ROZCHODÓW wyniosło  2.800.000,00 PLN w tym:
1)    2.800.000,00 wykup obligacji 
 
Dochody i przychody wykonano  w 2016 r. w kwocie 75.025.027,00 zł
Wydatki i rozchody wykonano w 2016 r. w kwicie 70.805.159,93 zł
Różnica  stanowi wolne środki które przechodzą na rok 2017 w kwocie -4.219.867,07

Zarząd Powiatu w 2016 roku
 1. nie udzielał  poręczeń i gwarancji,
 2. nie otrzymał gwarancji i poręczeń.
Łączne zadłużenie powiatu na 31.12.2016 roku wynosiło 18.750.000 PLN.
 
Informacja o stanie mienia Powiatu Żagańskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku
Zgodnie z informacją o stanie mienia Powiatu:
 1. majątek Powiatu wynosi  175.143.323,77  PLN,
 2. dochody uzyskane na bazie mienia powiatowego w 2016 roku wyniosły  314.702,19 PLN,
 3. dochody z mienia uzyskane na bazie mienia Skarbu Państwa w 2016 roku wyniosły 132.745,23 PLN.
Sprawozdania finansowe za 2016 rok.
Sprawozdania finansowe zostały  sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, tj. na dzień 31.12.2016 r.
Na sprawozdania finansowe za 2016 rok składają się :
 1. Bilans z wykonania budżetu.
 2. Łączny Bilans jednostki budżetowej 
 3. Łączne Zestawienie zmian w funduszu jednostki.
 4. Łączny Rachunek Zysków i Strat.
Łączny bilans jednostki jest sumą bilansów jednostek organizacyjnych objętych sprawozdaniem łącznym, po uwzględnieniu wyłączeń wzajemnych rozliczeń między tymi jednostkami. 
 
Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła :
 1. w bilansie z wykonania budżetu – 6.391.085,07  PLN,
 2. w łącznym bilansie jednostek budżetowych –  125.264.021,20 PLN,
Łączny rachunek zysków i strat, sporządzany jest zgodnie z ustawą o rachunkowości w  wariancie porównawczym 
W łącznym Rachunku Zysków i Strat za 2016 rok wykazano:
zysk w wysokości + 5.097.330,86 PLN.
 
Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki to suma danych liczbowych ujętych w zestawieniach zmian funduszu jednostek organizacyjnych, po uwzględnieniu zmian, jakie należy wprowadzić w formie „korekt” w zakresie zwiększeń i zmniejszeń funduszu na skutek nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie (inwestycji) i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym.
 
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) wyniósł:
1)  w łącznym zestawieniu zmian FJ–  108.715.413,59 PLN,
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Makowski Data wytworzenia informacji: 2017-05-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu Data wprowadzenia do BIP 2017-05-26 14:48:17
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2017-05-26 14:48:24
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2017-05-26 14:48:24
Artykuł był wyświetlony: 720 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu