ˆ

Tablica ogłoszeń

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację działań w ramach projektu ,,Szansa na Samodzielność”, w ramach działania 7.2. Programy Aktywnej Integracji Realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - RPO Lubuskie 2020, w 2019 roku

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-12-17 15:42:30 Informacja ogłoszona dnia 2018-12-17 15:45:46 przez Tomasz Makowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3.2018
Zarządu Powiatu Żagańskiego
z dnia 14 grudnia 2018 r.
OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ  DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU  ,,SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ”, W RAMACH DZIAŁANIA 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI  REALIZOWANE  PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE - RPO LUBUSKIE 2020, W 2019 ROKU
 
Działając na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z e zmianami) oraz Podrozdział 4.6 pkt 6, 7 i 8 ppkt c Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Powiat Żagański z siedzibą, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację działań w ramach projektu ,,SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ” w ramach działania 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie RPO Lubuskie 2020, w 2019 roku.
 1. Rodzaj zadania: Reintegracja społeczna co najmniej 12 osób (grupa docelowa: osoby z niepełnosprawnością, osoby z pieczy zastępczej) w 2019 roku, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji.
 1. Zlecenie realizacji zadania  nastąpi w formie jego powierzenia wraz z przyznaniem środków na finansowanie jego realizacji. Zadanie finansowane będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Wynagrodzenie dla wybranego oferenta musi być skalkulowane w oparciu o stawkę na 1 uczestnika projektu.
 3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Projekcie Zleceniodawca  będzie kierował na jego miejsce nowego uczestnika, a kwota dotacji będzie ustalana proporcjonalnie do czasu uczestnictwa w projekcie – odbytych zajęciach.
 4. Liczba uczestników projektu jest podstawą ustalenia wysokości należnych środków finansowych.
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację zadania wymienionego w punkcie I przeznacza się środki w wysokości 105 000 zł (słownie: sto pięć tysięcy 00/100 złotych).
 1. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające:
a)  organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b)   osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c)  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
d)  spółdzielnie socjalne,
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r.poz. 176,1170 i 1171), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na działania niezwiązane w całości z realizacją zadania zleconego.
5. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty związane z realizacją zadania, które w szczególności:
1) są niezbędne do realizacji zadania;
2) zostaną uwzględnione w kosztorysie zadania określonym w ofercie oraz umowie zawartej z Oferentem (przy czym koszty obsługi administracyjnej zadania nie mogą przekroczyć 15% kosztów merytorycznych);
3) spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;
4) zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania;
5) poparte stosownymi dokumentami i wykazane z dokumentacji finansowej Oferenta.
6. Kosztów kwalifikowanych nie stanowią w szczególności:
1) koszty niezwiązane z realizacją zadania;
2) koszty poniesione na przygotowanie oferty;
3) koszty zakupów inwestycyjnych i robót remontowo-budowlanych;
4) koszty poniesione przed datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji projektu;
5) z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo jego odliczenia;
6) z tytułu opłat i kar umownych.
 1. Terminy i warunki realizacji zadania:
  1. Zadanie, na które składana jest oferta winno być wykonane z najwyższą starannością, w terminie od 15.01.2019 r. do 25.06.2019 r.
  2. Zadanie będzie polegać w szczególności na objęciu wsparciem systemowym prowadzącym do trwałej integracji społecznej i zawodowej w/w osób m.in. na:
 1. Zajęciach rehabilitacyjno-terapeutycznych – z fizjoterapeutą, trenerem umiejętności społecznych, asystentem osoby z niepełnosprawnością,
 2. Zajęciach integracji i aktywizacji społecznej – z trenerem aktywności;
 3.  wsparciu specjalistów (np. prawnika, seksuologa, doradcy zawodowego, psychologa);
 4. wsparciu dla otoczenia uczestników projektu w postaci konsultacji psychologicznych i doradztwa całożyciowego, w tym poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz poradnictwa rodzinnego
Cele:
- usprawnienie fizyczne i rozwijanie sprawności manualnej, sensomotorycznej itp. przez zajęcia z arteterapii, muzykoterapii, relaksację oraz fizjoterapię; trening umiejętności społecznych;
- rozwijanie kompetencji w zasadniczych obszarach: kompetencji interpersonalnych (osobistych), interpersonalnych, organizacyjnych i przygotowujących do wejścia w etap aktywizacji zawodowej;
 1. Oferent gwarantuje wykonanie zadania przez kadrę posiadającą odpowiednie do zadań kwalifikacje.
 2. Oferent nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat od beneficjentów ostatecznych projektu/od osób bezpośrednio korzystających z projektu.
 3. Wszelkie zmiany merytoryczne zadania, jak również zmiany związane z terminem i harmonogramem jego realizacji, wraz z uzasadnieniem, winny być zgłaszane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu w formie pisemnej.
 4. Miejsce realizacji zadania to obszar Powiatu Żagańskiego lub miejsce wskazane w umowie o współpracy.
 5. Oferent, któremu zostanie przyznana dotacja jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z realizacji zadania. Wzory dokumentów zostaną określone w umowie z Oferentem.
 1. Termin składania ofert:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty – zgodnie z wzorem, o którym mowa w pkt VI pkt 1 w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.
2. Oferty należy składać w sekretariacie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, ul. Śląska 1, 68-100 Żagań, pokój nr 1 osobiście lub listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Śląska 1, 68-100 Żagań (decyduje data wpływu do PCPR w Żaganiu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Reintegracja społeczna co najmniej 12 osób w 2019 roku, w ramach projektu SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ.”
 
 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:
 1. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 2. Oferty należy składać w 2 egzemplarzach, w formie pisemnej, w języku polskim, wraz z załącznikami wymienionymi w pkt VIII.
3. Odrzuceniu podlegają oferty:
a)  złożone niezgodnie ze wzorem,
b)  złożone po terminie,
c)   złożone przez podmiot nieuprawniony,
d)   nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
e)   błędnie wypełnione lub niekompletne.
4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
5. Organ zlecający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
6. Organ zlecający unieważni konkurs, jeżeli:
a)   nie zostanie złożona żadna oferta,
b)  żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu.
7. Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu konkursu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie:
a)   w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Żagańskiego,
b)   na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Powiatu Żagańskiego, Żagań, ul. Dworcowa 39,
c)   na stronie internetowej Powiatu Żagańskiego.
8. Od rozstrzygnięcia konkursu ofert nie przysługuje odwołanie.
9. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy dotacji (w przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana należy przedłożyć korektę kosztorysu projektu oraz harmonogramu realizacji zadania).
10. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 5 dni roboczych od dnia upływu terminu do składania ofert.
11. Wyboru oferty w drodze otwartego konkursu dokonuje Zarząd Powiatu Żagańskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
12. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert do realizacji poprzez ich zamieszczenie:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Żagańskiego,
b) na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Powiatu Żagańskiego, Żagań, ul. Dworcowa 39,
c) na stronie internetowej Powiatu Żagańskiego.
13. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:
a) nazwę oferenta,
b) nazwę zadania publicznego,
c) wysokość przyznanych środków publicznych.
14. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego uprawnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.
15. Załączniki spełniają wymogi ważności, gdy są podpisane przez osoby uprawnione.
16. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona opatrzona winna być datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.
17. Oferty rozpatrywane będą zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
18. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej oferty przez Komisję Konkursową będzie spełnienie następujących wymogów formalnych:
1) złożenie oferty na właściwym formularzu,
2) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa zgadza się z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu i jest zgodna z odpowiednim zapisem w statucie,
3) złożenie oferty w wymaganym w regulaminie terminie,
4) dołączenie do oferty wymaganych regulaminem załączników określonych
w punkcie VIII., podpisanych przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,
5) podpisanie oferty przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie
z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,
6) zgłoszenie w ofercie zadania zgodnego z celami i założeniami konkursu, zadeklarowanie przez Oferenta wkładu własnego.
19. Komisja dokona oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu
i zarekomenduje Zarządowi Powiatu Żagańskiego zadania do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.
 
 Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
OCENA MERYTORYCZNA
Rodzaj kryterium
Max liczba punktów
MERYTORYCZNA WARTOŚĆ ZADANIA
1. Możliwość realizacji zadania publicznego:
a) celowość realizacji zadania /określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie, adekwatność działań do założonych celów, stopień zgodności z celami konkursu, itp./
20
b) rezultaty realizacji zadania /zakładane efekty ilościowe i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania/
10
2. Innowacyjność /zastosowanie nowych rozwiązań i pomysłów do przedmiotu, celu, zakresu i formy działań w odniesieniu do danego terytorium lub społeczności, oryginalność pomysłu/
5
3. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne /rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków/
3
4. Zasoby osobowe i doświadczenie wnioskodawcy /doświadczenie w realizacji podobnych zadań, w tym w modelu Trenera Aktywności;  kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania-zatrudnionych i wolontariuszy oraz partnerów i wykonawców, znajomość specyfiki grupy/
7
Minimalna liczba punktów w tym kryterium, stanowiąca próg umożliwiający przyznanie dotacji: 27 pkt (60% z 45 punktów)
RAZEM 45
 
  BUDŻET
1. Prawidłowość i przejrzystość budżetu /czy budżet jest prawidłowo sporządzony, kompleksowy, czytelny (zrozumiały), czy są zachowane progi procentowe kosztów, kwalifikowalność kosztów, kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania/
5
2. Efektywność ekonomiczna zadania /adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, relacje kosztów do planowanych rezultatów/
10
Minimalna liczba punktów w tym kryterium, stanowiąca próg umożliwiający przyznanie dotacji: 9 pkt (60% z 15 punktów)
RAZEM 15
Maksymalna liczba uzyskanych punktów: 60.
Minimalna liczba punktów, stanowiąca próg umożliwiający przyznanie dotacji: 36 pkt (60% z 60 punktów)
ŁĄCZNIE 60
 
20.  Do dofinansowania rekomendowane będą zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 36 punktów.
21. Od decyzji Zarządu Powiatu Żagańskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
 1. Oferta konkursowa powinna zawierać:
 1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji.
 2. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego.
 3. Prawidłowo i czytelnie sporządzoną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
 4. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w tym zakresie, którego dotyczy zadanie.
 5. Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania, w tym wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.
 6. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 1. Wymagane załączniki:
1.  Oświadczenie o posiadaniu dokumentu potwierdzającego status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty, niezależnie od tego kiedy został wydany.
2.   Organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składają oświadczenie o posiadaniu dekretu o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję upoważniającą do składania oświadczeń woli.
3.  Aktualny statut organizacji. Obowiązek złożenia statutu nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4.   Oświadczenie o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu składającego ofertę.
5. Oświadczenie o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i zadłużenia na rachunku bankowym Oferenta.
 
 1. Realizacja zadania publicznego  tego samego rodzaju w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim:
Rok 2017 – brak realizacji zadania
Rok 2018 – 152 621,00 zł.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Makowski Data wytworzenia informacji: 2018-12-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-12-17 15:42:30
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2018-12-17 15:45:46
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2018-12-17 15:45:46
Artykuł był wyświetlony: 152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu