ˆ

Tablica ogłoszeń

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Decyzja Starosty Żagańskiego o nabyciu z dniem 1 stycznia 2016 roku przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Żagańskiego nieodpłatnie z mocy prawa mienia pozostałego po Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” z siedzibą w Żaganiu przy ul. Dworcowej 56 tj. prawa użytkowania wieczystego w stosunku do zabudowanej nieruchomości położonej w Obrębie 0003 miasta Żagań przy ul. Dworcowej 56 oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 2072 o pow. 0,26 ha oraz nr 2522/2 o pow. 0,0018 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr ZG1G/00015017/8 stanowiącej własność Gmina Żagań o statusie miejskim.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-10-30 14:50:27 Informacja ogłoszona dnia 2018-10-30 14:57:29 przez Tomasz Makowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Żagański
ul. Dworcowa 39
  68-100 Żagań
Żagań, dnia 30.10.2018 r.
G.6821.19.2018
 
DECYZJA
 
 
Na podstawie:
- art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257),
- art. 9 ust. 2a, 2b, 2g, 2i, 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o  Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.1997.121.770)
 
Starosta Żagański wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
 
 
orzeka
 
o nabyciu z dniem 1stycznia 2016 roku przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Żagańskiego nieodpłatnie z mocy prawa mienia pozostałego po Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” z siedzibą w Żaganiu przy ul. Dworcowej 56 tj. prawa użytkowania wieczystego w stosunku do zabudowanej nieruchomości położonej w Obrębie 0003 miasta Żagań przy ul. Dworcowej 56 oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 2072 o pow. 0,26 ha oraz nr 2522/2 o pow. 0,0018 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr ZG1G/00015017/8  stanowiącej własność Gmina Żagań o statusie miejskim.
 
 
Uzasadnienie
 
      Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz.U. nr 121,poz.770 ze zm.) uregulowała sytuację prawną podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i ich mienia.
      Zgodnie z art. 9 ust 2a tej ustawy podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z przepisami ustawy, z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym(t.j. Dz.U. z 2017 poz. 700) i które do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r. W przypadku gdy wniosek o wpis złożony przed dniem 1 stycznia 2016 r. został po tej dacie zwrócony, odrzucony, oddalony albo postępowanie o wpis zostało umorzone, skutek ten  powstaje z dniem następującym po dniu zwrotu, odrzucenia, oddalenia wniosku albo umorzenia postępowania.
      Art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi, że Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienia podmiotów, o których mowa w ust. 2a. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania podmiotów, o których mowa wart 9  ust. 2a tej ustawy, a prawa wspólników, członków spółdzielni i innych osób uprawnionych do udziału w majątku likwidacyjnym wygasają z chwilą wykreślenia podmiotu z rejestru.
      Zgodnie z art. 9 ust 2g w przypadku gdy podmiotem wydania decyzji jest spółdzielnia mieszkaniowa, z chwilą nabycia przez Skarb Państwa mienia spółdzielni mieszkaniowej, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo najmu podlegające przepisom ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150), a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego. Na wniosek osoby, która na podstawie ust. 2g, nabyła odrębną własność lokalu albo własność domu jednorodzinnego, lub innej osoby mającej w tym interes prawny, sąd stwierdza nabycie tego prawa w postępowaniu nieprocesowym. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia prawa odrębnej własności lokalu ustala wielkość udziału właściciela w nieruchomości wspólnej, zgodnie z uchwałą zarządu spółdzielni mieszkaniowej, o której mowa w art. 42 ust. 2-5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), a w przypadku jej braku zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).
     Jak wynika z art. 9 ust. 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego stwierdza, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce położenia.
Aktem notarialnym nr 1004/1994 z dnia 24.02.1994 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Nasz Dom” nabyła działkę położoną w obrębie 0003  miasta Żagań oznaczoną ewidencyjnie          nr 2072 o pow. 0,26 ha. Aktem notarialnym nr 4134/2003 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” nabyła działkę nr 2522/2 o pow. 0,0018 ha położoną w obrębie 0003 miasta Żagań.
    Dla potwierdzenia braku rejestracji Starosta Żagański zwrócił się do Sądu Rejonowego VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze przy ul. Kożuchowskiej 8 z prośbą o wydanie zaświadczenia, że wskazany podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Do tutejszego Starostwa 07.09.2018 roku wpłynęło zaświadczenie, że podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców.
       Na podstawie art.10 §1 Kodeksu Postępowania administracyjnego przed podjęciem mniejszej decyzji, strony zostały poinformowane poprzez publiczne ogłoszenie na Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatzaganski.pl, www.powiatzaganski.pl i na tablicy ogłoszeń znak: G.6821.19.2018 z dnia 2018.10.08 o przysługującym im prawie zapoznania się aktami sprawy a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
       Podsumowując, Starosta Żagański stwierdza nabycie przez Skarb Państwa mienia pozostałego po wykreślonej z rejestru „Spółdzielni Mieszkaniowej „ Nasz Dom” w Żaganiu, bowiem Spółdzielnia ta nie złożyła do dnia 31 grudnia 2015 r. wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego  i związku z tym została uznana za wykreślona z dniem 1 stycznia 2016 roku
              
         Wobec powyższego należała orzec jak w sentencji.
 
Przedmiotową decyzję podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żaganiu www.bip.powiatzaganski.pl, www.powiatzaganski.pl
 
POUCZENIE
 
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Żagańskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
 
„W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji poprzez doręczenie Staroście Żagańskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z chwilą złożenia takiego oświadczenia przez ostatnią  ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.”
 
z up. STAROSTY
Anastazja Irska
Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału Geodezji
Kartografii Katastru i Nieruchomości
(podpis elektroniczny)
 
Decyzja nie podlega opłacie skarbowej
 zgodnie z wymienionym w załączniku
 w Części III Kolumnie 4, pkt. 44
 podpunkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r.
 o opłacie skarbowej                         
(Dz. U. 2018.1044).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żagański Data wytworzenia informacji: 2018-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żagański Data wprowadzenia do BIP 2018-10-30 14:50:27
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2018-10-30 14:57:29
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2018-10-30 14:57:29
Artykuł był wyświetlony: 99 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu