ˆ

Tablica ogłoszeń

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Żagańskim w 2018 roku

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-16 15:26:43 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-16 15:26:49 przez Tomasz Makowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Żagańskim w 2018 roku.
 
 1. Podstawy prawne
1)ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)
2)ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm. );
3)ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r
 
 1. Rodzaj zadania objętego konkursem:
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku w Powiecie  Żagańskim”,  o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
 
Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w budynku Gminnego Centrum Kultury
i Sportu ul. Żagańska 15, pok. nr 5 w miejscowości Iłowa:
 
Poniedziałek 12.00-16.00
Wtorek 12.00-16.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 8.00-12.00
 
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania i zasady przyznawania dotacji.
Na realizację zadania w 2018 roku zamierza się przeznaczyć ogółem kwotę: 60.725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 88/100) na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej;
 
 
 1. Termin i warunki realizacji zadania
  1. Zadanie będzie realizowane w terminie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
   w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie;
  2. Zakres świadczeń określono w art. 3 ust.1, art. 7 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej;
  3. Realizując zadanie z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej należy zapewnić profesjonalne i rzetelne udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów oraz poufność w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem;
  4. Osoby realizujące bezpośrednio zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie zgodnie z art. 5 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
  5. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej udzielane będzie na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art.8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
  6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) ;
  7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania regulować będzie umowa pomiędzy powiatem a organizacją pozarządową.
 
 1. Zasady przyznawania dotacji.
 
 1. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta;
 2.  Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczania się z przyznanej dotacji;
 3. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
 1. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.);
 2. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie ( t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
 4. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
  1. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego;
  2. Dotacja będzie przekazywana w transzach miesięcznych – po otrzymaniu przez Powiat środków od Wojewody na realizację wyżej wymienionego zadania;
  3. Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
   i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 
 1. Podmioty uprawnione do składania ofert:
 
Oferty na realizację zadania w ramach konkursu mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe, spełniające łącznie warunki wymienione w art. 11 ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
 
 1. Termin i warunki składania ofert
  1. Oferty konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Żagańskim w 2018 roku” należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, w pok. nr 18 Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Żaganiu;
  2. Oferty należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie.
  3. Oferty powinny być sporządzone na drukach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)
  4. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych;
  5. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta;
  6. Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane;
  7. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym;
  8. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
 1. odpis z rejestru KRS lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – zgodny ze stanem faktycznym i prawnym;
 2. aktualny statut lub inny dokument regulujący działalność oferenta;
 3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
 4. oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej o raz edukacji prawnej;
 5. dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
 6. zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej;
 7. pisemną deklarację o zapewnieniu poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem;
 8. pisemną deklarację o zapewnieniu profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
  1. Kserokopie będące załącznikami do oferty należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
 
 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
  1. Oferty na realizację zadania zostaną rozpatrzone najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 roku;
  2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym;
  3. Oferty nieprawidłowo wypełnione, złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie;
  4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
  5. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym;
  6. Oferty opiniowane są przez komisję konkursową;
  7. Skład komisji konkursowej oraz zasady jej pracy ustala w formie uchwały Zarząd Powiatu Żagańskiego;
  8. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Żagańskiego w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej;
  9. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej;
  10. Ocena formalna będzie obejmowała sprawdzenie czy:
a)  oferta jest złożona przez kwalifikującego się oferenta;
b) oferta została złożona w terminie;
c) oferta jest złożona na właściwym druku oferty i jest kompletna;
d) realizacja działań jest zgodna z celami statutowymi i sposobami ich realizacji określonymi w statucie lub innym dokumencie regulującym działalność oferenta;
e) oferta jest podpisana przez upoważnione do tego osoby;
f) termin realizacji zadania jest zgodny z wymogami podanymi w ogłoszeniu
o konkursie;
g) oferent w okresie 2 lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert rozliczył się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego i wykorzystał dotację zgodnie z celem jej przyznania, jak również starosta nie rozwiązał z nim umowy. Termin 2 lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy;
h) oferent złożył kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobą upoważnioną / osoby upoważnione, aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru / ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób do reprezentujących;
i) oferent złożył kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione, aktualnego statutu lub innego dokumentu regulującego działalność oferenta;
j) oferent złożył dokumenty potwierdzające, co najmniej 2 – letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
k) oferent złożył kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione, zawartych umów lub promes ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
l) oferent złożył pisemną deklarację zobowiązującą do zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem;
m) oferent złożył pisemną deklarację zobowiązującą do profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności
w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
 1. Ocena merytoryczna ofert będzie dokonana zgodnie z zasadami określonymi
  w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty terminu składania ofert;
 3. Zarząd Powiatu Żagańskiego biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej, dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert i podpisuje z wybranymi oferentami umowy na realizację zadań. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dokonania wyboru przez Zarząd Powiatu. Decyzja Zarządu jest ostateczna
 
 1. dodatkowe informacje
 
 1. Informację o rozstrzygnięciu konkursu podaje się do publicznej wiadomości
  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu żagańskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa;
 2. Zarząd Powiatu unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:
 1. nie zostanie złożona żadna oferta;
 2. żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu
  o konkursie.
 
 1. Postanowienia końcowe
 
 1. Podaje się do wiadomości, że w 2016 r. wartość zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosła 191.376,20 zł, w tym środki własne powiatu w wys. 6.002,04 natomiast suma dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizacje tych zadań – 59.946 zł (w tym niewykorzystane 202,24)
 2. W 2017 r. wartość zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej  wyniosła 187.812 zł, natomiast suma dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizacje tych zadań – 60.725,88 zł.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2017-10-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-10-16 15:26:43
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2017-10-16 15:26:49
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2017-10-16 15:26:49
Artykuł był wyświetlony: 500 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu