ˆ

Konkursy ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wyniki otwartego konkursu ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-24 15:09:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację działań w ramach projektu ,,Szansa Na Samodzielność”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - RPO lubuskie 2020, w latach 2016-2018. (numer i data konkursu: I, 12.10.2016r.)
Decyzją z dnia 23.11.2016r. Zarząd Powiatu Żagańskiego dokonał wyboru ofert konkursowych do realizacji dla następujących organizacji pozarządowych:

Otwarty konkurs ofert na realizację działań w ramach projektu ,,Szansa na samodzielność” zadanie 2

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-14 10:14:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ  DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU ,,SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ”, W RAMACH DZIAŁANIA 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI  REALIZOWANE  PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE - RPO LUBUSKIE 2020, W LATACH 2016-2018.
 
 
Działając na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz Podrozdział 4.6 pkt 6, 7 i 8 ppkt c Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Powiat Żagański, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację działań w ramach projektu ,,SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ” w ramach działania 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie RPO Lubuskie 2020, w latach 2016-2018.
 
Uchwała Nr 179.2016 Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 12 października 2016 r.
 1. Rodzaj zadania: Reintegracja zawodowa co najmniej 30 osób z niepełnosprawnością w okresie 2016-2018, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji. 
  1. Zlecenie realizacji zadania  nastąpi w formie jego powierzenia wraz z przyznaniem środków na finansowanie jego realizacji. Zadanie finansowane będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Wynagrodzenie dla wybranego oferenta musi być skalkulowane w oparciu o stawkę na 1 uczestnika projektu.
  3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Projekcie Zleceniodawca  będzie kierował na jego miejsce nowego uczestnika, a kwota dotacji będzie ustalana proporcjonalnie do czasu uczestnictwa w projekcie – odbytych zajęciach.
  4. Liczba uczestników projektu jest podstawą ustalenia wysokości należnych środków finansowych.
  5. Płatność za realizację zadania nastąpi w miesięcznych ratach na podstawie wykazu zrealizowanych w miesiącu wydatków.

Otwarty konkurs ofert na realizację działań w ramach projektu ,,Szansa na samodzielność” zadanie 1

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-14 09:45:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ  DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU ,,SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ”, W RAMACH DZIAŁANIA 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI  REALIZOWANE  PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE - RPO LUBUSKIE 2020, W LATACH 2016-2018.
 
Działając na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz Podrozdział 4.6 pkt 6, 7 i 8 ppkt c Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Powiat Żagański, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację działań w ramach projektu ,,SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ” w ramach działania 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie RPO Lubuskie 2020, w latach 2016-2018.
 
 
 
 1. Rodzaj zadania: Reintegracja zawodowa co najmniej 60 osób z grup: osób przebywających w pieczy zastępczej, osób opuszczających pieczę zastępczą, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ich środowiska, w okresie 2016-2018, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji. 
  1. Zlecenie realizacji zadania  nastąpi w formie jego powierzenia wraz z przyznaniem środków na finansowanie jego realizacji. Zadanie finansowane będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Wynagrodzenie dla wybranego oferenta musi być skalkulowane w oparciu o stawkę na 1 uczestnika projektu.
  3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Projekcie Zleceniodawca  będzie kierował na jego miejsce nowego uczestnika, a kwota dotacji będzie ustalana proporcjonalnie do czasu uczestnictwa w projekcie – odbytych zajęciach.
  4. Liczba uczestników projektu jest podstawą ustalenia wysokości należnych środków finansowych.
  5. Płatność za realizację zadania nastąpi w miesięcznych ratach na podstawie wykazu zrealizowanych w miesiącu wydatków.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Żagańskim w 2017 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-13 14:10:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Żagańskim w 2017 roku.
 
 1. Podstawy prawne
  1. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814)
  2. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255);
  3. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)
 2. Rodzaj zadania objętego konkursem:
  Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w 2017 roku.
  Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu ul. Żagańska 15, pok. nr 5 w miejscowości Iłowa:
  Poniedziałek 12.00-16.00
  Wtorek 12.00-16.00
  Środa 12.00-16.00
  Czwartek 10.00-14.00
  Piątek 8.00-12.00

Wyniki otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-06 14:41:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 1 września 2016r. Zarząd Powiatu Żagańskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla organizacji pozarządowych, których oferty zostały zarekomendowane Zarządowi przez Komisję Konkursową do zatwierdzenia i dofinansowania w ramach realizacji w 2016r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, tj:

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu