ˆ

Konkursy ofert

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację działań w ramach projektu ,,Szansa na samodzielność” zadanie 1

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-10-14 09:45:56 Informacja ogłoszona dnia 2016-10-14 10:09:31 przez Tomasz Makowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ  DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU ,,SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ”, W RAMACH DZIAŁANIA 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI  REALIZOWANE  PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE - RPO LUBUSKIE 2020, W LATACH 2016-2018.
 
Działając na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz Podrozdział 4.6 pkt 6, 7 i 8 ppkt c Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Powiat Żagański, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację działań w ramach projektu ,,SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ” w ramach działania 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie RPO Lubuskie 2020, w latach 2016-2018.
 
 
 
 1. Rodzaj zadania: Reintegracja zawodowa co najmniej 60 osób z grup: osób przebywających w pieczy zastępczej, osób opuszczających pieczę zastępczą, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ich środowiska, w okresie 2016-2018, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji. 
  1. Zlecenie realizacji zadania  nastąpi w formie jego powierzenia wraz z przyznaniem środków na finansowanie jego realizacji. Zadanie finansowane będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Wynagrodzenie dla wybranego oferenta musi być skalkulowane w oparciu o stawkę na 1 uczestnika projektu.
  3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Projekcie Zleceniodawca  będzie kierował na jego miejsce nowego uczestnika, a kwota dotacji będzie ustalana proporcjonalnie do czasu uczestnictwa w projekcie – odbytych zajęciach.
  4. Liczba uczestników projektu jest podstawą ustalenia wysokości należnych środków finansowych.
  5. Płatność za realizację zadania nastąpi w miesięcznych ratach na podstawie wykazu zrealizowanych w miesiącu wydatków.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 
  Na realizację zadania wymienionego w punkcie I przeznacza się środki w wysokości 438 000 zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy 00/100 złotych). Podział środków na poszczególne lata, 2016-2018,  określony zostanie w umowie o współpracy.
 2. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające:
   1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
   2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
   3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
   4. spółdzielnie socjalne,
   5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 226, póz. 1675 ze zmianami), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
  2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na działania niezwiązane w całości z realizacją zadania zleconego.
  5. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty związane z realizacją zadania, które w szczególności:
   1. są niezbędne do realizacji zadania;
   2. zostaną uwzględnione w kosztorysie zadania określonym w ofercie oraz umowie zawartej z Oferentem;
   3. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;
   4. zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania;
   5. poparte stosownymi dokumentami i wykazane z dokumentacji finansowej Oferenta.
  6. Kosztów kwalifikowanych nie stanowią w szczególności:
   1. koszty niezwiązane z realizacją zadania;
   2. koszty poniesione na przygotowanie oferty;
   3. koszty zakupów inwestycyjnych i robót remontowo-budowlanych;
   4. koszty poniesione przed datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji projektu;
   5. z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo jego odliczenia;
   6. z tytułu opłat i kar umownych.
 3. Terminy i warunki realizacji zadania:
  1. Zadanie, na które składana jest oferta winno być wykonane z najwyższą starannością, w terminie od 14.11.2016 r. do 15.12. 2018 r.
  2. Zadanie będzie polegać w szczególności na objęciu wsparciem systemowym prowadzącym do trwałej integracji społecznej i zawodowej w/w osób m.in. na:
   1. Opracowaniu Indywidualnych Planów Działania  w wymiarze średnio 4h lekcyjne na 1 uczestnika projektu,
   2. Organizacji doradztwa zawodowego:
    • Grupowego  w wymiarze średnio 10h lekcyjnych na grupę;
    • Indywidualnego  w wymiarze średnio 4h lekcyjne na 1 uczestnika projektu,
   3. Organizacji szkoleń zawodowych kończących się egzaminem przeprowadzonym przez uprawnioną do tego instytucję i wydaniem dokumentu potwierdzającego kwalifikacje,
   4. Prowadzeniu pośrednictwa pracy w wymiarze średnio 4h lekcyjne na uczestnika projektu,
   5. Organizacji wolontariatu w różnych podmiotach, zgodnie z kompetencjami/umiejętnościami uczestnika projektu
   6. Organizacji treningów zawodowych (np. prace społecznie użyteczne, staże zawodowe, itp. form nie będących umową o pracę czy umową zlecenie)
   7. Organizacji indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego i/lub innych form zatrudnienia socjalnego
   8. Organizacji wizyt studyjnych u pracodawców w wymiarze średnio 1 wizyta na grupę i/lub
   9. Praktyki u pracodawców. 
  3. Oferent gwarantuje wykonanie zadania przez kadrę posiadającą odpowiednie do zadań kwalifikacje.
  4. Oferent zapewni zaplecze niezbędne do realizacji zadania.
  5. Oferent nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat od beneficjentów ostatecznych projektu/od osób bezpośrednio korzystających z projektu.
  6. Wszelkie zmiany merytoryczne zadania, jak również zmiany związane z terminem i harmonogramem jego realizacji, wraz z uzasadnieniem, winny być zgłaszane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu w formie pisemnej.
  7. Miejsce realizacji zadania to obszar Powiatu Żagańskiego lub miejsce wskazane w umowie o współpracy.
  8. Oferent, któremu zostanie przyznana dotacja jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z realizacji zadania. Wzory dokumentów zostaną określone w umowie z Oferentem.
 4. Termin składania ofert:
  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty – zgodnie z wzorem, o którym mowa w pkt VI pkt 1 w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.
  2. Oferty należy składać w sekretariacie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, ul. Śląska 1, 68-100 Żagań, pokój nr 1 osobiście lub listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Śląska 1, 68-100 Żagań (decyduje data wpływu do PCPR w Żaganiu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Reintegracja zawodowa osób przebywających w pieczy zastępczej, osób opuszczających pieczę zastępczą, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ich środowiska, w okresie 2016-2018, w ramach projektu SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ.” 
 5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:
  1. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
  2. Oferty należy składać w 2 egzemplarzach, w formie pisemnej, w języku polskim, wraz z załącznikami wymienionymi w pkt VIII.
  3. Odrzuceniu podlegają oferty:
   1. złożone niezgodnie ze wzorem,
   2. złożone po terminie,
   3. złożone przez podmiot nieuprawniony,
   4. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
   5. błędnie wypełnione lub niekompletne.
  4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
  5. Organ zlecający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
  6. Organ zlecający unieważni konkurs, jeżeli:
   1. nie zostanie złożona żadna oferta,
   2. żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu.
  7. Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu konkursu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie:
   1. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Żagańskiego,
   2. na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Powiatu Żagańskiego, Żagań, ul. Dworcowa 39,
   3. na stronie internetowej Powiatu Żagańskiego.
  8. Od rozstrzygnięcia konkursu ofert nie przysługuje odwołanie.
  9. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy dotacji (w przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana należy przedłożyć korektę kosztorysu projektu oraz harmonogramu realizacji zadania). 
  10. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 10 dni roboczych od dnia upływu terminu do składania ofert.
  11. Wyboru oferty w drodze otwartego konkursu dokonuje Zarząd Powiatu Żagańskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
  12. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert do realizacji poprzez ich zamieszczenie:
   1. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Żagańskiego,
   2. na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Powiatu Żagańskiego, Żagań, ul. Dworcowa 39,
   3. na stronie internetowej Powiatu Żagańskiego.
  13. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:
   1. nazwę oferenta,
   2. nazwę zadania publicznego,
   3. wysokość przyznanych środków publicznych.
  14. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego uprawnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.
  15. Załączniki spełniają wymogi ważności, gdy są podpisane przez osoby uprawnione.
  16. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona opatrzona winna być datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.
  17. Przy rozpatrywaniu ofert, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ administracji publicznej:
   1. ocenia możliwość realizacji zadania przez oferentów,
   2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w  odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
   3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferenci będą realizować zadanie publiczne,
   4. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  18. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej oferty przez Komisję Konkursową będzie spełnienie następujących wymogów formalnych:
   1. złożenie oferty na właściwym formularzu,
   2. złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa zgadza się z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu i jest zgodna z odpowiednim zapisem w statucie,
   3. złożenie oferty w wymaganym w regulaminie terminie,
   4. dołączenie do oferty wymaganych regulaminem załączników określonych w punkcie VIII., podpisanych przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,
   5. podpisanie oferty przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,
   6. zgłoszenie w ofercie zadania zgodnego z celami i założeniami konkursu, zadeklarowanie przez Oferenta wkładu własnego.
  19. Komisja dokona oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu i zarekomenduje Zarządowi Powiatu Żagańskiego zadania do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.
   Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
   OCENA MERYTORYCZNA
   Rodzaj kryterium
   Max liczba punktów
   MERYTORYCZNA WARTOŚĆ ZADANIA
   1. Możliwość realizacji zadania publicznego:
   a) celowość realizacji zadania /określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie, adekwatność działań do założonych celów, stopień zgodności z celami konkursu, itp./
   1. 20
   b) rezultaty realizacji zadania /zakładane efekty ilościowe i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania/
   1. 10
   2. Innowacyjność /zastosowanie nowych rozwiązań i pomysłów do przedmiotu, celu, zakresu i formy działań w odniesieniu do danego terytorium lub społeczności, oryginalność pomysłu/
   1. 5
   3. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne /rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków/
   1. 3
   4. Zasoby osobowe i doświadczenie wnioskodawcy /doświadczenie w realizacji podobnych zadań, kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania-zatrudnionych i wolontariuszy oraz partnerów i wykonawców, znajomość specyfiki grupy/
   1. 7
   Minimalna liczba punktów w tym kryterium, stanowiąca próg umożliwiający przyznanie dotacji: 27 pkt (60% z 45 punktów)
   RAZEM 45
    
     BUDŻET
   1. Prawidłowość i przejrzystość budżetu /czy budżet jest prawidłowo sporządzony, kompleksowy, czytelny (zrozumiały), czy są zachowane progi procentowe kosztów, kwalifikowalność kosztów, kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
   w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania/
   1. 5
   2. Efektywność ekonomiczna zadania /adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, relacje kosztów do planowanych rezultatów/
   1. 10
   Minimalna liczba punktów w tym kryterium, stanowiąca próg umożliwiający przyznanie dotacji: 9 pkt (60% z 15 punktów)
   RAZEM 15
   Maksymalna liczba uzyskanych punktów: 60.
   Minimalna liczba punktów, stanowiąca próg umożliwiający przyznanie dotacji: 36 pkt (60% z 60 punktów)
   ŁĄCZNIE 60
  20. Do dofinansowania rekomendowane będą zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 36 punktów.
  21. Od decyzji Zarządu Powiatu Żagańskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
 6. Oferta konkursowa powinna zawierać:
  1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji.
  2. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego.
  3. Prawidłowo i czytelnie sporządzoną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
  4. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w tym zakresie, którego dotyczy zadanie.
  5. Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania, w tym wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.
 7. Wymagane załączniki:
  1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty (wystawiony nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty).
  2. Organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składają potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję upoważniający do składania oświadczeń woli.
  3. Aktualny statut organizacji. Obowiązek złożenia statutu nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Zaświadczenie z banku (wydane nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty) o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu składającego ofertę.
  5. Oświadczenie o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i zadłużenia na rachunku bankowym Oferenta.
 8. Realizacja zadania publicznego  tego samego rodzaju w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim:
  Rok 2015 – brak realizacji zadania 
  Rok 2016 – j/w

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Makowski Data wytworzenia informacji: 2016-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: PCPR Data wprowadzenia do BIP 2016-10-14 09:45:56
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2016-10-14 10:09:31
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2016-10-25 08:48:14
Artykuł był wyświetlony: 1666 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu