ˆ

Konkursy ofert

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Żagańskim w 2017 roku

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-10-13 14:10:49 Informacja ogłoszona dnia 2016-10-13 14:36:11 przez Tomasz Makowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Żagańskim w 2017 roku.
 
 1. Podstawy prawne
  1. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814)
  2. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255);
  3. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)
 2. Rodzaj zadania objętego konkursem:
  Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w 2017 roku.
  Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu ul. Żagańska 15, pok. nr 5 w miejscowości Iłowa:
  Poniedziałek 12.00-16.00
  Wtorek 12.00-16.00
  Środa 12.00-16.00
  Czwartek 10.00-14.00
  Piątek 8.00-12.00

Akapit nr 2 - brak tytułu

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania i zasady przyznawania dotacji.
  1. Na realizację zadania przewidziano na rok 2017 ogółem kwotę: 60.725,88zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 88/100) na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej;
  2. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta;
  3. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczania się z przyznanej dotacji;
  4. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
   1. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255);
   2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U z 2016 r. poz. 1184);
   3. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.);
   4. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);
   5. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). 
  5. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego;
  6. Dotacja będzie przekazywana w transzach miesięcznych – po otrzymaniu przez Powiat środków od Wojewody na realizację wyżej wymienionego zadania;
  7. Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). 
 2. Podmioty uprawnione do składania ofert:
  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.
 3. Termin i warunki realizacji zadania
  1. Zadanie będzie realizowane w terminie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie;
  2. Osoby realizujące bezpośrednio zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie zgodnie z art. 5 oraz art. 11 ust 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255);
  3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej udzielane będzie na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art.8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
  4. Złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umowy dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) w terminie 30 dni od zakończenia zadania;
  5. Zadanie określone w ofercie powinno być realizowane z należytą starannością zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie;
  6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania regulować będzie umowa pomiędzy powiatem a organizacją pozarządową.
 4. Termin i sposób składania ofert
  1. Termin składania ofert upływa w dniu 9 listopada 2016 r.;
  2. Oferty należy składać w pokoju nr 18 Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Żaganiu;
  3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę;
  4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umowy dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300);
  5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
   1. aktualny odpis z rejestru KRS lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
   2. aktualny statut lub inny dokument regulujący działalność oferenta;
   3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
   4. dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
   5. zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej;
   6. pisemną deklarację o zapewnieniu poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem; 
   7. pisemną deklarację o zapewnieniu rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów
 5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
  1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym;
  2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
  3. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym;
  4. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Żagańskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania; 
  5. Skład komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu Żagańskiego;
  6. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej;
  7. Ocena formalna będzie obejmowała sprawdzenie czy:
   1. oferta jest złożona przez kwalifikującego się oferenta;
   2. oferta została złożona w terminie;
   3. oferta jest złożona na właściwym druku oferty i jest kompletna;
   4. realizacja działań jest zgodna z celami statutowymi i sposobami ich realizacji określonymi w statucie lub innym dokumencie regulującym działalność oferenta;
   5. oferta jest podpisana przez upoważnione do tego osoby;
   6. termin realizacji zadania jest zgodny z wymogami podanymi w ogłoszeniu o konkursie;
   7. oferent w okresie 2 lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert rozliczył się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego i wykorzystał dotację zgodnie z celem jej przyznania, jak również starosta nie rozwiązał z nim umowy. Termin 2 lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy;
   8. oferent złożył kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobą upoważnioną / osoby upoważnione, aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru / ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób do reprezentujących;
   9. oferent złożył kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione, aktualnego statutu lub innego dokumentu regulującego działalność oferenta;
   10. oferent złożył dokumenty potwierdzające co najmniej 2 – letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
   11. oferent złożył kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione, zawartych umów lub promes ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
   12. oferent złożył pisemną deklarację zobowiązującą do zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem oraz pisemną deklarację zobowiązującą do profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
  8. Ocena merytoryczna ofert będzie dokonana zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  9. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od daty terminu składania ofert;
  10. Zarząd Powiatu Żagańskiego biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej, dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert i podpisuje z wybranymi oferentami umowy na realizację zadań. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dokonania wyboru przez Zarząd Powiatu. Decyzja Zarządu jest ostateczna.
 6. dodatkowe informacje
  1. Informację o rozstrzygnięciu konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu żagańskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa;
  2. Zarząd Powiatu unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:
   1. nie zostanie złożona żadna oferta;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Podaje się do wiadomości, że w 2015 r. wartość zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy pranej wyniosła 0 zł, natomiast suma dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizacje tych zadań – 0 zł;
  2. W 2016 r. wartość zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosła 185.400 zł, natomiast suma dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizacje tych zadań – 59.946 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Makowski Data wytworzenia informacji: 2016-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2016-10-13 14:10:49
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2016-10-13 14:36:11
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2016-10-13 14:36:11
Artykuł był wyświetlony: 1555 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu